Skaeve Huse of een logeerfunctie in Hilberts hotel

Op 1 november behandelen we in de gemeenteraad het voorstel van het college van B&W om Skaeve Huse op de Tweede Moordrechtse Tiendeweg te realiseren. Skaeve Huse zijn sobere woningen voor mensen die een rustige woonomgeving nodig hebben om geen overlast te veroorzaken, bijvoorbeeld door een psychische beperking. Voor alle duidelijkheid, D66 heeft grote bedenkingen en dito wensen bij deze ontwikkeling.  In deze column zal ik op een aantal van de bedenkingen en wensen in gaan. We hebben achtereenvolgens bedenkingen en wensen bij het proces, de locatie en hoge kosten van dit plan.

Proces
Het proces verdient geen schoonheidsprijs. Aan de sociale kant bestaat onduidelijkheid over de omvang van de doelgroep en over de criteria die gelden om tot die doelgroep te worden gerekend. Dat leidt tot onzekerheid over het benodigde aantal Huse.

Het voorstel gaat uit van een logeerfunctie: tijdelijke bewoning voor mensen die in een rustige omgeving op adem komen, en dan weer terug gaan naar huis. Hoe dat in de praktijk geregeld is, is onduidelijk. Stel dat het project succesvol is, kan men dan terug naar het achtergelaten huis? En wat doen we dan met de leegstaande Huse? Uit de beantwoording op vragen hierover, werd duidelijk dat er in feite sprake is van het realiseren van permanente bewoning voor mensen die baat hebben bij wonen in een prikkelarme omgeving, iets heel anders dan logeren dus.

En dat leidt tot de eerste bedenking van D66 bij dit plan: als we op een plek in Gouda wonen mogelijk willen maken, dient de bestemming van die plek voor aanvang van het project te worden gewijzigd. Aan dit bezwaar kan het college tegemoet komen door de Skaeve Huse als bestemmingswijziging voor te leggen aan de raad. En dat is dan ook meteen onze eerste wens ten aanzien van dit proces. Dat maakt het ook mogelijk om de verschillende bezwaren die bestaan rondom de gekozen lokatie beter te wegen ten opzichte van de maatschappelijke baten die Skaeve Huse ontegenzeggelijk met zich meebrengen.

Lokatie
Er is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in Gouda. Kortweg: er zijn geen locaties in Gouda die aan alle eisen voldoen. Dat er uiteindelijk gekozen wordt voor de Tweede Moordrechtse Tiendeweg is misschien de minst slechte keuze. Wij hebben op die locatie wel vraagtekens bij het realiseren van de zo benodigde rust van de beoogde bewoners. Met een drukke doorgaande weg naast de deur, een fietsverbinding tussen Westergouwe en de stad voor de deur in het verschiet en een voetbalvereniging in de achtertuin is er niet echt sprake van een rustige omgeving.

Tegelijkertijd wordt er gebouwd in een uniek en kwetsbaar natuurgebied. Natuur en groen staan in onze dichtbevolkte stad al voldoende onder druk. We hebben in het recente verleden niet voor niets afgesproken dat we NIET meer bouwen in de Oostpolder. Het is voor D66 van belang om die natuurwaarden goed te kunnen afwegen tegen de  ruimtelijke inpassing.

De eerder genoemde bestemmingswijzigingsprocedure, maakt dat we het belang van dit stuk natuur en gemaakte afspraken veel beter kunnen onderzoeken in relatie tot de wens om hier Skaeve Huse te bouwen.

Hilberts hotel
De gebruikte term logeerfunctie en de structurele kostenverhoging die Skaeve Huse met zich meebrengen deden mij denken aan het verhaal over Hilberts Hotel, een parabel over oneindigheid.
Hilberts hotel is een hotel met oneindig veel kamers, die allemaal zijn bezet door gasten. Het hotel is dus vol. Wat doet de receptionist als zich deze avond toch een nieuwe gast meldt? De oplossing is dat hij alle hotelgasten vraagt om een kamernummers op te schuiven. Dus de gast in kamer 1, gaat naar kamer 2, de gast in kamer 2 naar kamer 3, enzovoorts. De nieuwe gast krijgt kamer 1 toegewezen. En dat gaat tot in de lengte der dagen zo door.

Het sociaal domein lijkt wel een beetje op Hilberts hotel.  Er melden zich hier ook steeds nieuwe gasten. Gasten met terechte maatschappelijke wensen en doelen. Het sociaal domein is echter niet oneindig en kent vele beperkingen. Laten we voor het gemak het sociaal domein Egberts Hotel noemen.

Egberts Hotel heeft geen oneindig aantal kamers. Het budget voor dit Hotel reikt niet zover. Het Hotel kent wel veel meer vraag, dan dat er plek is. Inmiddels worden gasten gehuisvest in bezemkasten, in noodopvang in de parken en perken van Gouda en in de bouwketen van de stratenmakers die onze straten daardoor vertraagd aan het ophogen zijn. En nog steeds staan er gasten voor de deur, die wachten op toegang tot 1 van de vele vleugels die het hotel rijk is. In Gouda worden dringend noodzakelijke investeringen uitgesteld om het sociaal domein te kunnen betalen. Het effect van Egberts Hotel is in alle gemeentelijke beleidsvelden te merken.

Kortom
Omdat het Sociaal Domein geen oneindige budgetten heeft en de we als stad al vele miljoenen euro’s bijdragen aan de tekorten in het domein, verwacht D66 dat investeringen in dit domein gebeuren op basis van een juiste afweging en prioriteitsstelling. D66 wil Gouda leefbaar en aantrekkelijk houden voor alle inwoners. Wat ons betreft is de tijd voorbij waarin in dit domein gesproken werd over we doen én dit, én dat; tot in het oneindige. Keuzes dienen wat ons betreft te veranderen in we doen of dit of dat.

Egbert Jan Kuijlaars