Alle standpunten sport, cultuur en vrije tijd

Op deze pagina vind je al onze standpunten rondom sport, cultuur en vrije tijd.

Lekker sporten en bewegen

Sporten en bewegen is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid van onze inwoners maar ook hun mentale gezondheid
omdat het leidt tot een betere kwaliteit van leven, grotere arbeidsproductiviteit, lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting. De opbrengst van een investering in sporten en bewegen loont zich, de opbrengst is namelijk 2,5 keer zo groot als de investering. Naast een gezonde levensstijl zijn sporten en bewegen dus essentieel voor een vitale gemeente!

 • Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we een nieuwe activerende sport- en beweegvisie waarin o.a. accommodatiebeleid van alle kernen, sportevenementen, topsport, anders georganiseerde sporten en sporten met een beperking aan bod komen.
 • Het sportakkoord van de gemeente Gennep is prima, maar moet actiever uitgedragen worden. Sporten en bewegen kunnen een belangrijke rol hebben binnen het sociaal domein. Sportaanbieders zouden met de juiste (financiële) ondersteuning naast het organiseren van sport en beweging ook een rol kunnen spelen bij arbeidsmarkt re-integratie, dagbesteding, opvoedondersteuning en onderwijs. De gemeente kan zorg- en welzijnsprofessionals stimuleren bewegen en sporten in te zetten als middel voor de positieve gezondheid van inwoners.
 • Openbare (gemeentelijke c.q. buiten-) sportgelegenheden en sportfaciliteiten dienen toegankelijk te zijn voor minder valide inwoners. Daar valt nog wat verbetering aan te brengen.
 • Graag zien we dat de gemeente meer middelen biedt voor het opzetten van georganiseerde sportactiviteiten voor mensen met een (praktische) handicap.
 • Samen met de sportaanbieders zetten we natuurlijk in op rookvrije sportterreinen en gezondere kantines.
 • In de buurt van iedere school zien we graag een multi-sportveld zodat jong en oud in vrije tijd kan bewegen, waar buiten gegymd kan worden en de sportverenigingen buiten kunnen trainen.
 • We dagen de gemeente uit tot het organiseren van een jaarlijks terugkerend groot multi-sportevenement waar iedereen uit de gemeente en zelfs regio aan mee kan doen.

Kunst en cultuur

De gemeente Gennep heeft een mooi beleid voor kunst en cultuur maar de uitdaging is om hier echt invulling aan te geven. Om niemand te laten vallen willen wij dat amateurkunst (muziek, zang, dans en toneel) voor écht ieder toegankelijk wordt, en dat culturele en kunstzinnige initiatieven die vanuit onze samenleving geïnitieerd worden de ruimte krijgen en zichtbaar zijn zodat deelname vergemakkelijkt wordt.

 • De toegang tot het cultuurfonds voor jeugd en volwassen vraagt nu nog wat doorzettingsvermogen. Dat moet een stuk makkelijker worden.
 • We stimuleren scholen tot het vastleggen van hun visie op cultuureducatie en zorgen voor aansluiting tussen vraag (scholen) en het aanbod (culturele instellingen) door de inzet van een cultuurcoach. In samenspraak met de aanbieders brengen we een betere verbinding tot stand tussen vraag en aanbod van mensen, middelen, projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur(historie).
 • Voor de inwoners van de gemeente Gennep willen we een poppodium en cultureel centrum behouden.
 • Ook buiten onze stadsgrenzen valt veel te leren en te zien. Daarom vragen we budget voor vervoer zodat scholen ook kunst- en cultuurinstellingen buiten de eigen regio kunnen bezoeken.
 • Passend bij onze ideeën over burgerparticipatie stimuleren we culturele en kunstzinnige initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen een goede culturele infrastructuur (financieel of met middelen).
 • We willen dat het cultureel en landschappelijk erfgoed in onze gemeente onderhouden en uitdragen waarbij een prominente rol kan worden vervuld door de Historische Kringen.
 • De gemeente moet vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur, stimuleren en ambtelijk ondersteunen.
 • Het Genneperhuis, de Sint-Martinustoren en het Museum Het Petershuis kunnen meer als trekkers voor duurzaam dagtoerisme dienen. Daar moet de gemeente aan werken.

Ons verenigingsleven

De gemeente Gennep heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn tal van sportverenigingen, muziek- en zangverenigingen, toneelverenigingen, gildes en schutterijen, oranje comités, cultuurhistorische verenigingen, carnavalsverenigingen, kunstcollectieven, natuurclubs en stichtingen zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen. Verenigingen zijn het cement van de samenleving. We willen dat dat verenigingsleven goed in stand gehouden kan worden zodat iedereen mee kan doen. We stimuleren vitale verenigingen en clubs zodat zij hun maatschappelijke functie zelfstandig kunnen uitdragen.

 • Ondersteuning voor het verenigingsleven moet niet centraal maar lokaal worden vormgegeven, in samenspraak met verenigingen en de Sportraad.
 • De gemeente Gennep moet het huidige subsidiebeleid voor verenigingen/sociaal domein herzien. We verlenen subsidies op plannen die invulling geven samenwerking, saamhorigheid, inclusiviteit en participatie in plaats van ledenaantallen.
 • Bovenal is het van belang dat burgers makkelijk de weg weten te vinden naar verenigingen en evenementen. Een evenementenkalender met input van alle verenigingen en stichtingen speelt daarin een centrale rol.
 • Het bestaande evenementenbeleid willen we in samenspraak met verenigingen en andere organisatoren herzien zodat dit verenigingen beter hun maatschappelijke functie kunnen vervullen en er in onze gemeente voldoende mogelijkheden zijn voor mooie, bruisende evenementen.