Werk maken van gelijkwaardigheid

Activisten - Artikel 1 van de Grondwet garandeert iedereen die zich in Nederland bevindt het recht op gelijke behandeling. Maar hoe pijnlijk ook, voor te veel mensen is dit grondwettelijk recht in de praktijk een papieren werkelijkheid. Beeld: Puck van den Berg

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas werkelijkheid als we er naar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Hoe vrij ben je als je niet hand in hand met je partner over straat durft, als je geen stageplek kunt krijgen vanwege je achternaam. Als je plekken niet kunt bezoeken met je rolstoel of als je je zaken niet kunt regelen omdat de brieven en procedures moeilijk te begrijpen zijn? Hier is nog werk te doen! D66 wil dat iedereen meedoet en maakt werk van gelijkwaardigheid.

Een vrije stad voor iedereen

Zichtbaar jezelf mogen en kunnen zijn is de basis voor geluk en ontplooiing. D66 wil dat in onze gemeente iedereen zichzelf kan zijn.

 • Gemeente met voorbeeldfunctie De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie, stimuleert ontwikkeling in de stad en verbindt verschillende partijen met elkaar. Door onderwijs, Village People, GGD, sportinstellingen, religieuze gemeenschappen, zorgorganisaties en andere organisaties in de gemeente met elkaar te verbinden, afspraken te maken en hen hierin te ondersteunen, boeken we vooruitgang.
 • Lesprogramma’s We bieden lesprogramma’s aan voor scholen en sportverenigingen. Hiermee maken we voorlichting en bewustwording gemakkelijk.
 • Kennisvergroting We bieden trainingen aan aan publieke dienstverleners, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zo werken we aan het vergroten van kennis en sensitiviteit.
 • Meldpunten en netwerken De gemeente informeert actief over het bestaan van netwerken en meldpunten voor discriminatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het breder bekend maken van het politienetwerk “Roze in Blauw”.
 • Mentale zorg Wanneer je worstelt met je seksualiteit en je genderidentiteit is het belangrijk dat je ergens terecht kunt en steun vindt. We ondersteunen deze mentale zorg.
 • Kwetsbare groepen We hebben aandacht voor kwetsbare groepen, zoals LHBTI+-vluchtelingen of -asielzoekers en mensen met een licht verstandelijke beperking, zodat ook zij steun vinden en zichzelf kunnen zijn.
 • Platform Gekleurder Het platform Gekleurder ontwikkelen we door en versterken we door er maatschappelijke organisaties aan te koppelen.
 • Oudere LHBTI’ers De oudere LHBTI’ers zijn vaak nog onzichtbaar. Ook op je oude dag moet je zichtbaar jezelf kunnen zijn. D66 wil ook de ouderen ondersteunen door met zorginstellingen in gesprek te gaan en hen te ondersteunen bij projecten als De Roze Loper.
 • Genderneutrale communicatie en genderregistratie achterwege laten Het “in hokjes”-denken en -communiceren kan heel kwetsend zijn voor mensen. Om iedere inwoner aan te spreken, communiceren we in genderneutrale termen en registreren we niet op geslacht.

Discriminatie

D66 wil meer inzet om racisme en discriminatie tegen te gaan. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Zowel bij overheidsorganisaties als binnen het onderwijs en het bedrijfsleven sijpelen vooroordelen en stereotypen door in hoe mensen worden behandeld en de kansen die zij krijgen. D66 wil dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft.

 • Antidiscriminatie-agenda Via een antidiscriminatie-agenda werkt de gemeente met partners in de gemeente samen om discriminatie te herkennen en tegen te gaan. De agenda richt zich op thema’s als het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de rol van de gemeente zelf.
 • Tegengaan institutioneel racisme De gemeente onderzoekt institutioneel racisme binnen de eigen organisatie. Door na te gaan of beleidsregels, handhavingsinstrumenten en processen en procedures negatief uitpakken voor bepaalde groepen mensen. Deze ongelijkheid gaan we actief tegen, met bijvoorbeeld anoniem solliciteren;
 • Stageplaatsen We ondersteunen projecten waarbij scholen de eerste stageplaatsen verzorgen. Op deze manier krijgen alle studenten een stageplaats en daardoor een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, komen studenten buiten hun netwerk en ontstaan er nieuwe contacten en verbindingen in de gemeente.
 • Wegwijs naar antidiscriminatie-organisaties Om racisme en discriminatie actief tegen te gaan verwijst de gemeente in communicatie expliciet naar antidiscriminatie-organisaties als Artikel 1, de ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens. Meldingen en aangiftes worden vaak niet gedaan. De route hier naartoe en de waarde ervan moet duidelijker zijn voor mensen. Met getrainde professionals worden signalen snel opgepikt en kunnen inwoners worden geholpen of doorverwezen.
 • Bewustwordingscampagnes De gemeente organiseert campagnes om discriminatie en racisme tegen te gaan. De gemeente heeft een aanjagende en verbindende rol in bewustwording.
 • Samenwerking De gemeente werkt niet samen met bestuurders, organisaties of dienstverleners die discrimineren.
 • Algoritmen De gemeente maakt geen gebruik van algoritmen die als discriminerend beschouwd kunnen worden.

