Spreektekst Tweede termijn Begroting ’24

Voorzitter,
 
Laat ik vandaag beginnen met een woord van dank uit te spreken naar  het college en de ambtelijke ondersteuning voor de beantwoording in eerste termijn, mijn collega’s in de raad voor het soms levendige debat maar bovenal aan degenen die onze vergaderingen in dit huis optimaal laten verlopen, de griffie, de catering en niet te vergeten de technische ondersteuning.

Reflectie

Ik wil op een aantal zaken van maandag kort reflecteren. Allereerst op de lasten voor Goudse inwoners, daarna wil ik nog even terugkomen op onze investeringsruimte in de toekomst en op de aanpak van de klimaatcrisis. Tot slot zal ik een aantal zaken benoemen die we in de komende periode met bijzondere aandacht zullen volgen.

Ik heb maandag reeds aangegeven dat D66 stijgende prijzen en lasten heel goed in perspectief kan plaatsen, maar dat de stijging van de Goudse rioolheffing wel heel erg fors is. Ik constateer dat dit gevoel in deze raad gedeeld wordt. Wij zullen een amendement dat door onder anderen VVD en SGP wordt ingediend om die lastenverzwaring in 2024 te beperken dan ook steunen.

Investeringsruimte
lange termijn

Daarnaast hebben we maandag een vraag gesteld of er inzicht kan komen in onze investeringsruimte op lange termijn. Ik noemde investeringen om onze stad nog mooier te maken in bijvoorbeeld scholen, culturele voorzieningen en fietsverbindingen. Het antwoord daarop was beknopt en ook niet echt een antwoord op de vraag over het ruime tijdvak na 2027. We zullen daar in schriftelijke vragen op terugkomen.

Verschil maken

Als laatste punt toch nogmaals de klimaat- en biodiversiteitscrisis. In mijn bijdrage en in antwoord op een vraag van de heer Kraidy was ik daar volgens mij al duidelijk over. Maar het kan geen kwaad om nogmaals aan te geven dat deze crises bovenaan onze prioriteitenlijst staan, de urgentie is enorm en die wordt door velen in deze raad en zeker door mijn partij gedeeld. Wij steunen het college dan ook van harte in alle inspanningen om de, heel stevige, ambities op dit terrein waar te maken.
 
Tot slot, voorzitter,
 
D66 volgt een aantal thema’s de komende tijd met extra grote belangstelling omdat we daar  echte voortgang op willen zien. Geen mogelijke maatregelen, maar maatregelen die het verschil gaan maken. Het verschil voor mensen die nu in de bijstand zitten door ze perspectief te bieden op meedoen, maar ook het verschil voor jeugdigen die afhankelijk zijn van jeugdzorg. We moeten die jeugdigen en die gezinnen de hulp bieden die ze nodig hebben om weer zelfstandig verder te kunnen. En als laatste: de realisatiekracht van onze gemeentelijke organisatie, we zijn wellicht ongeduldig maar we zien daar graag snel de eerste resultaten van.