Veilig en schoon onderweg

Het is tijd voor radicaal anders denken als het om de plek van verkeer in onze gemeente gaat Beeld: Gerdien van der Laan

Het is tijd voor radicaal anders denken als het om de plek van verkeer in onze gemeente gaat. We willen onze openbare ruimte inrichten voor gezond en veilig verkeer. D66 maakt daarom ruim baan voor voetgangers en fietsers, die nog te vaak het onderspit delven in nieuwe plannen. We willen Harderwijkers en Hierdenaren aanmoedigen de fiets te gebruiken en de auto te laten staan. De binnenstad maken we autoluw. Onze woonwijken maken we nog sneller klaar voor de overgang naar elektrisch rijden. Onze OV-verbindingen moeten sterk worden verbeterd. D66 kiest waar mogelijk voor creatieve oplossingen en wil een omslag in het denken: van drukke verkeersruimte naar kwalitatief hoogstaande woonomgeving.

Ruim baan voor fietsers, voetgangers en OV

Gezond en veilig verkeer staan centraal in ons denken. Daarom bieden we fietsers en voetgangers alle ruimte in de stad en willen we meer en betere OV-verbindingen.

  • Herverdelen van de openbare ruimte D66 kiest voor het herverdelen van de openbare ruimte, zodat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Er wordt nu nog te veel gedacht vanuit de auto: parkeerplaatsen in plaats van groen, brede wegvakken voor de auto in plaats van brede trottoirs en fietspaden.
  • Ruim baan voor de fiets D66 wil meer ruimte voor de fiets: de meest duurzame en gezonde manier van vervoer. Meer losliggende fietspaden langs drukke wegen, meer en betere (al dan niet bewaakte) fietsenstallingen in de binnenstad en bij wijkcentra. In nieuwe ontwikkelingen wordt de ruimte voor de fiets specifiek benoemd, zoals dit nu enkel met de auto gebeurt.
  • Regionale doorfietsroutes Met regionale doorfietsroutes wordt de keuze voor de fiets voor kortere ritten naar plaatsen in de buurt bevorderd. Start programma’s met lokale ondernemers om hun werknemers de overstap te laten maken van de auto naar de (elektrische) fiets.
  • Meer aandacht voor lokaal OV Sterke lokale openbaarvervoerverbindingen leiden tot minder noodzaak om de auto te gebruiken. Wat D66 betreft wordt ingezet op betere lokale busdiensten (terugbrengen van de oude stadsbusdienst) tussen station, centrum en verder gelegen woonwijken. Ook in nieuwbouwwijken wordt expliciet ruimte gemaakt voor goede busverbindingen. Deze busdiensten rijden in de toekomst frequenter, minstens eens per halfuur, ook op zondag.
  • OV-verbindingen Goede OV-verbindingen zijn belangrijkste prioriteit op het gebied van aansluiting op het landelijk verkeersnet. De lobby voor de intercitystatus van station Harderwijk wordt voortgezet bij provincie en Rijk. Ook de OV-verbindingen met Zwolle en Amersfoort (trein), Lelystad, Apeldoorn, Barneveld en Ede (bus) verdienen de komende jaren de aandacht. Onze inzet blijft onveranderd als Lelystad Airport van de baan is.
  • Toegankelijkheid Onze openbare ruimte is toegankelijk voor al onze inwoners en bezoekers. De werkgroep Toegankelijkheid wordt actief betrokken in besluitvorming. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden standaard door de werkgroep getoetst. Er worden voldoende bankjes geplaatst in de openbare ruimte, zodat iedereen zich zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kan verplaatsen in de stad. Fietspaden zijn breed genoeg voor bijvoorbeeld duofietsen.
  • Visie op hoofdverkeersnet De komende vier jaar wordt een visie op hoofdverkeersstromen in Harderwijk opgesteld. Deze visie moet zorgen voor meer duidelijkheid over het wegennet in de stad. Met de visie worden maatregelen getroffen op gebied van verkeersveiligheid, inrichting van de openbare ruimte en afwaarderen van wegen naar 30 km/u of fietsstraat.
  • Verkeersveiligheid Harderwijk heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Wat D66 betreft wordt meer aandacht geschonken aan verkeersveiligheid rondom scholen. Rondom scholen worden verkeersbewegingen van auto’s verder teruggebracht, o.a. door omleiden van aan- en afvoerroutes voor bedrijven en invalswegen van woonwijken. Met het project ‘Veilig naar school’ wordt fietsen naar school gestimuleerd. Scholen waar meer dan 85% van de kinderen per fiets naar school komen, krijgen jaarlijks een extra bijdrage van de gemeente.
  • 30 km/u D66 is voorstander van het zoveel terugbrengen van de snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u, ook op invalswegen. Waar mogelijk worden fietsstraten ingericht.
  • Maximumsnelheid Wegen moeten worden ingericht naar de geldende maximumsnelheid. D66 pleit voor verkeersremmende maatregelen op afgewaardeerde wegen, met name op de Groene Zoomweg, Ceintuurbaan en Zuiderzeestraatweg. Er wordt meer gebruik gemaakt van snelheidsdisplays voor bewustwording en waar nodig worden flitspalen ingezet. In Hierden wordt enkel bestemmingsverkeer in het dorp toegestaan.

