Een passende woning voor iedere Harderwijker

Waterfront - D66 streeft naar een passende woning voor iedere Harderwijker of Hierdenaar. Beeld: Gerdien van der Laan

De woningnood in Harderwijk is nijpend. Starters wachten te lang op een woning, anderen kunnen niet doorstromen. Senioren blijven in hun (te) grote eengezinswoning wonen, omdat er geen alternatief voorhanden is. D66 streeft naar een passende woning voor iedere Harderwijker of Hierdenaar, en wil dat daar alle creativiteit voor wordt gebruikt. De komende jaren zal moeten worden gezocht naar ruimte om nog verder in te breiden, zoals al gebeurt met Nieuw Weiburg en Kranenburg-Noord. Maar er zal ook moeten worden gezocht naar mogelijkheden tot uitbreiding. Regionale samenwerking is een randvoorwaarde. Het bouwen van sociale huur alleen biedt geen oplossing: er zal voldoende gebouwd moeten worden voor mensen met een middeninkomen. Zowel in middenhuur als in goedkope koop. Nieuwe projecten moeten ook sneller van de grond komen, zodat we inlopen op onze achterstand.

Voldoen aan de vraag

De komende jaren moet worden gebouwd naar de behoefte van Harderwijkers. Alle doelgroepen op de woningmarkt hebben hun eigen specifieke vraag, waarop het aanbod moet worden afgestemd.

 • Doorstroming Om de wachtlijsten in de sociale huur terug te dringen, is bouwen van sociale woningen alleen niet voldoende. Er zal doorstroming vanuit de sociale huur moeten komen, onder meer door bouw van betaalbare koopwoningen.
 • Starters D66 is voorstander van oplossingen om starters toegang tot een eigen koopwoning te bieden, zoals de starterslening en erfpacht. Ook loten voor huurwoningen heeft een positief effect voor starters.
 • Senioren Een bijzondere en groeiende doelgroep zijn de senioren. Zij blijven nu noodgedwongen in hun woning wonen. D66 is voorstander van seniorenhuisvesting in iedere woonwijk, zodat het sociale netwerk behouden blijft. De komende jaren wil D66 zich inzetten voor meerdere woonvormen voor senioren, zoals het Knarrenhof, in Harderwijk en Hierden. En er wordt actief gezocht naar woonvormen waar jong en oud samenwonen.
 • Splitsing D66 ziet de voordelen van woningsplitsing, maar er moet wel terughoudend mee worden omgegaan. Splitsen van woningen mag niet leiden tot overlast. In straten en buurten moet een maximum aantal gesplitste woningen worden aangehouden.
 • Binnenstad D66 is enthousiast over de nieuwe appartementen en kamers die in de afgelopen jaren in de binnenstad zijn ontstaan door herbestemming. Deze beweging moet de komende jaren worden aangemoedigd, nu het kernwinkelgebied steeds compacter wordt en winkels steeds minder vierkante meters winkelruimte en magazijn nodig hebben. Zo weinig mogelijk regels moeten eigenaren in de weg staan om hun winkelpanden om te vormen tot woonruimte.
 • Investeerders weren Harderwijkers en Hierdenaren moeten zoveel mogelijk kansen krijgen om hun eigen woning te kunnen kopen. Investeerders verdringen kopers nu van de woningmarkt, een kwalijke ontwikkeling. De meeste regelgeving wordt landelijk gemaakt, maar waar lokaal kan worden ingegrepen, wordt dit gedaan. Bij zowel bestaande bouw als nieuwbouwprojecten worden een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding de standaard.

Nieuwe bouwlocaties

Met nieuwe bouwlocaties maken we Harderwijk klaar voor de toekomst. Ons grondgebied is beperkt, maar biedt nog grote kansen voor ontwikkelingen. Omdat de ruimte beperkt is, zullen we ook de hoogte in moeten durven gaan.

