Vrij zijn begint met onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Het biedt je de kans om je talenten te benutten, je dromen na te jagen en je eigen plek te vinden in de samenleving. We moeten zorgen dat onze jongste inwoners de beste start krijgen. Ook onze niet meer zo jonge Harderwijkers en Hierdenaren moeten volop de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Dit is altijd maatwerk, want geen enkele leerling is hetzelfde. Scholen bieden hierbij een veilig thuis voor alle kinderen.

We zijn trots op het onderwijs in onze gemeente. Wel zien we dat ook in onze stad de verschillen tussen inwoners, waaronder kinderen, te groot zijn. De afgelopen jaren zagen we een te afwachtende houding van een gemeente die kansen liet liggen omdat zij het onderwijs niet als haar taak beschouwde. D66 wil meer actie. Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om lef om ongelijk te investeren. Zodat je postcode of achtergrond geen belemmerende rol speelt in de schooladviezen en je verdere ontwikkelingskansen.
D66 wil dat de gemeente zich breder inzet voor het onderwijs dan alleen de wettelijke taken. Voor de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen gaat de gemeente gesprekken aan, stelt ze zich faciliterend op en jaagt ze samenwerkingen aan.

Gelijke kansen voor iedereen

D66 wil alle Harderwijkers en Hierdenaren gelijke kansen geven. Elke inwoner moet de kans krijgen diens talenten te ontdekken en te ontplooien. Dit is noodzakelijk voor je persoonlijke ontwikkeling en geluk én essentieel voor een bruisende stad.Doen wat nodig is vraagt dat we lokale achterstandsmiddelen inzetten op onze scholen. We ondersteunen de scholen waar mogelijk en benutten zo de kennis en ervaring die daar aanwezig is. Docenten kennen de kinderen en ouders en kunnen hierdoor een essentiële bijdrage leveren aan het bestrijden van gestapelde problematiek. In een veilig leerklimaat, met waar nodig extra ondersteuning, krijgen alle kinderen gelijke kansen.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie Geef kinderen een gelijke en goede start en zorg ervoor dat er ook bij onze jongste inwoners oog is voor de ontwikkeling. D66 wil opvang en voor- en vroegschoolse educatie samenvoegen tot één kinderopvang van hoge kwaliteit. Hierdoor hebben alle kinderen recht op voorschoolse educatie. Gespecialiseerd personeel herkent hierdoor ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen al in een vroeg stadium. Zo bereiken we alle kinderen, groeien ze samen op, voorkomen we achterstanden en gaan we segregatie tegen.
 • Dicht de kloof met gelijke kansen Er bestaat een te grote kloof tussen gemeentebestuur en de onderwijspraktijk. Daarom komt er een Harderwijkse Gelijke Kansen Alliantie om het gesprek tussen beleid en praktijk te starten.
 • Rijke schooldag D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag. Een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente helpt deze partijen en ondersteunt in de realisatie.
 • Brede buurtschool Een brede buurtschool is een spil in de wijk. Er zijn veel activiteiten, ook na schooltijd. Ook hiervoor is een stevige samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, lokale verenigingen en welzijnsorganisaties nodig. De gemeentelijke ondersteuning wordt versterkt.
 • Goede doorstroming Onder- en bovenadvisering voor het voortgezet onderwijs is onacceptabel. De gemeente ziet erop toe dat scholen hier alert op zijn en maatregelen tegen nemen. We benaderen scholen actief om de warme overdracht van leerlingen te garanderen en deel te nemen aan schakel- en doorstroomprogramma’s. Zo zorgen we voor een ‘zachte overstap’ en een goede doorstroming.
 • Huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten Toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind is cruciaal om gelijke kansen te creëren. Met lokale subsidies stimuleren we bibliotheken en lokale initiatieven om wekelijks huiswerkbegeleiding te verzorgen. Ook stimuleren we weekend- en vakantiescholen.
 • Goede en toegankelijke kinderopvang In een actieve stad hoort voldoende en kwalitatief goede kinderopvang beschikbaar te zijn. De gemeente heeft een ondersteunende en aanjagende rol en draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende opvang in de hele stad, aansluitend op de vraag in de verschillende wijken. Goed voor kinderen, goed voor de ouders en goed voor de stad.
 • Inspirerende en multifunctionele schoolgebouwen Een inspiratievol en goed schoolgebouw is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijshuisvesting is een prioriteit voor gemeentelijk onderwijsbeleid. D66 wil veilige en duurzame schoolgebouwen, waarin mogelijkheden zijn voor diverse activiteiten. De luchtkwaliteit en ventilatie in deze scholen is in orde. Bij deze multifunctionele gebouwen horen ook groene en klimaatadaptieve schoolpleinen. De gemeente kan scholen hierin stimuleren en ondersteunen.

Een thuis voor leraren

We zijn trots op onze leraren. Goed onderwijs begint bij goede leraren. Om inspirerende leraren te krijgen is het belangrijk dat de gemeente werkt aan Harderwijk als thuis voor onze leraren en de expertise van leraren inzet voor beter onderwijs.

