Bereikbaarheid en mobiliteit

Beeld: D66 Berkelland

Veiligheid
We willen dat iedereen in het verkeer zich veilig voelt. Fietsers, voetgangers, rolstoelgebruikers, ouderen en jonge kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Waar deze ruimte gedeeld wordt met gemotoriseerd verkeer, moet de inrichting daarvan extra aandacht krijgen. Centrumzones moeten toegankelijk en verkeersluw zijn en voorzien worden van voldoende gratis (invaliden)parkeergelegenheid. Bij onveilige verkeerssituaties moet advies gevraagd worden aan Veilig Verkeer Nederland en het advies moet worden meegewogen in de besluitvorming.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Op gebied van bereikbaarheid zetten wij in eerste instantie in op afname van het aantal vervoersbewegingen. De uitrol van internet in het buitengebied is hiervan een goed geslaagd voorbeeld. Maar ook het plaatsen vanzendmasten om de witte vlekken in ons mobiele netwerk op te lossen. Wij vragen aandacht voor een betere afstemming van de benodigde locaties met omwonenden. Digitale bereikbaarheid vermindert de behoefte aan mobiliteit. We vragen bedrijven, daar waar het kan, thuiswerken zo veel mogelijk te stimuleren. Fietsverbindingen moeten geoptimaliseerd worden voor de inwoners die hiervan gebruik maken voor woon-werk verkeer en voor toeristen. Daarnaast zijn, voor verplaatsing over kortere afstanden initiatieven zoals regiotaxi en buurtbus belangrijke voorzieningen in een grote plattelandsgemeente als Berkelland. Regulier openbaar vervoer middels goede bus- en treinverbindingen naar omliggende steden voor woon-werkverkeer, opleiding en ziekenhuisbezoek zijn onmisbaar voor onze inwoners. We willen dat de gemeente richting Provincie zich proactiever inzet voor het behoud hiervan.

Verkeersveiligheid in woonwijken
Het inrichten van wijken en centrumzones als woonerf met een 30 km snelheidslimiet bevordert de leefbaarheid en veiligheid. De 30 km zones moeten duidelijk herkenbaar zijn en niet alleen door het plaatsen van verkeersborden, natuurlijke verkeer remmende maatregelen, maar ook door middel van inrichting en duidelijk herkenbare bestrating om schijnveiligheid te voorkomen. De politie dient hier frequent te controleren om de leefbaarheid te vergroten. 

Oude N18
De oude N18, binnen de kern van Eibergen, zal een nieuwe inrichting moeten krijgen. Dit gedeelte past qua inrichting en veiligheid niet meer bij zijn huidige functie nu de nieuwe N18 in gebruik is. Eibergen verdient daarnaast een mooie entree ter hoogte van de Berkelbrug, bij de kern.

Regionaal / landelijk verkeersbeleid
De visie van de gemeente Berkelland op het verkeersbeleid moet aansluiten op de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio. De N18 is inmiddels in gebruik en Neede en Eibergen profiteren daarvan als forensenplaats voor de steden in Twente. Voor de toekomst is een opwaardering naar een 4 baansweg noodzakelijk, eventueel uitgevoerd in fases. Een verbeterde aansluiting met de A1 is ook noodzakelijk. D66 is daarom voorstander van het opwaarderen van de Deventerkunstweg tot een ontsluitingsweg voor de Laarberg en het buitengebied van Berkelland. Vervolgmaatregelen moeten afgestemd worden op de situatie zoals die zich op dat moment voordoet in de praktijk. Verkeersveiligheid staat voorop, evenals de duurzame invoer van deze verkeersmaatregelen.

Noordtak Betuwelijn
De lobby van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam voor de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn is een niet aflatende lobby die bij elke regeringswisseling weer de kop opsteekt. Deze lijn door de Achterhoek is op geen enkele manier voordelig. De lijn zal het landschap aantasten en gemeenschappen blijvend doorsnijden. 
D66 is tegen deze Noordtak en vindt dat de oplossing voor het Europese achterland op het tracé Zevenaar Oberhausen gerealiseerd moet worden, of deels in Nederland en Duitsland over bestaande tracés. Daarnaast speelt de vraag of verdere groei nog langer een doel moet zijn; er zijn grenzen aan de groei ook wat betreft onze functie als doorvoerland.

D66 D’RAN
·    Beperken mobiliteit, door goede digitale bereikbaarheid
·    Inrichting weg moet passen bij gevraagde snelheidslimiet
·    Handhaven snelheid in de wijken
·    Nieuwe inrichting Oude N18 in Eibergen
·    Nieuwe N18 4 baansweg
Geen Noordtak Betuwelijn door de Achterhoek


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.