Harderwijk als veilige haven

Zeepad - D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Beeld: Gerdien van der Laan

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Deze nieuwe tijd brengt extra uitdagingen met zich mee op het gebied van privacy en digitale veiligheid, die ook in de gemeente moeten worden aangepakt.

Een veilig gevoel op straat

Hoe veilig je je voelt in je dagelijks leven in Harderwijk en Hierden wordt voor het grootste deel bepaald door de situatie in je eigen huis, straat en buurt. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig gevoel. Je voelt je veiliger als je goed op je plek bent in je eigen buurt. Sociale verbondenheid is daarvoor ontzettend belangrijk. Gevoelens van onrust en onveiligheid worden serieus genomen, maar angst mag niet de enige leidende factor zijn in het maken van veiligheidsbeleid. D66 kiest voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid.

 • Veilig in eigen huis Geweld achter de voordeur verdient prioriteit. Er zijn jaarlijks zo’n 250 meldingen van huiselijk geweld in Harderwijk: het topje van de ijsberg. Het snel en goed opvangen van slachtoffers is belangrijk en moet prioriteit zijn van de gemeente en partners vanuit de zorg, onderwijs, woningcorporaties en politie. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed.
 • Eerste aanspreekpunt De wijkagent en BOA’s zijn zichtbaar in de wijk en zowel fysiek als digitaal benaderbaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties als het gaat om veiligheid.
 • Wijkschouwen Via wijkschouwen wordt de leefbaarheid in de wijken nauwkeurig in kaart gebracht. De wijkmanagers zijn daarnaast goed bereikbaar voor problemen die direct praktische oplossingen nodig hebben.
 • Preventie Jongeren worden op het rechte pad gehouden. Maatschappelijke organisaties als Talenthouse Harderwijk hebben daarin een heel belangrijke rol. Hun werk wordt gewaardeerd en waar mogelijk uitgebreid.
 • Intimidatie Bijzondere aandacht verdient de intimidatie van vrouwen. Het is onacceptabel dat veel vrouwen te maken krijgen met intimidatie op straat. Hiervoor wordt een bestrijdingsplan gemaakt door gemeente en maatschappelijke organisaties.

Veilig uitgaan

De afgelopen jaren is het uitgaansgebied in Harderwijk steeds veiliger geworden. De inzet van horeca, politie en gemeente wordt breed gewaardeerd. Die veilige horeca is het behouden waard.

 • Veilig uitgaan Veilig uitgaan zonder intimidatie is voor iedere Harderwijker vanzelfsprekend. We sluiten ons aan bij het programma Veilige Steden om intimidatie en geweld in de openbare ruimten en tijdens het uitgaan tegen te gaan. Samen met ondernemers en horeca zorgen we voor bewustwording, codewoorden waarmee we onveilige situaties snel kunnen signaleren en stoppen.
 • KVU Het huidige programma Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) zetten we voort, net als de collectieve horecaontzeggingen binnen de horeca in Harderwijk.
 • Cameratoezicht Cameratoezicht in het uitgaansgebied wordt gehandhaafd, maar wel regelmatig gemonitord.

Criminaliteit

In een veilige stad heeft zware criminaliteit geen kans. Maar ook Harderwijk is niet vrij van zwaardere vormen van criminaliteit. Bij het voorkomen dat zware criminaliteit voet aan de grond krijgt, heeft de gemeente een belangrijke rol. De verleiding om crimineel geld aan te nemen om als ondernemer een crisis door te komen, mag nooit het enige alternatief zijn.

