Meedoen in Harderwijk

Met goed onderwijs komt iedereen tot zijn recht. Beeld: iStock

Wij willen een Harderwijk en Hierden waar de kansen vanaf de start gelijk zijn. Iedereen kan meedoen, ongeacht waar je wieg stond, het inkomen van je ouders, je geslacht of andere kenmerken. Dat vraagt om ongelijk investeren in gelijke kansen. Dit doen we door in te zetten op ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, kansengelijkheid, het benutten van lokale kennis, versterken van initiatieven en veel aandacht voor preventie. Daarbij denken we in mogelijkheden en talenten, vanuit de rechten van mensen en vormt het vertrouwen in Harderwijkers en Hierdenaren de basis. Dit vereist creatief denken en pragmatisch handelen.

Het handelen vanuit de letter van de verordening, via procedures die lang kunnen duren en vanuit een financieel oogpunt, zoals we te vaak zien, draagt niet bij aan een betere situatie voor inwoners en kan leiden tot het verslechteren van hun situatie. D66 wil dit veranderen.

Toegankelijke hulp

In Harderwijk en Hierden kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. Dit verloopt op een prettige en overzichtelijke manier, zonder ingewikkelde formulieren, met zoveel mogelijk persoonlijk contact en met vertrouwde gezichten.

 • Weten waar je terecht kunt Het is niet altijd duidelijk waar je terecht kunt. Vaste aanspreekpunten die je verder helpen en duidelijke communicatie, in een taal die je begrijpt, zijn hierbij van groot belang voor de toegankelijkheid van hulp.
 • Snelle toegang Snel de juiste hulp is het uitgangspunt. Zorg moet van goede kwaliteit zijn en het moet snel beschikbaar zijn. Dit betekent dat de gemeente zich pragmatisch opstelt vanuit hun rol als regisseur en financier en actief stuurt op wachttijden, kwaliteit en samenwerking. De toegang tot de zorg gaat via een onafhankelijk orgaan.
 • Samenwerking We hebben in Harderwijk vele goede projecten, initiatieven en organisaties waar inwoners terecht kunnen als ze er zelf niet meer uitkomen. We zien kansen in het verstevigen van de samenwerking tussen organisaties en de rol van de gemeente hierin als aanjager en regisseur van deze samenwerking. Zo weten organisaties en inwoners elkaar beter te vinden.
 • Cliëntenraden Kennis van mensen met ervaringen in het sociaal domein moet meer benut worden. Het geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. We zien toe op het goed functioneren van cliëntenraden.
 • Maatwerk Geen mens en geen situatie is hetzelfde. We denken met inwoners mee, denken vanuit doelstellingen, hebben vertrouwen in mensen en gebruiken alle ruimte die de wet dit biedt.
 • Keuzevrijheid en eigen regie Zelf beslissen over je eigen leven en de hulp die je nodig hebt is essentieel. We ondersteunen inwoners hierbij. Het Persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan. De inwoner heeft de regie over zijn of haar hulp. We ondersteunen waar nodig met een regisseur die pragmatisch werkt, het geheel overziet en de volgordelijkheid voor een duurzaam herstel monitort. Zo voorkomen we een scala aan hulpverleners die tegelijkertijd werken aan verschillende doelstellingen die hierdoor voor inwoners onhaalbaar worden.
 • Begrijpelijke regelingen We willen dat armoederegelingen voor mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn en zo min mogelijk papierwerk vragen. Regelingen zijn begrijpelijk voor inwoners en gaan uit van doelstellingen. We lichten de regelingen door en halen nodeloze complexiteit eruit.
 • Zorgnetwerken Goede zorgnetwerken zorgen sneller voor de juiste hulp voor inwoners. De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen ketenpartners. We investeren daarnaast in en faciliteren samenwerking tussen zorginstellingen en informele zorgorganisaties. Denk aan vrouwen- en LHBTIQ-organisaties die goed in contact staan met deze soms moeilijk bereikbare doelgroepen.
 • Actie-onderzoek Bij inwoners met meervoudige problemen zetten we Actie Onderzoek in. Samen met inwoners pakken we eerst hun hoogste nood aan, bijvoorbeeld de financiële zorgen, waarna we daarna samen op andere gebieden aan de slag gaan.
 • Wachtverzachters We geven gespecialiseerde instellingen de financiële ruimte om cliënten in afwachting van een volgende stap (bijvoorbeeld een opvangtehuis) te blijven ondersteunen of wanneer de cliënt niet op zijn plek is in een reguliere instelling.
 • Ondersteunen mantelzorgers De zorg voor iemand anders is waardevol én intensief. We informeren, ondersteunen en waarderen mantelzorgers, van jong tot oud. We stimuleren respijt- en logeerzorg, voorlichting en coaching.
 • Preventie Voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan is belangrijk. Het lokaal preventieakkoord is hier een goede stap in. We benadrukken positieve gezondheid en geven het prioriteit bij het ontwikkelen van plannen voor de stad.
 • Wijkaanpak Een leefbare woonomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. We benutten lokale kennis en zetten in op wijkprojecten voor kwetsbare wijken. Gelijke kansen creëren vraagt soms ongelijke inzet: we zetten extra in op plekken waar dit nodig is.
 • Zelfstandig wonen Een eigen thuis is belangrijk voor mensen. Dit geldt voor elke Harderwijker en Hierdenaar. We zetten in op levensloopbestendige woningen voor ouderen, zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof, en denken met inwoners mee hoe hun woning aan te passen als dat nodig is. Daarnaast zorgen we voor voldoende woningen voor begeleid woningen verspreid door de gemeente.
 • Kwalitatief onderaannemerschap We stoppen met het goedkeuren van onderaannemerschap door instellingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen.

