Financiën D66 Gouda

D66 Gouda vindt het belangrijk open en transparant te zijn over haar financiën. Een transparante financiële huishouding van de lokale afdelingen en partijen versterkt de lokale democratie. Wij vinden het vooral belangrijk dat inwoners weten hoe lokale partijen aan hun inkomsten komen, in welke mate de inkomsten lokaal worden opgebracht en ook of zij door giften of andere inkomsten belangen vertegenwoordigen die anders aan het zicht worden onttrokken.

Overzicht

Hieronder geven we kort weer hoe we aan onze inkomsten komen en wat onze uitgaven zijn. Daarnaast geven we ook graag zicht op wat de financiële relatie is tussen de lokale afdeling D66 Gouda en de landelijke partij.

Inkomsten

Het overgrote deel van de inkomsten (93% van het totaal in 2021) betreft de afdrachten door de wethouder en de raadsleden. De overige inkomsten (7% van het totaal in 2021) worden ontvangen als bijdrage van landelijk. Alle leden van D66 betalen contributie aan de landelijke partij, dus ook de D66 leden die in de gemeente Gouda wonen. D66 landelijk betaalt jaarlijks € 5 per lid van die contributie door aan D66 Gouda. Over 2021 was dit een bijdrage van landelijk van € 610 (122 leden per 1 januari 2021).

De afdelingsvergadering besluit voorafgaand aan de raadsperiode over de maandelijkse afdracht van wethouder en raadsleden. De wethouder draagt 3% van het inkomen af (landelijke norm), de raadsleden in Gouda dragen een vast bedrag van € 100 per maand af (ongeveer 6% van het inkomen). De inkomsten uit afdrachten bedroegen in 2021 € 8.040.

Uitgaven

De totale uitgaven in 2021 waren € 5.204. Dit was minder dan begroot omdat er vanwege covid minder georganiseerd kon worden. Het resultaat van 2021 kwam daarmee uit op € 3.449. De uitgaven bestaan uit campagne, ledenactiviteiten, opleiding, fractie, bestuur en digitale diensten.

Verreweg de belangrijkste uitgaven betreffen die voor de campagnes. In de kalenderjaren 2018 tot en met 2021 was hier in totaal € 15.756 mee gemoeid. De vierjaarsperiode waarin door de afdeling gespaard wordt voor de campagneuitgaven van de gemeenteraadsverkiezingen loopt echter niet gelijk aan de kalenderjaren maar van maart tot maart. In totaal is in vierjaarsperiode tussen de verkiezingen van maart 2018 en maart 2022 € 17.516 uitgegeven waarvan € 13.065 in de periode januari 2022 tot de verkiezingen in maart 2022. D66 koopt zelfstandig het campagnemateriaal in en kan daarbij gebruik maken van het landelijk bureau. Het landelijk bureau doet een offerte en de afdeling Gouda plaatst een order. Het proces is daarmee hetzelfde als voor inkoop bij andere leveranciers, echter vanwege het feit dat het landelijk bureau, door groot in te kopen, betere voorwaarden kan onderhandelen behaalt de afdeling Gouda hiermee een voordeel.

Ook onderdeel van de campagneuitgaven was een afdracht aan landelijk van € 2.500 voor de Tweede Kamerverkiezingen. In tegenstelling tot de uitgaven voor het campagnemateriaal stond hier geen tegenprestatie tegenover, dit was een vrijwillige bijdrage van de afdeling na verzoek van landelijk.

Voor de inkoop van digitale diensten bij landelijk geldt eenzelfde voordeel als bij de inkoop van campagnemateriaal, alleen is het bedrag dat hiermee gemoeid klein (€ 75 per jaar).

Gouda binnen landelijk

D66 in Gouda is een afdeling van de landelijke partij D66. De partij heeft een landelijk bureau dat de afdelingen ondersteunt op allerlei gebied. Andersom ondersteunen de grotere lokale afdelingen ook de landelijke partij. In welke mate Gouda de landelijke partij financieel wil ondersteunen, bijvoorbeeld door financieel bij te dragen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, wordt besloten door de leden van de afdeling in een afdelingsvergadering.

De cijfers van D66 worden landelijk gecontroleerd door een externe accountant, de financiën van D66 Gouda maken daar uiteraard onderdeel van uit. Op afdelingsniveau is er een kascommissie bestaande uit leden van de afdeling Gouda die aan de hand van een instructie van landelijk de afdeling controleert en de instructie met een verklaring daarbij terugstuurt aan landelijk.

Soms ontstaat het beeld dat de lokale afdelingen van landelijk opererende partijen een groot financieel voordeel hebben ten opzichte van alleen lokaal opererende partijen. De afdeling Gouda van D66 opereert echter financieel onafhankelijk en er is geen sprake van grote geldstromen die van de landelijke partij naar de afdeling gaan. Over de afgelopen vier jaar was het saldo bijdrage van landelijk aan Gouda zelfs negatief € 140:De financiële voordelen van het onderdeel zijn van een landelijk opererende partij is dat er met gebundelde krachten voordelig ingekocht kan worden van campagnemateriaal, advertenties en digitale diensten. Een laatste kostenvoordeel kan ontstaan door de samenwerking in de regio vanwege bijvoorbeeld het delen van kennis en het opleiden van leden.

Uw eventuele vragen n.a.v. dit overzicht stellen wij zeer op prijs. U kunt deze richten aan de voorzitter (Miriam Voets) en de penningmeester (Wim Satter) van het bestuur van D66 Gouda via het e-mailadres [email protected].