Skaeve Huse in Amersfoort; een zorgvuldig proces graag!

Onlangs is er een inloopbijeenkomst geweest over een mogelijke locatie voor Skaeve Huse in Amersfoort. De bijeenkomst heeft veel stof doen opwaaien en dat verbaast ons als fractie niet. Veel omwonenden hebben hun vragen, maar ook zorgen, gedeeld op de bijeenkomst. Vroegtijdige participatie, waarbij iedereen toegang heeft tot alle informatie vinden wij belangrijk. Starten voor de start. Het schept ook verwarring, omdat voor de start een plan weinig concrete zaken bevat. Maar het is van enorm belang dat we nu niet op de zaken vooruit gaan lopen. Of een zorgvuldig proces opeens gaan versnellen.  In deze blog legt Wouter uit waarom.

Dinsdag 9 november was de eerste keer dat wij in de gemeenteraad spraken over een mogelijke locatie voor Skaeve Huse. Raar, zou je kunnen denken. Waarom voor het eerst? Het was zeker niet de eerste keer dat we spraken over de wens om Skaeve Huse toe te voegen aan het woningaanbod in Amersfoort. In 2012 werd hier al over gesproken en de Skaeve Huse zijn volgens D66 onmisbaar als je recht wil doen aan het Beleidskader Inclusieve Stad en uitvoering wil geven aan het programma Wonen en zorg. 

Starten voor de start

Het feit dat wij als gemeenteraad nog nooit gesproken hadden over een locatie geeft aan dat het College daadwerkelijk bezig is met ‘starten voor de start’. Immers, er zijn nog geen besluiten over een locatie, zelfs de kaders zijn nog niet meegegeven. Op de website van de gemeente wordt aangegeven dat eerst geïnventariseerd moet worden welke zorgen en vragen er leven in de buurt. Voordat dit initiatief wordt uitgewerkt zullen vele gesprekken gevoerd moeten zijn. En dat is precies waar we nu zitten in het proces.
 
De inloopbijeenkomst was druk bezocht. Logisch, want steeds meer inwoners van Vathorst kijken uit naar alle mooie recreatieve plannen in Vathorst Noord. Er zijn vraagtekens bij de locatie, die best dicht bij de nog te realiseren Speelpolder en scoutinglocatie komt te liggen. Heel begrijpelijk. Daarnaast was lang niet iedereen bekend met het concept Skaeve Huse en onbekend maakt onbemind. 
 
Na de inloopbijeenkomst gaven diverse inwoners aan dat ze geen antwoord hebben gekregen op al hun vragen. Ook de eventuele zorgen waren niet weg. Op basis daarvan aangeven dat het een slechte bijeenkomst was, zou te kort door de bocht zijn. In dit stadium, zonder besluit, zonder kaders, is lang niet overal een antwoord op te geven. Lang niet alle vragen konden direct beantwoord worden, wat voor de VVD reden was om een set kritische schriftelijke vragen te stellen. Amersfoort2014 vond dat de bijeenkomst niet geslaagd was en schreef een motie waarin gevraagd werd om een extra plenaire bijeenkomst nog voor het einde van dit jaar.

Beeld: Gemeente Rotterdam

Iedereen dezelfde informatie

Op de website van de gemeente staat veel informatie over Skaeve Huse, het proces en de participatie. Als fractie hebben wij het College gevraagd ons te verzekeren dat dit alle informatie is, die tot nu toe gegeven kan worden. Belangrijk hierbij is dat de beantwoording op de schriftelijke vragen van de VVD en de veelgestelde vragen op de inloopbijeenkomst en ingekomen stukken op korte termijn toegevoegd worden aan deze website. Daarnaast verwachten wij dat het College een inventarisatie maakt van alle verzamelde zorgen en vragen die nog niet beantwoord kunnen worden in dit stadium. 

Wat maakt het dat wij, ondanks al deze vragen, toch tegen een plenaire bijeenkomst zijn?

  • Een plenaire bijeenkomst maakt het niet gemakkelijker. Plenair staat namelijk niet gelijk aan tijd en aandacht voor iedereen;
  • Een plenaire bijeenkomst nog voor het einde van dit jaar zorgt niet opeens voor antwoorden op alle vragen die er leven. Ook zorgen kunnen niet voor het einde van dit jaar worden weggenomen. Daarvoor is er nog te veel onduidelijk. De inloopbijeenkomst was om te horen wat buurtbewoners belangrijk vonden. Dit wordt nu in kaart gebracht.
  • Nu een extra bijeenkomst komt te vroeg in het proces. Daarnaast moet er met alle zorgvuldigheid gekeken worden naar de opbrengst van de inloopavond en alle ingekomen stukken. 

Eventuele, nog niet gehoorde, extra zorgen of aandachtspunten kunnen aangedragen worden via de website van de gemeente.

Aandachtspunten in dit stadium

Als fractie hebben wij wel twee aandachtspunten meegegeven die in dit stadium van het proces belangrijk zijn:

  • Er zijn veel zorgen over de aanrijroutes van hulpdiensten. Dit lijkt niet meegenomen in de Quick Scan, maar lijkt ons belangrijk om te onderzoeken.
  • Er lijkt behoefte aan een integrale tekening en planning van alle ontwikkelingen in Vathorst Noord en de omliggende omgeving. Wat komt waar en wat wordt wanneer gestart of gerealiseerd? Op die manier kan een ieder ook zien hoe het ene plan zich verhoudt tot het andere plan. Daar waar de gemeente wellicht voldoende zicht heeft hierop, moet dit voor omwonenden ook duidelijk zijn. Dit mist nu op de website.
  • Er schijnt opheldering nodig te zijn bij de gemeente Nijkerk.

Een zorgvuldig proces

Op de website wordt duidelijk aangegeven dat we aan het begin van een proces zijn. Zo zal er binnenkort een afweging komen op dit initiatief op deze locatie verder uitgewerkt zal worden. Daarna wordt er een concept raadsvoorstel gemaakt, waarin een voorstel voor kaders (bijvoorbeeld over het maximum aantal woningen, de doelgroep en de veiligheid), de vervolgstappen en het participatieproces wordt uitgewerkt. Het concept zal eerste worden voorgelegd aan betrokkenen en omwonenden en de reactie daarop worden verwerkt. Daarna komt het stuk in de gemeenteraad, inclusief mogelijkheid tot inspreken. Daarna wordt het voorstel inclusief de inbreng van bewoners en gemeenteraad uitgewerkt, komt er een ontwerp (medio 2023) en is de bouw van de Skaeve Huse op z’n vroegst in 2024. Een lang en zorgvuldig proces dus. 
 
Geen reden tot een hals-over-de-kop georganiseerde plenaire bijeenkomst waar zorgen niet kunnen worden weggenomen en vragen onbeantwoord blijven gezien het stadium waar in we zitten. We zitten nog voor de start. Zorgvuldigheid, asjeblieft!
 
Mocht deze blog vragen hebben opgeroepen of zit u met vragen of zorgen over dit proces, mag u altijd contact opnemen met onze woordvoerder op dit dossier: Wouter van Schagen.