Betaalbare woningen voor iedereen

We zetten in op tijdelijke huisvesting voor de korte termijn

  • Als andere gemeenten in de regio beperkingen gaan opleggen aan beleggers, wil D66 zelfwoonplicht onderzoeken. Lokaal betrokken verhuurders die een redelijke huurprijs vragen moeten actief kunnen blijven;
  • We bouwen de komende jaren veel meer middenhuurwoningen: sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen met een huurprijs tussen ongeveer €750 en €1.000. Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes (zoals seniorenwoningen), komen er meer gezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming. Die doorstroming bevorderen moet ook door het aanpassen van bestaande woningen. Bureaucratische belemmeringen voor huiseigenaren en investeerders om woningen aan te kunnen passen nemen we zoveel mogelijk weg;
  • In het overleg met de woningcorporatie over de prestatieafspraken streven we ernaar om naast de bestaande prestatieafspraak van 30% sociale woningbouw een percentage voor middenhuur en –koop vast te leggen. We stellen daaraan eisen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar blijven;
  • D66 wil met de woningcorporatie prestatieafspraken maken over het op gang brengen van de verhuisketen door vrijwillige doorstroming van ouderen en het sneller en makkelijker onderling kunnen ruilen van corporatiewoningen door huurders (‘indeplaatsstelling’);
  • Scheefwonen gaat ook om mensen die klem zitten in een woning die te groot is of niet is aangepast aan een beperking. D66 wil daarom dat de woningcorporatie wooncoaches inzet die met huurders in gesprek gaan over hun woonwensen (voor de toekomst). Hierbij wordt gekeken naar aanpassingen in de huidige woning of een eventuele verhuizing;
  • De woningcorporatie moet het voor huurders makkelijker maken om een woning te verlaten voor een meer passende woning. Deze huurders krijgen voorrang op woningen, waar mogelijk wordt een uitzondering gemaakt op de inkomenseis en geeft de corporatie een financiële tegemoetkoming. D66 wil dat senioren een aanspraak kunnen maken op een verhuispremie en ontzorgd en ondersteund worden als zij verhuizen en een grote eengezinswoning beschikbaar komt;
  • D66 wil wijken met huizen voor verschillende doelgroepen. Door flexibel te bouwen kunnen we inspelen op een veranderende vraag; zo werken we sinds de coronacrisis steeds meer vanuit huis. Wonen, werken, groen en voorzieningen, waaronder openbaar vervoer en zorg- en welzijnsinstellingen, moeten samengebracht worden. Voor levendige en leefbare wijken en met het oog op een vergrijzende samenleving.