Afspiegeling van de samenleving 

Representatie doet ertoe. D66 wil een gemeente die eruitziet zoals de samenleving en die het goede voorbeeld geeft. Met het formuleren van concreet beleid en specifieke doelen kunnen we dit stimuleren. Dat maakt de overheid herkenbaar voor verschillende groepen mensen en zorgt voor een inclusieve samenleving. 

 • Inclusiviteits- en diversiteitsparagraaf Elk beleidsstuk of plan vanuit de gemeente krijgt een inclusiviteits- en diversiteitsparagraaf, waarin beschreven wordt hoe dit bijdraagt aan de gelijkwaardigheid van inwoners van de gemeente. De gemeente toetst elk beleidsstuk aan het VN-Verdrag Handicap.
 • Herkenbare communicatie Iedere inwoner moet zich kunnen herkennen in de communicatie vanuit de gemeente. Dit kun je terug zien in taalgebruik, beeldmateriaal en communicatiekanalen.
 • Representatief bestuur We streven naar een gemeenteraad en college die een afspiegeling zijn van de Harderwijkse en Hierdense samenleving. De gemeente biedt voorlichting en andere stimulerende projecten aan op dit gebied.
 • Diversiteitsbeleid De gemeente en organisaties die hieraan verbonden zijn, zoals Meerinzicht, geven prioriteit aan diversiteitsbeleid.

Toegankelijkheid

Een stad waarin iedereen welkom is en zich welkom voelt is een stad die toegankelijk is voor alle mensen. Dit is nog niet altijd het geval. De afgelopen jaren hebben we op dit gebied positieve stappen gezet, maar er zijn nog genoeg kansen voor Harderwijk. 

 • Toegankelijke stad Alle plannen worden getoetst op toegankelijkheid. Inwoners denken hierin mee.
 • Hulphonden zijn welkom Hulphonden zijn essentieel voor mensen. In een gastvrij Harderwijk zijn dus ook hulphonden overal welkom. D66 wil dat de gemeente hier prioriteit aan geeft en actief het gesprek aangaat om dit overal in Harderwijk en Hierden te laten gelden.
 • Toegankelijke communicatie Alle gemeentelijke communicatie voldoet aan de normen voor toegankelijkheid: het is in B1-taalgebruik geschreven en communicatiehulpmiddelen als spraakcomputers kunnen hiermee werken.
 • Openingstijden We stimuleren dat gemeentelijke diensten en uitvoeringsorganisaties, zoals het gemeenteloket en het CJG, ruimere openingstijden hebben. Bijvoorbeeld in het weekend, ’s avonds of op afspraak. Hierdoor kunnen mensen er buiten werktijd gemakkelijk naartoe.

Je hoort erbij vanaf dag 1

Mensen die naar Nederland komen en hier blijven, moeten zo snel mogelijk integreren. Dit vraagt inspanning van zowel de nieuwkomer als van de Harderwijkse en Hierdense samenleving. De gemeente dient een proactieve, stimulerende en faciliterende rol in te vervullen. Het leren van de taal en het opbouwen van een Nederlands sociaal netwerk zijn hierin belangrijke eerste stappen. Op deze manier kunnen mensen zo snel mogelijk meedoen.

 • Een goede start Snelle hulp is essentieel. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld en zorgt voor een soepele overgang vanuit het AZC. Er is voldoende capaciteit om inwoners regelmatig te spreken zodat er niemand tussen wal en schip verdwijnt. Nieuwkomers die het hoogste taalniveau niet halen, krijgen meer aandacht. We sturen daarbij zoveel mogelijk op het zelfstandig kunnen leven en het leren van de taal.
 • Waardeer expertise Maatschappelijke organisaties met expertise op dit gebied worden gezien als gelijkwaardige partner en krijgen voldoende middelen om hun taken uit te voeren.
 • Betrekken nieuwkomers We zorgen dat nieuwkomers medezeggenschap krijgen over lokaal beleid en uitvoering van de inburgeringswet in de gemeente, zoals dat ook gebruikelijk is bij bijvoorbeeld de doelgroep van de Participatiewet. Zo kunnen nieuwkomers volwaardig meepraten over beleid dat hen aangaat en doen zij ervaring op met medezeggenschap.
 • Meedoen Meedoen is belangrijk. Laten we de kwaliteiten van nieuwkomers benutten in de inzet voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals de personeelstekorten in de zorg. We starten pilots om immigranten met een zorgachtergrond in de Nederlandse zorg in te kunnen zetten.