AZC welkom in Gouda?

Op het bedrijventerrein Goudse Poort staat het grootste kantoorgebouw van Gouda, het Goudse poortgebouw, al zo’n 15 jaar . Door zijn enorme omvang is dit gebouw in zijn eentje grotendeels verantwoordelijk voor de hoge leegstandscijfers in dit gebied. Er zijn al diverse pogingen gedaan door de eigenaar om invulling te geven aan het pand, tot nog toe zonder resultaat.

Enige maanden geleden werd Gouda benaderd door het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA). Zij willen onderzoeken of het mogelijk is een AZC te vestigen in het pand. Omdat het een heel groot pand is zou in dat geval gezocht worden naar een combinatie van functies, waarbij ook (tijdelijk) wonen voor Gouwenaars en bedrijvigheid in beeld zijn. Gedacht wordt aan een flexibel gebruik van het gebouw, waarbij het aandeel van het AZC kan groeien en krimpen naar behoefte.

Ons verkiezingsprogramma is duidelijk, D66 is voor opvang van asielzoekers in onze stad. We stellen wel eisen aan die opvang:

Mensen die vanwege de veiligheid van zichzelf en hun naasten huis en haard hebben verlaten en in Nederland een veilig onderkomen zoeken, zijn welkom in Gouda.
Dit betekent niet alleen dat we voldoende woonruimte reserveren voor statushouders, maar ook dat Gouda ruimte biedt voor de opvang van asielzoekers als daar door het COA om verzocht wordt. De plek waar de opvang geboden wordt, moet wel aan voorwaarden voldoen. Aansluiting op de voorzieningen van de stad en een veilige en gezonde woonomgeving zijn voor alle inwoners van Gouda belangrijk, ook voor degenen die hier tijdelijk verblijven.


Daarnaast stellen we:

Bewoners van een AZC die naar verwachting in Nederland mogen blijven, bieden we ook perspectief op een succesvolle toekomst in ons land door in te zetten op taalonderwijs en door ondersteuning bij de toegang tot de arbeidsmarkt.

In een motie, die op 2 februari door de gemeenteraad is aangenomen, worden randvoorwaarden meegegeven voor de gesprekken met het COA. De punten uit ons verkiezingsprogramma zijn in die motie volledig meegenomen. D66 staat voor huisvesting van mensen die opvang nodig hebben in onze stad, onze grootste zorg is dan ook de creatie van een “asielzoekersdorpje” zonder verbinding met de rest van onze mooie stad. Opvangen betekent ook in contact komen. Dat lukt alleen als we ook zorgen voor goede verbindingen met andere wijken van de stad.

Daarnaast is de inpassing op het bedrijventerrein zelf natuurlijk ook een uitdaging. De daar gevestigde ondernemers hebben natuurlijk zorgen, maar zien ook kansen. Potentiële nieuwe Nederlanders zijn immers ook potentiële nieuwe werknemers en herleving van het Goudse Poortgebouw kan een impuls zijn voor het hele gebied.

We zien de eventuele vestiging van een AZC op die locatie dan ook als een mooie kans, maar ook als een stevige uitdaging. De randvoorwaarden hebben we dan ook niet voor niets meegegeven. De komende tijd wordt er onderhandeld met het COA en dan gaan we zien of er een mooi plan op tafel komt. Dat plan zullen we weer naast ons verkiezingsprogramma leggen. Die veilige, gezonde en tolerante stad willen we immers zijn voor alle inwoners, ook voor degenen die hier tijdelijk wonen.

Evert Bobeldijk