 • Integriteit D66 wil dat er werk gemaakt wordt van een weerbaar en integer lokaal bestuur en ambtenarenapparaat. Er komt een gedragscode, die de integriteit van raadsleden waarborgt. Jaarlijks worden sessies gehouden met college en raad over integriteit en ondermijning.
 • Samenwerking Criminele netwerken kennen geen gemeentegrenzen. Het is daarom belangrijk om te blijven samenwerken met onze buurgemeenten om criminaliteit tegen te gaan.
 • Bied een alternatief Ook Veluwse ondernemers worden benaderd om bedrijfsruimte beschikbaar te stellen voor criminele activiteiten, zoals het gebruik van leegstaande schuren of fabriekspanden voor synthetische drugslabs of witwaspraktijken. De gemeente zorgt dat leegstaande panden goed in beeld zijn en tijdig worden herbestemd, om hiermee criminele activiteiten te voorkomen.

Drugsbeleid

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Meer bestrijding en stoere taal gaan het verschil niet maken. Het streven naar een drugsvrije samenleving moet veranderen in een gereguleerde markt, zodat gezondheidsrisico’s voor gebruikers worden verkleind. In ons denken en beleid moet een scheiding komen tussen soft- en harddrugs.

 • Coffeeshops D66 pleit al jaren voor de uitbreiding van het aantal coffeeshops in Harderwijk en de regio. Met een groot verzorgingsgebied (100.000+ inwoners) dat reikt van Dronten tot Ede, van Amersfoort tot Zwolle en Lelystad tot Apeldoorn, is de ene coffeeshop in Harderwijk niet langer houdbaar. Er zal moeten worden uitgebreid, zowel in de stad als in de regio.
 • Wietteelt Zodra de landelijke wetgeving het mogelijk maakt, wil D66 stappen zetten in de het reguleren van wietteelt in Harderwijk, voor de Harderwijkse coffeeshop(s).
 • Harddrugs Er worden steeds meer harddrugs gebruikt tijdens het uitgaan. D66 negeert deze signalen niet en zet in op het welzijn van de vaak jonge gebruikers. Daarom moet er op scholen uitgebreide voorlichting worden gegeven over de risico’s bij het gebruik van harddrugs.
 • Sluiting drugspanden Bij het aantreffen van ‘handelshoeveelheden’ soft- en harddrugs mag de burgemeester een pand sluiten en mensen uit huis zetten. In het land worden deze drugspanden te snel door burgemeesters gesloten. Ook in Harderwijk vinden sluitingen plaats. D66 pleit voor minder streng toepassen van de regelgeving en meer maatwerk bij aantreffen van ‘handelshoeveelheden’ soft- en harddrugs.

Privacy en digitale veiligheid

Digitalisering zal meer dan ooit onze samenleving gaan bepalen. Door digitalisering kunnen we vrijer zijn in hoe we leven en werken. De digitale transformatie is onmisbaar en een absolute voorwaarde voor een slagvaardige en wendbare overheid. D66 versterkt het democratisch bestuur van de digitale samenleving. Digitale middelen worden op een slimme manier ingezet ten gunste van onze inwoners. Privacy en transparantie zijn een randvoorwaarde om schaduwkanten van digitalisering te beteugelen.

 • Informatiebeveiliging Om cybercriminaliteit geen kans te geven zorgen we voor betere informatiebeveiliging.
 • Toetsing Processen, diensten en applicaties waar de gemeente gebruik van maakt, worden getoetst aan een verplichte BIO Baseline toets, Privacy Impact Assessment en voldoen aan het Privacy-by-design principe.
 • Jaarlijkse scan De gemeente voert jaarlijks een digitale scan uit om privacygevoelige informatie en persoonsgegevens te waarborgen.
 • Open data Data waar de gemeente en haar partners over beschikken worden zoveel mogelijk openbaar beschikbaar gesteld. Deze data zijn publiek eigendom en andere partijen kunnen met behulp van deze informatie lokale besluitvorming onderbouwen en uitwerken. Open data helpt ook desinformatie tegen te gaan.
 • Algoritmes Er wordt scherp toezicht gehouden op het gebruik van algoritmes, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat groepen inwoners systematisch worden benadeeld. Inwoners en maatwerk zijn leidend, niet de systemen.