Ria Oosterop over de Statenvergadering

Een zeer volle agenda tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari. Er waren maar liefst vijf bespreekstukken, allen met veel impact voor de toekomst van Zuid-Holland.

Beter Bereikbaar Gouwe

Een onderwerp waarover we al jaren praten is Beter Bereikbaar Gouwe. Een voorstel met een flink aantal verkeersmaatregelen in Boskoop en Waddinxveen. Een dossier waar we nauw hebben samengewerkt met de fractie in Alphen en Waddinxveen Ook gingen we tweemaal (te voet en per fiets) op werkbezoek om ter plekke de impact van de verschillende tracé’s met eigen ogen te bekijken.

We hebben in de Staten aangegeven geen voorstander te zijn van een weg door het Zaanse Rietveld in Boskoop. Samen met de VVD hebben we het “Alphense” alternatief (een extra oeververbinding over de Gouwe) in het voorstel geamendeerd. Daarnaast hebben we via een motie voorkomen dat er nu al een start gemaakt wordt met realisatie de Verlengde Bentwoudlaan. Er zijn eerst nog goede onderzoeken nodig om tot een goede inpassing te komen.

Integrale aanpak

In de discussie over de omgevingsvisie hebben we nogmaals opgeroepen tot een integrale aanpak van de uitdagingen die voor ons liggen. Eerdere oproepen waren helaas aan dovemans oren gericht. Willen we als provincie echt ambitie tonen, dan moeten we hier voortvarender mee aan de slag.

Stikstof

De natuur in de provincie staat onder druk. Door stikstofneerdaling in onze Natura 2000 gebieden wordt de biodiversiteit aangetast en dreigt het toenemende toerisme dit alleen maar te verergeren. Tegelijkertijd ziet onze fractie ook dat er een toenemende behoefte is aan recreatieruimte in deze gebieden. Wij willen daarom deze ruimtes autovrij maken, zodat we nog steeds kunnen genieten van al het moois in de provincie, zonder daarbij dat moois aan te tasten.

Bleizo-West

Verder hebben we ons ingezet voor een duidelijke keuze over Bleizo-West. De provincie moet meer leiderschap tonen en keuzes durven maken. Het gebied heeft potentie, voor wonen, werken en het opwekken van duurzame energie. We staan in Nederland en in onze provincie voor een woonopgave, maar ook een energieopgave. Wij willen op deze locatie woningen mogelijk maken, met de opdracht om verder in de regio 12 Megawatt duurzame energie op te wekken. We dienden een motie in om Gedeputeerde Staten tot meer actie op te roepen.

Participatie in de energietransitie

Verder hebben we ons ingezet voor een duidelijke keuze over Bleizo-West. De provincie moet meer leiderschap tonen en keuzes durven maken. Het gebied heeft potentie, voor wonen, werken en het opwekken van duurzame energie. We staan in Nederland en in onze provincie voor een woonopgave, maar ook een energieopgave. Wij Bij de startnotitie over de energietransitie hebben we op twee zaken ingezet: participatie en doelbereik. We moeten verantwoordelijkheid nemen als provincie voor een degelijk participatieproces ook met inwoners, zodat we het nieuwe beleid echt in cocreatie kunnen vormgeven. Helaas is dit amendement door de meerderheid weggestemd. Als tweede willen we inzicht krijgen in hoeverre de keuzes die we gaan maken ons ook dichterbij onze duurzame doelstellingen brengen. Daarom hebben we een motie ingediend, zodat dit meegenomen wordt in het milieueffectrapport. Hier hebben we een toezegging op gekregen van GS.

Slavernijverleden

Daarnaast heeft de fractie ook schriftelijke vragen ingediend bij het college over een belangrijk, en emotioneel zwaarwegend onderwerp; het slavernijverleden. We willen weten wat de rol van onze provincie is geweest bij slavernij. Een historisch besef met betrekking op de slavenhandel, slavernij, de kolonisatie en uitbuiting van overzeese gebieden is van groot belang.

ARV

Zaterdag 19 februari houden wij onze Algemene Regiovergadering om 15:00. Een belangrijk moment, want ook alhoewel de Provinciale Statenverkiezingen nog ver weg lijken, zijn ze dichterbij dan je denkt. Tijdens de ARV zal ons deelnamebesluit worden vastgesteld. Een belangrijk moment dus. Zie ik jou online bij onze vergadering?