Voorrang voor fietsers en voetgangers

Beeld: D66 Amersfoort

Een bloeiende stad, dynamisch kenniscentrum, heerlijke woonomgeving én
culturele trekpleister; Amersfoort groeit volop! Dat vraagt om een herziening van onze infrastructuur. Daarbij geeft D66 voorrang aan fietsers en voetgangers.

We zijn er trots op dat we de binnenstad autoluw hebben gemaakt. Dat maakt ons centrum een fijnere, veiligere omgeving. In meer buurten zijn de wegen verbeterd voor fietsen, zoals de Bisschopsweg waar fietsers
voorrang hebben en de auto te gast is.

Dat smaakt naar meer! Wij staan voor een veilige stad voor fietsers en voetgangers en een steeds schonere lucht. We verwelkomen daarbij duurzaamheid én creatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven en inwoners.


D66 wil voorrang geven aan fietsers en voetgangers en de maximumsnelheid voor auto’s terugbrengen tot 30 km/u binnen de bebouwde kom. Daarnaast willen we de parkeernormen slim omlaag brengen. Door minder ruime parkeernormen bij binnenstedelijke projecten kunnen ruim 20 procent meer woningen worden gebouwd. Bij nieuwbouw willen we de parkeernormen verlagen met gemiddeld 30%.

We willen dat het gebruik van deelmobiliteit omhoog gaat. We stellen daartoe meer parkeerplekken voor deelauto’s beschikbaar en vaste stallingsplekken voor andere mobiliteitsoplossingen.

D66 heeft duidelijke opvattingen over grote projecten in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het stationsgebied, de westelijke ontsluiting en de stadsring als nieuwe gracht. Lees hierover meer in ons verkiezingsprogramma.

  • We willen komen tot een nieuw verkeers- en vervoersplan. Het uitgangspunt hiervoor is 30 km per uur en voorrang voor voetgangers en fietsers, waarbij we de bereikbaarheid van onze stad voor inwoners en bezoekers behouden.
  • Goede ov-verbindingen met omringende steden en betere
  • fiets(snel)verbindingen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.