Investeren in Harderwijk

D66 staat voor een gemeentebestuur dat de zaken financieel goed op orde heeft. Het geld van onze inwoners wordt goed besteed. Transparantie is een belangrijke voorwaarde: inwoners moeten duidelijk in beeld hebben waar hun geld aan wordt uitgegeven. D66 is voorstander van lage lokale lasten, maar deze mogen niet ten koste gaan van lokale voorzieningen.

Lokale belastingen en heffingen

De gemeente heeft een beperkt aantal mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren. Belangrijkste inkomstenbron zijn de lokale belastingen en heffingen, zoals de OZB, de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting.

 • Belastingdruk D66 is voorstander van een lage belastingdruk voor Harderwijkers en Hierdenaren. Maar het laag houden van de lokale belastingen mag niet ten koste gaan van (investeringen in of onderhoud van) belangrijke voorzieningen in onze gemeente.
 • OZB De OZB is de afgelopen jaren door de coalitie kunstmatig laag gehouden. D66 pleit voor het voorzichtig verhogen van de OZB, wanneer het voorzieningenniveau in de gemeente onder druk komt te staan.
 • Kostendekkend Lokale heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en havengelden, dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. In dit geval betaalt de gebruiker of vervuiler voor het gebruik van de voorziening.
 • Diftar D66 is voorstander van een eerlijk en transparant systeem waarin de vervuiler relatief het meest betaalt voor de afvalinzameling.
 • Parkeergelden Het kort parkeren binnen de stadsmuren voor bezoekers wordt duurder dan in de parkeergarages. Met de opbrengsten vergroenen we de binnenstad.
 • Groene leges Bij duurzaam bouwen of verbouwen krijgt een inwoner of ondernemer korting op de bouwleges.

Huishoudboekje

 • Europese subsidies Voor grote gemeentelijke en regionale opgaven kunnen Europese subsidies worden ingezet. De gemeente Harderwijk en regiogemeenten maken hier nagenoeg geen gebruik van. D66 wil dat Harderwijk samen met buurgemeenten optrekt om financiële steun uit Europa los te krijgen voor nieuw en bestaand beleid. Als centrumgemeente neemt Harderwijk hierin het voortouw.
 • Kostenbewust De ambtelijke organisatie gaat kostenbewust om met publieke middelen. Als binnen een beleidsprogramma teveel geld wordt uitgegeven, moet dat binnen dat programma worden opgelost.
 • Bezuinigingen De gemeentelijke organisatie moet zo efficiënt mogelijk werken. Afdelingen worden regelmatig doorgelicht om te zien of er besparingen mogelijk zijn. Onnodige uitgaven worden tegengegaan.
 • Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente bepaalt in hoeverre risico’s kunnen worden opgevangen. Er moet voldoende capaciteit zijn om deze risico’s op te vangen; de ratio blijft de komende jaren 1,0.

Subsidieverstrekking

Subsidies zijn een nuttig middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld is het wel belangrijk dat we verstandig en zorgvuldig met subsidies omgaan. Daarom wil D66 dat de gemeente Harderwijk bij alle subsidies de volgende vijf uitgangspunten hanteert.

 • Effect De gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten.
 • Aanjagen Nieuwe subsidies richten zich vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten en zijn in principe tijdelijk.
 • Structureel Bij bewezen resultaten kan de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn.
 • Transparant De gemeente en de subsidieontvanger zijn volledig transparant over verstrekte subsidies en behaalde resultaten.
 • Fraude Frauderen met subsidies wordt stevig aangepakt.