Jeugdhulp

Een goede start is essentieel voor de kansen van kinderen en jongeren. Kwetsbare kinderen en jongeren verdienen begeleiding als dat nodig is. De laatste jaren stijgen de kosten en wordt de problematiek complexer. Dit moet anders. Een duidelijk aanspreekpunt, persoonlijke hulpverlening en ruimte voor de professionals zijn uitgangspunten. Toegankelijke hulp, die snel en juist wordt gegeven is daarbij onontbeerlijk. Zo valt niemand buiten de boot.

 • Vroeg beginnen Met vroeg signaleren en een preventieve aanpak voorkomen we toekomstige problemen. Ouders spelen hier een centrale rol in. Door een goede samenwerking tussen scholen, zorgverleners, huisartsen, het CJG en organisaties zoals ZorgDat signaleren we snel. Met dergelijke organisaties gaan we in gesprek over zo effectief mogelijk beleid.
 • Één aanspreekpunt Een goede aanpak is een brede en integrale aanpak. Wensen van het gezin staan op een en gezinnen hebben een vast aanspreekpunt. Een speciaal team van de zorgprofessionals van de gemeente regisseert en coördineert ter ondersteuning. Zo voorkomen we dat de verschillende soorten wetgeving voor ouders een probleem vormen.
 • Snelle hulp Jeugdhulp voor gezinnen moet snel beschikbaar en passend zijn en leiden tot verbetering. Daarom wil D66 extra aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van en samenwerking tussen Jeugd GGZ, specialistische hulp in de regio, CJG, huisartsen en scholen. Lange wachttijden gaan we tegen en overbruggen we bij nood met “wachtverzachters.”
 • CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke partner in de jeugdhulpketen. Het CJG moet toegankelijk zijn, voor zowel inwoners als onderwijs- en zorgprofessionals. Het CJG is op belangrijke plekken in de wijk en op scholen aanwezig. Daarnaast is er speciale aandacht voor de toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen.
 • Mentale weerbaarheid We geven meer aandacht aan mentale gezondheid op Harderwijkse scholen door middel van lessen in mentale weerbaarheid. Hierbij geven we ook specifiek aandacht aan de digitale weerbaarheid van jongeren. We maken van het tegengaan van seksuele intimidatie, online grooming of afpersing een prioriteit.
 • Kennis uit het werkveld De gemeente weet wat er leeft binnen het onderwijs en de jeugdhulp en organiseert klankbordgroepen waarin professionals uit het veld meedenken en adviseren over huidig en nieuw beleid.
 • 18+ers horen erbij Als je 18 wordt verandert er niet direct iets aan je zorgvraag. De overgang van jeugdhulp naar volwassen hulp moet soepel verlopen. Door hier vroegtijdig te signaleren kunnen we jongeren op tijd helpen aan een passend plan voor wanneer ze 18 worden. We creëren een fonds waarop zorgverleners terug kunnen vallen wanneer cliënten tussen schakelmomenten vallen. Een cliënt die net 18 is geworden, kan dan gewoon het begonnen traject afmaken.

