Cultuur overeind houden

Tijdens de Provinciale Statenvergadering is er gesproken over de kadernota 2023-2026. Hier worden in grote lijnen de budgetten geschetst voor de komende jaren. De fractie is verbaasd over wat er in deze kadernota staat. Het algemene budget loopt fors terug zonder hieraan een toelichting te geven.

Structurele taken, minder financiering

De provincie heeft een aantal structurele taken waar zij verantwoordelijk voor is. Een van die taak is zorgen voor de erfgoedlijnen, molenonderhoud en restauratie van erfgoed. Maar wat ons betreft is er ook zeker een structurele taak voor cultuureducatie- en participatie en provinciale cultuurinstellingen. We zijn blij dat incidentele middelen voor provinciale cultuurinstellingen vast komen te staan. Maar geld voor het onderhoud van bijvoorbeeld molens en erfgoedlijnen gaan flink omlaag. 

Onzekerheid

Cultuur draagt bij aan het in stand houden van Zuid-Hollandse geschiedenis en draagt ook bij aan het ontwikkelen van de Zuid-Hollandse identiteit. Structurele financiering nodig om cultuur voor iedereen in de provincie toegankelijk en beleefbaar te maken. Het bestuur van de provincie geeft aan dat er bij de begroting wordt teruggekomen op de budgetten voor cultuur.

Toch heeft het college nu geen duidelijkheid over de nieuwe budgetten, en dat baart ons zorgen. Het onderhoud aan molens is immers over een aantal jaar nog steeds nodig om deze in stand te houden. Maar, de budgetten hiervoor lijken vrijwel te verdampen in de toekomst. Dat kan niet wat D66 betreft. In de Staten waren wij van plan om een amendement in te dienen. Helaas bleek deze te weinig steun te krijgen vanuit de andere fracties. Daarom hebben wij mede een motie ingediend om structureel te gaan financieren op cultuur en op erfgoed.