Groen wonen versnellen

Beeld: D66 IJsselstein

D66 wil de aanpak van het woningtekort versnellen, zodat er voor iedereen een huis is, ongeacht je inkomen of financiële mogelijkheden. Er is niet één oplossing voor het woningtekort. D66 zet daarom in op een èn- èn- èn-aanpak. We concentreren ons daarbij op bouwen en andere oplossingen voor starters, jongeren, senioren en inwoners met een gemiddeld inkomen. 

In IJsselstein, maar ook samen met andere gemeenten in de regio, zorgen we ervoor dat op de juiste plek de juiste aantallen worden gerealiseerd. De samenwerking met buurgemeenten moet ertoe leiden dat we minder beperkt worden door het geringe grondoppervlak van onze gemeente. Tegelijkertijd worden daardoor onze voorzieningen, zoals onze aantrekkelijke binnenstad met winkels en cultuur, bereikbaar voor meer mensen. Dat zorgt ervoor dat we een levendig en divers voorzieningenniveau kunnen behouden.

D66 wil woningbouw en groen in balans houden. Zowel binnenstedelijk groen als de landschappen buiten de stad. We bouwen, waar dat nog mogelijk is, bij voorkeur binnen de bebouwde kom, dichtbij voorzieningen. Dat doen we door te verdichten en beter te benutten en met behoud van groen en het kleinstedelijk karakter van IJsselstein. Ook uitbreiding van de stad is nodig. Dat doen we dicht tegen de huidige stad aan, deels ook buiten de zogenaamde rode contouren.

Daardoor sparen we waardevolle natuur en landschappen. Bij de inrichting van een wijk of bij (nieuw)bouwprojecten moet rekening worden gehouden met toekomstbestendig wonen en woningen die flexibel aanpasbaar zijn. Dat betekent geschikt voor alle fasen in het leven. Wijken moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets. En voldoende ruimte bieden om te parkeren. Zodat je snel en eenvoudig te voet, per (elektrische) fiets of openbaar vervoer van en naar werk, school of voorzieningen reist. 

Naast het creëren van nieuwe woningen, wil D66 de bestaande woningvoorraad in IJsselstein beter benutten, door het delen of splitsen van woningen veel eenvoudiger te maken.

Bewoners van bestaande woningen en wijken vragen om een prettige leefomgeving. Een leefbare en groene wijk, die uitnodigt tot ontmoeten, verbinden en bewegen. Beter (onderhouden) groen in de wijk helpt tegen klimaat gerelateerde problemen zoals hittestress, hevige regenval en de afname van de biodiversiteit. 

We stimuleren dat ‘gezondheid’ (gezonde lucht, gezonde leefomgeving) onderdeel wordt van plannen voor bouw en openbare ruimte. Deze investeringen in de openbare ruimte wegen op de lange termijn ruimschoots op tegen de kosten. Bovendien dragen ze bij aan het welzijn van de IJsselsteinse bevolking.

Dagmar en Kees - Beeld: Robbert Vogtländer