Iedereen doet mee

D66 wil dat elke inwoner mee kan doen. Heb je daar hulp bij nodig? Dan krijg je de beste zorg. De gemeente is er om je te helpen als het zelf niet lukt. Vanuit deze ondersteunende houding helpen we mensen om zoveel mogelijk eigen regie te hebben. We willen hierbij kansengelijkheid voor elke inwoner. We gaan uit van inwoners en hun hulpvraag. Het perspectief van mensen zelf staat hierbij centraal in de volgorde van hulp. We gaan daarbij uit van vertrouwen, toegankelijkheid en eigen regie. Professionals krijgen hierbij ruimte en vertrouwen om hun werk te doen.

 • Wijkaanpak Een leefbare woonomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. We benutten lokale kennis en zetten in op wijkprojecten voor kwetsbare wijken. Gelijke kansen creëren vraagt soms ongelijke inzet: we zetten extra in op plekken waar dit nodig is.
 • Paragraaf Kansengelijkheid Elke beleidsnota krijgt een paragraaf kansengelijkheid: wat betekenen de plannen voor de kansen en positie van de Harderwijkers en Hierdenaren?
 • Met een werkbonus uit de bijstand Met een financiële prikkel geven we mensen in de bijstand de zekerheid dat ze geen financiële terugval en onverwachte naheffingen krijgen als ze weer aan het werk gaan.
 • Gesubsidieerde arbeidsplaatsen Mensen met een gesubsidieerde arbeidsplaats worden nog te vaak na verloop van het contract ontslagen. Dit betekent voor mensen vaak een hele stap terug. We zetten in op het verlengen van deze arbeidsverbanden of een soepele overgang naar een nieuwe situatie. Dit doen we door meer betrokkenheid vanuit de gemeente, met duidelijke doelstellingen en afspraken met bedrijven.
 • Sport en cultuur D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan activiteiten, zowel cultureel als actief. De portemonnee van je ouders moet niet uitmaken of kinderen wel of niet op paardrijles kunnen. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals de Sportwijzer, Cultuurwijzer en GA! Harderwijk. Zo dragen we bij aan een fysiek en mentaal gezonde stad.
 • Vertrouwen en transparantie D66 gaat uit van vertrouwen in mensen. In de monitoring van inwoners in de bijstand geldt dit ook. De gemeente houdt zich hierbij aan de privacyregels en is transparant over de gebruikte methodiek. Er worden geen sociale media van inwoners gemonitord vanuit het sociale domein en de gemeente is transparant over samenwerkingen met instanties zoals Het Inlichtingenbureau.
 • Kostendelersnorm bij inwonende kinderen Gezinnen in de bijstand met oudere inwonende kinderen mogen niet gestraft worden voor het opvangen van hun kinderen. Door een tekort aan betaalbare woningen hebben jongeren twee keuzes: dakloosheid of bij de ouders wonen zonder uitkering. In deze gevallen en bij mantelzorg situaties laten we de kostendelersnorm los en voorkomen we jeugddakloosheid.
 • Actieplan eenzaamheid We gaan eenzaamheid tegen. We hebben hier speciale aandacht voor jongeren en ouderen. We zetten in op een actieplan eenzaamheid.
 • Dementievriendelijke stad We maken van Harderwijk een dementievriendelijke stad. Er is inloop en voorlichting, zoals bijvoorbeeld bij het Odensehuis en het Alzheimercafé.

Preventie

Harderwijk is een vrije gemeente, maar ook één die zorgt voor haar inwoners. D66 wil stimuleren dat mensen gezonde keuzes maken. Ongezonde keuzes hebben ook invloed op anderen. We verkleinen gezondheidsachterstanden en willen ook op het gebied van gezondheid kansengelijkheid voor inwoners.

