Spreektekst 1e termijn Kadernota


Voorzitter,
Voor u staat een optimistisch mens. Het gaat goed met Gouda. Onze stad ontwikkelt zich meer en meer tot een plek waar het voor steeds meer mensen goed toeven is. We hebben volop ambities op duurzaamheid, mobiliteit, wonen, cultuur en onderwijs en er lijken voorlopig voldoende financiële middelen om die ambities ook te verwezenlijken. Dat betekent natuurlijk niet dat onze middelen onbeperkt zijn, zeker richting de toekomst blijft het belangrijk om de financiële afspraken die we hebben gemaakt in het bestuursakkoord te volgen.
 

Dat positieve beeld van de Goudse financiën staat in schril contrast met de problemen die onze inwoners soms ervaren en met de crises die we in de wereld om ons heen zien en waarvan we nu, maar ook in de toekomst, de gevolgen ondervinden.
 
De afschuwelijke oorlog in Oekraïne woedt voort. En zolang dat conflict er is, is ook de opvang van Oekraïners, die hun land ontvlucht zijn, broodnodig. D66 wil dat Gouda dit blijft faciliteren, zolang de omstandigheden erom vragen. We vragen het college om nu al verder te kijken naar het moment waarop de overeenkomst met de eigenaar van de huidige locatie afloopt.
 
Ook uit andere delen van de wereld komen mensen die onze hulp nodig hebben. We zijn trots op de vestiging van het AZC in Gouda en op de manier waarop dat tot nu toe vorm heeft gekregen. Het is een plek in de Goudse samenleving, waar ontheemden kunnen starten met de opbouw van een nieuw bestaan in een veilige en rustige omgeving. De kaders van de raad zijn duidelijk, is het college het met ons eens dat de groei van het AZC binnen die kaders moet plaatsvinden? 
 
Gouda is een groeiende stad, we zijn de grens van 75.000 inwoners inmiddels gepasseerd. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om die inwoners van goede woonruimte te voorzien. Er moet daarom gebouwd worden. Er is geld beschikbaar voor de versnelling van de woningbouw, daar moeten we dan ook gebruik van maken. Wat onderneemt het college om alles in het werk te stellen om die versnelling tot stand te brengen?
 
De grootste crises van dit moment zijn de klimaat- en de biodiversiteitscrisis. We roepen het college op om de ambitie om Gouda in 2040 CO2-neutraal te laten zijn onverminderd na te jagen, we kunnen ons geen uitstel veroorloven. Het is Gouda gelukt om met onze compacte en versteende stad, toch te worden uitgeroepen tot de bij-vriendelijkste gemeente van Nederland. Dat is een prestatie, maar geen einddoel. Welke activiteiten ontplooit het college om de biodiversiteit in onze stad te vergroten, zodat wij ook onze bijdrage aan herstel van biodiversiteit in Nederland leveren?
 
Voorzitter, twee weken geleden was een aantal van ons bij het jaarcongres van de VNG, waar we de “probleemoplosser des Vaderlands”, Johan Remkes de oproep hoorden doen: “Zorg dat jullie uitvoeringsorganisatie op orde is”. Precies in die oproep ziet D66 de grootste uitdaging voor de komende tijd. Er is in een lastige periode door onze ambtenaren veel gepresteerd, vooral ook als we kijken wat er de afgelopen jaren allemaal extra op hun bord is gekomen, maar onze ambities reiken nog verder. Op de jaarrekening van onze gemeente zie ik een mooi overschot, maar ik zie ook dat dit voor een flink deel wordt veroorzaakt doordat projecten vertragen. Dat is begrijpelijk, maar ook zorgelijk.
 
Na de stappen die reeds gezet zijn om onze organisatie te versterken, moeten we ook de stap zetten naar meer realisatiekracht. Laten we alles in het werk stellen om te zorgen voor handen die onze plannen gaan uitvoeren. De handen die zorgen voor verduurzaming van schoolgebouwen en gemeentelijk vastgoed, de handen die de woningbouw versnellen en de handen die de ambities in het openbaar gebied verwezenlijken. Graag horen we van het college welke initiatieven hiervoor worden genomen.

Onze ambities zijn stevig, verwezenlijking een uitdaging, we verwachten daarop een maximale inzet. Drie voorbeelden van ambities waarvan we graag van het college vernemen hoe de stand van zaken is:
 
Hoe staat het met de vorderingen van het project om met een revolverend fonds de verduurzaming van Goudse woningen aan te pakken?
 
Hoe staat het met de concrete invulling van de distributiehub, om de emissieloze stadsdistributie mogelijk te maken? Is er al een locatie en hoe gaat het college de regierol, die nodig lijkt om het tot een succes te maken, invullen?
 
De kosten van het sociaal domein blijven groeien, vooral door toename van het aantal maatwerkvoorzieningen. Daarnaast staan we voor nieuwe grote veranderingen in dit domein. Hoe borgt het college dat we in deze veranderende omgeving blijven koersen op een bestuurbaar, betaalbaar, maar bovenal kwalitatief zorglandschap?
 
Voorzitter,
Ik sluit graag even optimistisch af als dat ik begonnen ben. En dat doe ik door deze raad een cadeau aan te bieden. Het is een reisgids, met daarin een opdracht van de auteur voor onze raad. Niet naar een exotische bestemming, maar naar het Nederland waar we over 100 jaar in willen leven. Het is vooral een hoopvol boek, dat laat zien dat we die toekomst nog steeds zelf in de hand hebben. En, als we de bestemming met elkaar hebben vastgesteld, dan worden de routes die daar naartoe leiden ook steeds duidelijker.
 
 U vindt hier de kadernota 2024-2027

U kunt de raadsvergadering hier terugkijken

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.