 • Grenzen opzoeken Het gebrek aan ruimte in Harderwijk dwingt ons om samen met buurgemeenten Ermelo en Zeewolde af te stemmen waar en hoe langs de randen van Harderwijk kan worden voorzien in woningbehoefte voor Harderwijkers.
 • Harderhaven Een van de belangrijkste plaatsen langs de gemeentegrenzen is Harderhaven/Harderwold, in de gemeente Zeewolde, op tien minuten fietsen van het centrum van Harderwijk. Harderhaven en Harderwold verdienen op zijn minst een visie van de gemeenten Harderwijk en Zeewolde.
 • Overveld In de gemeente Harderwijk liggen nog kansen op het bedrijventerrein Overveld en het eendengebied langs de Parallelweg. D66 wil dit gebied in de toekomst bestemmen voor woningbouw.
 • Behoud Hierder enk Wat D66 betreft is grootschalig bouwen op de Hierder enk niet bespreekbaar. De Hierder enk is een uniek cultuurlandschap binnen onze gemeentegrenzen, dat behouden dient te worden uit cultuurhistorisch oogpunt. D66 is voorstander van het benadrukken van de bijzondere structuur van de historische boerenerven in Hierden.
 • Hoogbouw Het bouwen in de hoogte is voor D66 een oplossing voor de toekomst. Met name Nieuw Weiburg leent zich goed voor hoogbouw en relatief weinig parkeervoorzieningen, vanwege de goede aansluiting op openbaar vervoer. Er wordt wel rekening gehouden met beschermd stadsgezicht en monumenten.
 • Woonwagens D66 is voorstander van één groot woonwagenkamp, waarin de bewoners van de verschillende woonwagenkampen – als vanouds – samen kunnen wonen. Bij voorkeur op de Kleine Mheenweg, waar zij in het verleden ook samen woonden.
 • Informatie De gemeente heeft een informatieplicht richting omwonenden als het om nieuwbouwprojecten gaat. Te vaak gaat het nog mis en worden omwonenden te laat betrokken. De komende jaren zal strenger worden toegezien op het betrekken van bewoners bij nieuwbouwplannen in hun directe omgeving.

Een eigentijdse bouwnorm

Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook in de woningbouw. Duurzaam, circulair en inclusief zijn de norm voor D66. Met moderne techniek kan sneller worden gebouwd.

 • Duurzaam Voor D66 is duurzaam en groen de kern voor nieuwe bouwprogramma’s. Ten minste nul op de meter en in nieuwe buurten voldoende aandacht voor de openbare ruimte. Door energie te delen met de directe omgeving wordt voorkomen dat het net wordt overbelast.
 • Circulair Bij nieuwbouwprojecten worden alle mogelijkheden om circulair te bouwen benut. Naast energieverbruik moet ook circulariteit in nieuwbouwprojecten streng worden getoetst en als onderdeel van aanbesteding worden meegenomen. Circulaire projecten krijgen voorrang op klassieke woningbouwprojecten, waarbij particuliere initiatieven uit de stad worden gestimuleerd.
 • Modulair Modulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van in de fabriek geproduceerde modules, zorgen ervoor dat op locatie tot 50% sneller kan worden gebouwd. D66 wil met name voor goedkope oplossingen op zoek naar mogelijkheden om modulair te bouwen. Maar goedkoop mag geen duurkoop worden: zorgvuldigheid en kwaliteit mogen onder druk niet uit het oog verloren raken.
 • Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet biedt grote kansen op het gebied van versnellen van het bouwproces. D66 gaat voor een regelarme lokale Omgevingsvisie.
 • Wonen in de stad D66 wil de schaarse vierkante meters binnen de stadsgrenzen niet langer bestemmen voor bedrijventerreinen. Voor bestaande kantoorpanden die langdurig leegstaan, moet herbestemming naar een woonfunctie worden opgelegd.
 • CPO’s D66 is voorstander van het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij groepen (toekomstige) inwoners hun eigen buurt volledig ontwikkelen. Bij CPO’s ontstaat op voorhand een grote sociale binding in de buurt. Zodoende wordt gebouwd aan sociale cohesie.
 • Tiny Houses Oplossingen als Tiny Houses vergroten de diversiteit in het woningaanbod en maken het mogelijk tegen een lage prijs volledig zelfvoorzienend te wonen. Deze woonvorm is geen oplossing voor het woningtekort, maar bij voldoende vraag moeten ook nieuwe kansrijke locaties voor Tiny Houses worden ontwikkeld.
 • Levensloopbestendig Binnen nieuwbouw is bijzondere aandacht voor levensloopbestendig bouwen, waarbij woningen worden opgeleverd die goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.