Regenboog stembusakkoord

Het regenboogstembus akkoord is een akkoord wat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is ondertekend door de fractievoorzitters van bijna alle Goudse partijen.

Op 1 februari jl. heeft de fractie van D66 Gouda politieke vragen gesteld naar aanleiding van het Regenboog Stembusakkoord. Het regenboogstembus akkoord is een akkoord wat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is ondertekend door de fractievoorzitters van bijna alle Goudse partijen. Samen vertegenwoordigen zij 29 van de 35 zetels in de Goudse gemeenteraad. Het bevat concrete afspraken over hoe we als Gouda in de komende raadsperiode actief aan de slag gaan met een inclusief regenboogbeleid. Het gaat bijvoorbeeld over de volgende afspraken:

  • De gemeente spreekt alle Goudse scholen aan op hun wettelijke plicht om lhbtiq+ acceptatie te bevorderen. Onderwijsinstellingen wordt steun en begeleiding aangeboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken;
  • De gemeente bevordert lhbtiq+ inclusieve sportbeoefening in Gouda;
  • De gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, de jeugd-GGZ en jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise over deze groep hebben;
  • Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente, samen met het COA, de veiligheid van lhbtiq+ personen aldaar. In de inburgering dient voldoende aandacht gegeven te worden aan acceptatie van lhbtiq+ personen en andere vormen van diversiteit.

Als D66 zetten wij ons al jaren in voor gelijke rechten en inclusie voor lhbtiq+ personen, en we zien dat er met onze invloed op het gebied van wetgeving al grote stappen gezet zijn: het burgerlijk huwelijk is opengesteld, onderwijsinstellingen zijn verplicht aandacht te besteden aan het onderwerp en onlangs is zelfs het wetsvoorstel aangenomen om de wettekst van artikel 1 van de grondwet, uit te breiden en expliciet discriminatie op grond van seksuele gerichtheid op te nemen in de wettekst. Dat zijn hele mooie mijlpalen, en ook zeker punten om trots op te zijn, maar het verandert weinig aan de situatie op sportclubs en schoolpleinen, waar het woord homo nog steeds synoniem staat voor watje. Dat verandert niets aan het feit dat lhbtiq+ jongeren een veel grotere kans hebben op psychische nood ten opzichte van hun hetero leeftijdsgenootjes. Mensen die zich niet als man of vrouw identificeren geven in veel hogere mate aan regelmatig suïcidale gedachten te hebben ten opzichte van mensen die zich wel identificeren als man of vrouw.
 
De afspraken in Den Haag gaan daar in zichzelf niets aan veranderen. Dat wat er verandert komt van binnenuit: dat komt vanuit de sportclub, vanuit de school, vanuit de instelling voor jeugdzorg waardoor we duidelijk laten zien dat niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig. Dat we uitsluiting en discriminatie op welke grond dan ook, niet accepteren. Dat we actief beleid voeren om iedereen te betrekken om Gouda de mooiste versie van zichzelf te laten zijn: de stad die bruist voor iedereen en waar verschillen gevierd worden.
 
Dit Regenboog Stembusakkoord herinnert ons eraan dat dit niet vanzelf gaat. Dat het hebben van de goede intenties niets verandert aan de situatie voor jongeren op school, voor ouderen in zorginstellingen. Goede intenties hebben maakt Gouda niet mooier, maar deze intenties daadwerkelijk in praktijk brengen wel. Daarom vraagt de fractie van D66 Gouda het college onder andere om aan te geven op welke wijze zij van plan is de afspraken uit het Regenboog Stembusakkoord tot uitvoer te brengen in de komende periode. Dit geeft ons de informatie om als fractie hierop te blijven sturen, zodat Gouda ook daadwerkelijk stappen zet om te worden tot de mooiste versie van zichzelf.
 
Namens de fractie D66 Gouda