Spreektekst 2e termijn Kadernota

Voorzitter,

Vanaf deze plek veel dank aan het college voor de beantwoording van onze vragen en voor de reacties op mijn bijdrage in de eerste termijn. Vooral ook nogmaals dank aan de ambtelijke organisatie voor hun inzet en aan alle medewerkers die ons hier in de watten leggen.

Realisatiekracht

In mijn eerste termijn heb ik het vooral gehad over de realisatiekracht in onze organisatie om de ambities te verwezenlijken zoals ze zijn afgesproken in het bestuursakkoord. Gouda beleeft op financieel gebied enkele vette jaren, het is dus goed om nu zaken op orde brengen voordat magere jaren aanbreken. We dienen daarom een motie in die het college oproept om voor de begroting van 2024 te inventariseren wat nodig is om de vaart in de ambities te houden en opgelopen achterstanden in te lopen.

Beantwoording vragen 1e termijn

Wij zijn blij met de antwoorden van het college op onze vragen. Ik vat ze voor de duidelijkheid nog even samen:

1. De financiële afspraken uit het bestuursakkoord staan als een huis.
2. Het college komt na de zomer met verschillende scenario’s over voortzetting van de Oekraïne-opvang
3. Er blijft volop aandacht voor de versnelling in de woningbouw. Financiering voor die versnelling is voor de gehele periode van het bestuursakkoord voorzien.
4. De ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn is haalbaar en er wordt onverkort aan vastgehouden.
5. In het vierde kwartaal van dit jaar gaat het college met ons in gesprek over verbetering van de biodiversiteit.
6. In het derde kwartaal worden we geïnformeerd over de voortgang van het revolverend duurzaamheidsfonds
7. Eveneens in het derde kwartaal volgt een update over locatie van, en de regie op, de vestiging van een distributiehub.
8. Het college blijft inzetten op vermindering van het aantal maatwerkvoorzieningen, de relatieve daling van kosten per cliënt zijn een begin.

Vertrouwen

Voorzitter,

We hebben nog wel zorgen over de kaders die we hebben geformuleerd ten aanzien van het AZC. Ik merk binnen deze raad en tussen portefeuillehouder en raad een verschil van interpretatie van die kaders. We gaan daarover graag op korte termijn het gesprek nog eens aan, juist vanuit onze tevredenheid over hetgeen tot nu toe gerealiseerd is.

Gouda is een geweldige stad waarin we nog dagelijks de positieve energie voelen die is blijven hangen van ons jubileumfeest. Een stad die groeit en die we graag verder laten bloeien. Natuurlijk op een duurzame en gezonde manier. Want wat we doen doen we duurzaam. We kijken daarbij met vertrouwen naar de toekomst. Over een paar jaar zijn er veel woningen bijgekomen voor onze inwoners, is een flink aantal schoolgebouwen vernieuwd en verbeterd, hebben we meer groen gecreëerd en is de biodiversiteit vergroot. Over een paar jaar ligt er een fietsbrug naar Westergouwe, hebben we een extra station tussen Gouda en Zuidplas en is de samenwerking in deze raad weer een paar stappen beter geworden. Ik dank het college en al mijn collega’s in deze raad voor de samenwerking en ik zie uit naar een verdere versterking van die samenwerking in de komende periode.