Input D66 op Goudse begroting

Voorzitter,
 
Gouda is een geweldige stad. Ondanks de problemen die sommige inwoners ervaren gaat het goed met de stad als geheel. Het contrast tussen onze veilige Goudse samenleving en de wereld om ons heen lijkt iedere dag groter te worden, daar hoeven we maar voor naar de prachtige tentoonstelling van World Press Photo in onze eigen Chocoladefabriek te gaan. We worden dagelijks geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, en met de afschuwelijke beelden uit Israël en de Palestijnse gebieden. Laten we als stad en inwoners meeleven met, en openstaan voor, alle slachtoffers van terreur en agressie in deze landen en op alle andere plekken waar oorlog en terreur heersen.

Groener & Gezond

Het gaat goed met onze stad. We maken samen met onze inwoners Gouda steeds groener, gezonder en mooier. En dat doen we financieel verantwoord.  Het college presenteert een meerjarig sluitende begroting en dat is bijzonder, vooral als we kijken naar het vaak genoemde ‘ravijnjaar 2026. Gouda hoeft niet te bezuinigen en kan blijven investeren, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Al wensen ook wij natuurlijk een stabielere financieringsmethode van het Rijk, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat over onze inkomsten.

het positieve Goudse
perspectief

Over alle jaren is de Goudse begroting sluitend. Zelfs in het “Ravijnjaar” 2026 houden we vooralsnog 377.000 euro over. Belangrijk bij deze tabel is dus: hoe meer in de min een jaar sluit, hoe beter we ervoor staan. Dit is direct een goede indicatie voor de enorme fluctuaties in de financiering vanuit het Rijk. In 2025 houden we meer dan 7 miljoen over, dat overschot verdampt in het jaar erna, om in 2027 weer 4,5 miljoen te bedragen.


Het perspectief voor Gouda laat in alle jaren een positief beeld zien (- is voordeel, + is nadeel). Bestuursafspraak “Geef Gouda door!” spreekt van 500k positief voor tegenvallers, ook die wordt bijna bereikt.

Realisatiekracht, zorgen &
schuldenplafond

De fractie van D66 staat niet alleen in haar beeld van onze stad, ook veel bewoners zijn tevreden. In een recent verschenen onderzoek van de Vrije Universiteit scoort Gouda hoog! En dat komt vooral door Gouwenaars zelf. Leefbaarheid van buurten ontstaat door naar elkaar omkijken. En een groene, schone en veilige buurt maakt dat gemakkelijker.
 
Voorzitter,
 
In juni hebben we in deze raad de motie Realisatiekracht aangenomen, om een extra impuls te geven aan de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. We willen onze forse ambities op klimaat, groen en wonen waarmaken. Deze begroting neemt de eerste stap om die realisatiekracht zichtbaar te maken. We zien dat de gemeentelijke organisatie op kracht is gebracht maar verwachten ook dat het college hierop stevig doorzet. De ambities om onze schoolgebouwen en het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, de ambities voor het openbaar gebied, versnelling van de woningbouw en het verduurzamen van bestaande woningen, de distributie hub, de emissievrije stadsdistributie, de ambities voor een groenere en klimaat neutrale stad, ze hebben groen licht. We roepen nogmaals op om de vaart erin te houden.
 
Naast de ambities waarvoor we op stoom zijn, heeft D66 ook zorgpunten. Ik noem er twee: het aantal Gouwenaars dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering en het aantal jonge Gouwenaars (en hun gezinnen) dat te maken heeft met jeugdzorg.
 
Het is verontrustend dat het aantal mensen, dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering, groeit; zelfs in de huidige arbeidsmarktsituatie. We hebben de analyse van oorzaken gezien, maar horen ook graag over oplossingen. Als het zelfs onder deze omstandigheden niet lukt om mensen vanuit de bijstand mee te laten doen, welke maatregelen neemt het college dan om hier verbetering in aan te brengen?
 
Daarnaast is er de ambitie om het aantal jongeren dat gebruik maakt van de jeugdzorg te laten dalen. We wilden van 1 op de 7 Goudse jongeren naar 1 op de 8. Op dit moment halen we zelfs de 1 op 7 niet meer. Wat gaat het college doen om deze trend te keren en de zorg terecht te laten komen bij de Goudse kinderen en jongeren die het het hardst nodig hebben?
 
Voorzitter,
 
We leven in een tijd dat alles duurder wordt. Door inflatie stijgen de prijzen van boodschappen en worden alle rekeningen hoger. Gelukkig stijgen de meeste salarissen mee. Het wordt wel zorgwekkend als gemeentelijke heffingen nog sterker stijgen dan al die andere verhogingen. We kennen het Goudse rioleringsprobleem en we snappen dat we daarmee tot de duurdere gemeenten van Nederland behoren. Maar letterlijk de allerduurste, dat kan niet de bedoeling zijn. Welke mogelijkheden ziet het college om die heffing minder extreem te laten stijgen, dan nu bij deze begroting wordt voorzien?
 
En dan ons schuldenplafond, goed dat dat er is en dat we daar ook aan vast houden, we willen onze volgende generaties niet opzadelen met onnodige hypotheken, als daar geen investeringen in een gezonde stad tegenover staan. Investeringen in goede scholen, culturele voorzieningen en bereikbaarheid, bijvoorbeeld via een extra fietsbrug naar Westergouwe blijven belangrijk. In dat kader zien we graag ook een overzicht van onze investeringsruimte in de jaren na 2027. Want ook dan willen we de stad nog steeds gezonder en mooier blijven maken.
 
Ik rond af.
 
Ons bestuursakkoord is ambitieus, zeker op de uitdagingen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. We moeten alles in het werk stellen om onze klimaatambities te halen. We zijn blij dat dit college die urgentie ziet, doorpakt en er alles aan doet om Gouda in 2040 klimaatneutraal te maken. Laat ons, voor al die Gouwenaren die zich terecht zorgen maken, niet verslappen. We zijn heel goed op koers, laten we die koers en snelheid vasthouden.
 
 

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.