Inwoners en bestuur

Fractie D66 Berkelland - Beeld: Diana van Bijsterveld

Nog steeds voelen te veel mensen zich niet betrokken bij onze lokale democratie, het bestuur van de gemeente.

Betrokken gemeente, betrokken inwoners
Inwoners verwachten een gemeentebestuur waarmee we in gesprek kunnen gaan, dat transparant is, servicegericht en zeggenschap geeft over hun bijdrage aan de samenleving. Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan betrokken inwoners. Inwoners immers weten vaak het best zelf wat echt nodig is in hun buurt of op school van hun kinderen. Daarom wil D66 dat inwoners meer ruimte krijgen van de gemeente op allerlei terreinen. Mede op initiatief van D66 is hierin de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Een goed voorbeeld is het instellen van Naoberfonds. Een fonds voor goede ideeën van inwoners die de buurt leefbaarder maken. Wij willen dat de gemeente hiermee doorgaat. Samen maken we een betrokken gemeente, met betrokken inwoners.

Levendige lokale democratie
De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met meer directe zeggenschap voor inwoners. Thema/avonden over de zorg, schuldhulpverlening, maar ook door inwoners die in een werkgroep hun bijdrage leveren. De lessen die dit heeft opgeleverd, willen we gebruiken om de democratische besluitvorming in de hele gemeente versterken. De gemeenteraad bepaalt hierin nog steeds het kader, maar de inbreng van de inwoners telt zwaarder mee.
Wie zelf ergens bij betrokken is, weet vaak het best wat nodig is. D66 wil daarom besluitvorming nog vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren in de dorpen en wijken. De gemeenteraad kan zich dan nog meer richten op overkoepelende onderwerpen en het algemeen belang bewaken. Waar nodig, neemt de gemeente initiatief om inwoners samen te brengen en belemmeringen weg te nemen. Zo versterken gemeenteraad en nieuwe vormen van directe democratie elkaar. D66 wil in dit kader dat de gemeente een progressieve en democratische visie op de digitale samenleving ontwikkelt en meer gaat experimenteren met online participatietools.

Geef kinderen en jongeren een grotere stem
Ook voor Berkelland geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom willen we vooral ook dat kinderen en jongeren een stem krijgen in het bepalen van hun toekomst. Wat D66 betreft verdienen kinderen en jongeren alle kansen om democratische vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze kunnen meepraten over zaken die hen aangaan. D66 wil de jongerenraad nog meer slagkracht geven. Dit door betere randvoorwaarden zoals meer financiële personele ondersteuning en support-programma’s. Op deze manier blijft het werk bestaan dat de jongerenraad met veel energie verricht en kan zij blijven bijdragen aan goede adviezen aan de gemeenteraad.

“Groep 8 aan de macht”- van origine een Dl66-idee – kan doorontwikkeld worden. Alle achtstegroeper worden op het gemeentehuis uitgenodigd door het gemeentebestuur. Al spelenderwijs kunnen zij debatteren en besluiten welke zaken zij belangrijk vinden voor hun buurt en voor hun toekomst. Kinderen doen er toe. D66 wil dit ook inzetten voor het voorgezet onderwijs. Onderzocht moet worden of de introductie van een kinderburgemeester en een raad van kinderen raad breed ondersteund kan worden. Ook moet er jaarlijks ( rondom de dag van de democratie) aandacht gevraagd worden op scholen voor burgerschapseducatie. De komende jaren willen we de denkkracht van kinderen en jongeren nog beter benutten: op scholen bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en in dorpen en wijken bij nieuwe vormen van democratie.

Vertrouwen staat voorop
De gemeentelijke dienstverlening en communicatie zijn de afgelopen periode flink verbeterd. D66 wil hiermee doorgaan. We willen niet alleen dat inwoners eenvoudig toegang hebben tot alle informatie en dienstverlening die zij nodig hebben maar ook dat de informatie hierover voor iedereen te begrijpen is.

D66 wil de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk verder digitaliseren. Wie over minder digitale vaardigheden beschikt, kan altijd terecht voor hulp bij het gemeentehuis, een bibliotheekfiliaal of bij het Voormekaarteam. Het moet hoe dan ook altijd mogelijk blijven om brochures en formulieren toegezonden te krijgen.
D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels en formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van inwoners. Als iemand een vergunning aanvraagt of een vraag stelt, moet hij/zij erop kunnen rekenen dat hij/zij een correct antwoord krijgt binnen de gestelde termijn. En als een inwoner zich een keer vergist, wordt niet meteen een boete uitgedeeld. Wat D66 betreft, krijgen inwoners daarom onder meer het recht om een vergissing te maken (vinkje verkeerd zetten). Als inwoners zich niet aan een regel houden, gaat de gemeente zoveel mogelijk eerst in gesprek om opheldering te vragen en uitleg te geven. Inwoners krijgen pas te maken met een sanctie als aannemelijk is dat er overduidelijk geen vergissing in het spel is.

Regionale samenwerking
D66 is geen voorstander van een forse overdracht van gemeentelijke bevoegdheden aan een interlokaal, niet democratisch gekozen samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld de Regio Achterhoek. Wij zien meer heil in effectieve samenwerkingscontracten, gericht op concrete projecten die door de gemeenteraad goed ingekaderd, aangestuurd en gecontroleerd kunnen worden. D66 vindt dat Berkelland een omvang kent, die goed past bij het uitvoeren van de taken die tot de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Dat geldt ook voor de taken die in de nabije toekomst op ons afkomen. Bovendien is Berkelland een van de grootste tien plattelandsgemeenten van Nederland. Daarom is D66 tegen eventuele plannen voor een verdergaande gemeentelijke herindeling in de Achterhoek/Twente.

Toont 0 van 0


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.