 • Volle inzet op gezondheid Er bestaan al veel goede activiteiten op het gebied van preventie, zoals het lokaal preventieakkoord.. Hier blijven we op inzetten. Elke beleidsnota krijgt een paragraaf gezondheid, zodat gezondheid een belangrijk onderdeel wordt van alles in de gemeente.
 • Gezonde schoollunches We richten ons op structurele oplossingen bij het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Denk hierbij aan gezonde schoollunches het stimuleren van een fietscultuur onder kinderen en bewegen en sporten.
 • Samen beschermd Een hoge vaccinatiegraad is in het belang van alle inwoners. De gemeente en GGD werken samen aan voorlichting, toegankelijkheid en programma’s gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad voor het RijksVaccinatieProgramma en Covid-19. Verspreiding van desinformatie gaan we tegen met tegeninformatie en andere beschikbare instrumenten.
 • Rookvrije zones We creëren meer rookvrije zones om werk te maken van een rookvrije generatie. We creëren rookvrije zones in parken, rondom scholen, speelpleinen en andere plekken waar veel kinderen komen. Daarnaast stimuleren we organisaties, verenigingen en instellingen om hun locaties ook rookvrij te maken.
 • Bewuste houtstook Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en mensen met longproblemen kunnen hier veel hinder van ondervinden. We geven voorlichting over houtstook, stimuleren mensen om hun houtstook te verminderen en geven subsidies voor het vervangen van de houtkachel.
 • Drugstestservice De drugstestservice is een belangrijke gratis voorziening om Harderwijkers in staat te stellen verantwoord te gebruiken.

Geldproblemen

Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Het gebrek aan geld zorgt voor zorgen en stress. Door deze zorgen en het gebrek aan geld worden mensen beperkt in hun welzijn en ontwikkeling. We willen het aantal mensen met schulden verminderen.

 • Niemand groeit op in armoede 1 op de 10 kinderen groeit in Harderwijk en Hierden op in armoede. Met een aanvalsplan gericht op de verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheid, toegang tot het OV, sport en cultuur, en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie voor ouders.
 • Gemeente ondersteunt Voorlichting en preventie hebben prioriteit. De gemeente verergert schulden van mensen niet door hoge boetes op te leggen bij betalingsachterstanden. De gemeente kan schulden opkopen of kwijtschelden zodat mensen weer kunnen werken aan hun toekomst.
 • Keurmerk bewindvoerders We willen slecht functionerende of malafide bewindvoerders bestrijden. Het convenant van bewindvoerders was een goede start. D66 wil dit uitbreiden naar een keurmerk.

Regionale / bovengemeentelijke samenwerking

Zorgvragen en andere vraagstukken binnen het sociaal domein gaan over de grenzen van gemeenten heen en worden steeds complexer. Gemeenten werken daarom in verschillende samenwerkingsverbanden met elkaar samen. Deze aanpak kan de slagkracht vergroten en de kosten verminderen. De afgelopen jaren hebben we ook veel risico’s gezien: de lokale waarden moeten duidelijk geborgd zijn, de lokale zorgketen moet speerpunt zijn en inwoners moeten hun keuzevrijheid behouden. Te vaak is niet inzichtelijk hoe de samenwerkingsprocessen verlopen, welke keuzes worden gemaakt en wat hiervan de consequenties zijn. We hebben op dit gebied al veel verbeteringen voor elkaar gekregen, maar we zijn er nog niet.

 • Snellere toegang en meer keuzevrijheid Voor inwoners moet deze samenwerking tussen gemeenten, bijvoorbeeld bij zorginkoop, vooral voordelen opleveren: toegankelijkheid, snel terecht kunnen, keuzevrijheid, eigen regie en waar nodig gespecialiseerde hulp.
 • Lokale uitgangspunten D66 wil dat de lokale uitgangspunten hierin duidelijker geborgd worden. De gemeenteraad en andere relevante partijen moeten hierbij, vooraf en tijdens een transparant proces, hun inbreng hebben om waarden van Harderwijk en Hierden te borgen.
 • Voldoende capaciteit Gemeenten zijn niet altijd toegerust op de juridische complexiteit die de samenwerking met zich meebrengt. Er wordt transparant gewerkt, met voldoende capaciteit en expertise en met inbreng van inwoners, het werkveld en de volksvertegenwoordiging.
 • Behoud van het lokale karakter De hulp voor inwoners moet het lokale karakter behouden. Lokale zorgverleners met een netwerk, flexibiliteit en bewezen effectiviteit zijn belangrijk voor de ondersteuning aan inwoners. Alleen terecht kunnen bij grote aanbieders omdat zij in de hele regio actief zijn is onwenselijk.