Woningen en groen in balans

We werken aan groenere buurten en wijken.

  • Er zijn in IJsselstein nog maar beperkt mogelijkheden om binnen de bebouwde kom te bouwen. D66 wil die mogelijkheden zoveel mogelijk benutten, door in te zetten op verdichten. Niet door veel groen op te offeren, maar door meer middelhoogbouw (circa 5 – 7 etages) te realiseren op plekken waar dat goed is in te passen, zoals Paardenveld-Noord, langs het Podium of aan de Lage Biezen ter hoogte van de voormalige Nicolaas- en Groenvlietscholen. Hoogbouw (10 etages en meer) is mogelijk op enkele plekken haalbaar, maar is niet reëel tussen bestaande laagbouw. Omwonenden willen we al vanaf het beginstadium betrekken bij het verkennen van de inpasbaarheid van middel- en hoogbouw. Bouwen in hogere dichtheden betekent meer ruimte voor nabijgelegen groen, mooi ingerichte pleinen, speeltuinen en groenere straten. Verplichte toepassing van parkeergarages (i.p.v. parkeren op straat), urban green, groengevels (verticale tuinen) en/of groene (sedum) daken bij meerlaags woningen (niet voor rijtjeshuizen) maakt wijken nog groener;
  • D66 wil liever geen woningbouw in het Kromme IJsselpark, ten zuiden Zenderpark, omdat we geen mogelijkheden zien dat te doen met behoud van het hooggewaardeerde landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk waardevolle gebied IJsselpark. Bovendien is het op duurzame wijze per fiets en OV bereikbaar maken van het gebied erg kostbaar. Een wijk die vrijwel alleen per auto goed ontsloten kan worden is zowel uit klimaatoogpunt als vanuit het perspectief van dichtslibbende wegen in de regio onhoudbaar;
  • D66 wil meer autoluwe openbare ruimte in woonwijken;
  • Daar waar we toch buiten de bebouwde kom gaan bouwen behouden we de landschappelijke verkavelingsstructuur zoveel mogelijk en dempen we vanuit cultuurhistorische en waterkundig oogpunt zo min mogelijk.