Naar een autoluwe binnenstad

Onze binnenstad heeft een grotendeels Middeleeuwse infrastructuur, die niet gemaakt is voor druk autoverkeer, maar er in de loop der jaren wel voor is aangepast. Autoverkeer intensiveert en de overlast neemt toe, met name in de Smeepoortstraat, de Grote Marktstraat, de Hoogstraat, op de Vischmarkt en Smeepoortenbrink. D66 wil onze historische binnenstad met rigoureuze keuzes klaarmaken voor de toekomst.

  • Raamtijden D66 wil strenge raamtijden voor verkeer van buiten en bewonerspassen, waarmee bewoners en (mantel)zorgers met de auto wel dicht bij huis kunnen komen.
  • Parkeren limiteren Parkeerplekken voor de deur worden verder gelimiteerd, zodat de veiligheid wordt vergroot en er meer plek is voor groen in de binnenstad.
  • Openbaar groen Bewoners krijgen de kans om hun parkeerplaats(en) voor de deur in te ruilen voor openbaar groen en een parkeerplek in een nabijgelegen parkeergarage.
  • Boulevard Op de Boulevard worden de laatste parkeerplaatsen verwijderd.
  • Parkeren in parkeergarages Lang parkeren wordt gestimuleerd in de parkeergarages aan de rand van de stad. Parkeerterreinen worden voor vergunninghouders of kort parkeren bestemd. Parkeerruimte binnen de stadsmuren wordt zoveel mogelijk beperkt. Het kort parkeren binnen de stadsmuren voor bezoekers wordt duurder dan in de parkeergarages. Met de opbrengsten vergroenen we de binnenstad. Lang parkeren wordt gestimuleerd in de parkeergarages aan de rand van de stad. Parkeerterreinen worden voor vergunninghouders of kort parkeren bestemd. Parkeerruimte binnen de stadsmuren wordt zoveel mogelijk beperkt. Het kort parkeren binnen de stadsmuren voor bezoekers wordt duurder dan in de parkeergarages. Met de opbrengsten vergroenen we de binnenstad.
  • Klooster Het parkeerterrein Klooster wordt afgesloten en teruggegeven aan de stad. Er ligt een mooie kans om hier evenementen te organiseren en het groen van de oorspronkelijke kloostertuin terug te brengen.
  • Westeinde Aan het Westeinde is ruimte om een parkeergarage te ontwikkelen die zowel voorziet in de behoefte van binnenstadondernemers en -bewoners rondom de Smeepoortstraat en het Klooster, als die van het toenemende aantal bezoekers van het St. Jansdalziekenhuis.
  • Vitringasingel Er komt een knip in de Vitringasingel ter hoogte van de Houtwalgarage, zodat doorgaand verkeer niet langer mogelijk is. Binnenstedelijk verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Gebruik van de N302 en andere hoofdverkeersroutes wordt verder aangemoedigd.
  • Emissieloze stadsbevoorrading D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor elektrische bevoorrading van de binnenstad en wil hiermee verder gaan. Dit vraagt om slimme afstemming tussen ondernemers om bevoorrading te combineren waar mogelijk. Voor 2025 is de Zero emissie stadsbevoorrading ingevoerd in de binnenstad van Harderwijk.

Modern verkeer in de woonwijken

De woonwijk van de toekomst is stil en groen, waarbij de gemeente elektrisch vervoer en deelauto’s aanmoedigt.

  • Voorzieningen Er worden voldoende laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst op parkeerterreinen, in parkeergarages, bij openbare gebouwen en (sport)verenigingen.
  • Woonwijken In woonwijken worden voldoende laadpalen geplaatst, waarbij bewoners niet door regelgeving gehinderd moeten worden.
  • Dichtbij laden Iedere Harderwijker moet de mogelijkheid krijgen om een laadpaal op 50 meter van de woning te plaatsen op een openbare parkeerplaats (in plaats van de huidige 300 meter).
  • Eigen laadpaal D66 wil inwoners de mogelijkheid geven een Verlengde Private Aansluiting te plaatsen: een aansluiting van een laadpaal op gemeentegrond die op eigen meterkast is aangesloten. Hierdoor blijven de kosten laag, kan volledig groen worden geladen en wordt elektrisch rijden bevorderd.
  • Deelauto’s Nieuwbouwprojecten worden zoveel mogelijk ingericht op het gebruik van elektrische deelauto’s. Ook in de binnenstad en andere wijken waar de openbare ruimte onder druk staat en meer parkeren niet mogelijk is, wordt het gebruik van deelauto’s uitgerold. De gemeente zet een aantal van haar eigen auto’s in als deelauto voor inwoners. Het lokale aanbod wordt via een lokale website of app inzichtelijk gemaakt.