 • Focus op lesgeven D66 wil leraren de mogelijkheid geven om zich meer te focussen op lesgeven. Daarom ondersteunen we het onderwijs met opgeleide onderwijsassistenten en conciërges. Deze ontlasten de docenten én zorgen voor een veilig leerklimaat op de scholen.
 • Lerarentekort aanpakken Drempels voor leraren om in Harderwijk les te komen geven gaan we waar mogelijk tegen. Startende leraren en zij-instromers hebben recht op coaching en begeleiding, ze komen in aanmerking voor een fiets en krijgen voorrang om in de stad te wonen.
 • Het beste onderwijs vereist doorontwikkeling Met een klankbordgroep met onderwijsprofessionals die actief meedenkt met de gemeente en schoolbesturen zorgen we voor verbeteringen in het onderwijs.

Van passend onderwijs naar passend onderwijzen

Ieder kind en elke jongere moet mee kunnen doen. Dit vereist snelle hulp als dat nodig is. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Kinderen en hun ouders moeten snel geholpen worden als zij aankloppen voor hulp. Snelheid en keuzevrijheid zijn leidende waarden bij het inschakelen van extra ondersteuning. Voor ouders, het onderwijs en zorgverleners gaat deze aanvraag bij de gemeente of het CJG soepel en eenvoudig. Onnodige papierwinkels werken vertragend en frustrerend.

 • Zorgteam op school Zorgteams op scholen en een visie op begeleiding helpen helpen bij snel signaleren en de juiste hulp inzetten. We stimuleren scholen om naast logopedisten en fysiotherapeuten ook orthopedagogen en psychologen een werkplek aan te bieden binnen een school. In het belang van de kinderen versterken (en ontschotten) we de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdzorg.
 • Samenwerking tussen CJG en de scholen Er zijn goede voorbeelden van scholen waar het CJG aanwezig is en intensief samenwerkt met het zorgteam van scholen. Hierdoor worden in samenwerking trainingen gegeven die bijdragen aan zowel de leerprestaties als het welzijn van jongeren.
 • Harderwijks Expertise Team Een Harderwijks Expertise Team versterkt de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp. Doel hiervan is snel en goed handelen bij crisissituaties en passend onderwijs voor elk kind binnen de gemeentegrens. Door samen te werken op scholen, samen met de inzet van het Expertise Team en de facilitering van de gemeente valt geen kind buiten de boot.
 • CJG of praktijkondersteuner op school Op vaste momenten is een CJG-medewerker of praktijkondersteuner van de huisarts aanwezig op scholen. Zo zijn ze benaderbaar, worden het herkenbare gezichten en kan er snel gehandeld worden als een kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • Voortijdig schooluitval voorkomen Een doortastende rol van de gemeente is hierbij essentieel om het verschil te maken. Daarom wil D66 één wethouder voor onderwijs en jeugd. Zo is er zicht op thuiszitters en voortijdige schoolverlaters. Daarnaast is er een goede aansluiting van verschillende instanties en kan er doortastend opgetreden worden.
 • Goed leerlingenvervoer We organiseren leerlingenvervoer in het belang van kinderen. Onnodig lange ritten zorgen voor onnodig lange schooldagen voor onze jonge inwoners en gaan ten koste van welzijn en leerprestaties.

Een leven lang leren in Harderwijk

De samenleving ontwikkelt voortdurend. Dit vraagt een nieuwsgierige en lerende houding van mensen. Hier richten we onze stad op in.

 • Taal is de basis D66 wil dat de gemeente initiatieven in de stad (co)financiert om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan. De huidige aanpak werkt, maar kan meer mensen bereiken. Samen met maatschappelijke organisaties, het onderwijs, de bibliotheek en vrijwilligers willen we nog meer mensen bereiken.
 • Begrijpen is essentieel D66 vindt een breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente zeer belangrijk. Daarom wil D66 dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen. De bestaande initiatieven ondersteunen we en we vergroten de bekendheid ervan.
 • Lezen en leren in de bieb De bibliotheek is een noodzakelijke schakel voor lezen , leren en in de aanpak van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden. De bibliotheek krijgt een stevigere positie om zo nog meer mensen te kunnen bereiken.
 • Een leven lang leren De gemeente intensiveert de samenwerking met onderwijsinstellingen, de bibliotheek, het bedrijfsleven en andere overheden zodat Harderwijk dé stad voor om-, bij- en nascholing is. We sluiten ons aan bij regionale projecten en sluiten Human Capital Akkoorden. Zo helpen we mensen met ‘verdwijnende’ beroepen richting een toekomstbestendige baan.
 • Hoger onderwijs in Harderwijk Onderwijs is goed voor inwoners en goed voor een bruisende stad. D66 wil dat het aanbod van onderwijsinstellingen verbreed wordt met hogere onderwijsinstellingen zoals HBO- of WO-faculteiten. Hoger onderwijs zorgt voor een beter ontwikkelklimaat en het behoud van talent in de regio. Daarnaast worden er veel banen gecreëerd in de kennissector.
 • Talent behouden D66 wil dat elke inwoner zijn talent kan ontwikkelen én dit talent behouden voor Harderwijk en Hierden. We zetten in op een bereikbare stad met mogelijkheden om te wonen, leven en te ontwikkelen. We hebben hierbij extra aandacht voor starters op de arbeids- en woningmarkt.