Veilig Berkelland

Beeld: D66 Berkelland

Ontwikkelingen en gebeurtenissen die deze veiligheid kunnen aantasten of bedreigen worden voortvarend aangepakt en bestreden. Prioriteit daarbij zijn het tegengaan van woninginbraken, (huiselijk) geweld, ondermijning en jeugdoverlast. Hoe belangrijk deze zaken ook zijn, D66 wil wel een goede balans tussen ingrijpen voor veiligheid enerzijds en het beperken van individuele vrijheden en privacy anderzijds. Dit vraagt zorgvuldig handelen van politie, justitie en gemeentelijke functionarissen.

Panelmetingen over veilig voelen en zijn in Berkelland
Het tegengaan van veel voorkomende en ernstige criminaliteit is natuurlijk belangrijk, maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in Berkelland. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we met het panel van inwoners wat het algehele beeld is en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren om onprettige en bedreigende situaties tegen te gaan.

BOA’s meer in hun kracht zetten
Meer aandacht schenken aan de woonomgeving, zowel in de kernen als in het buitengebied. Een schone en harmonieuze omgeving zonder rommel draagt bij aan een prettige sfeer. Wij doen daarbij een beroep op de inzet van onze inwoners, bijv. met gericht gebruik van een buurt-app en acties “handen uit de mouwen”. Daarnaast vervullen onze buitengewoon opsporingsambtenaren, boa’s, “de ogen en de oren van de gemeente op straat”, maar ook de teams buitendienst een niet te onderschatten rol. Wij willen meer aandacht voor hun opleiding en uitrusting en het in de praktijk toepassen van een respectvolle bejegening van inwoners en bezoekers, met toepassing van de-escalerende omgangsvormen. 

Ken je wijkagent
Natuurlijk moet er ook volop aandacht zijn voor het voorkomen en tegengaan van criminaliteit en vandalisme. Aan de politie is een belangrijke taak toebedeeld. Om dat te onderstrepen wordt in elke kern een wijkagent gestationeerd die goed bereikbaar is, bijv. met het openen van fysieke spreekuren in een laagdrempelig gebouw (bijv. bibliotheek), maar zeker ook met digitale middelen bijv. via Whatsapp. Zo’n agent kent en is gekend in de kern. Hij of zij is vrijgesteld van andere politietaken en werkt samen met bijv. zorgcoördinatoren en mentoren van onderwijsinstellingen, consulenten van woningbouwcorporaties, voormekaarteams, ondernemers in winkelgebied en het bedrijventerrein, vertrouwenspersonen van sportverenigingen, etc. – de zogenaamde “netwerken”. Inwoners die zich onprettig voelen of situaties als bedreigend ervaren, moeten dat kunnen melden. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht en begeleiding in gang gezet. Wij willen een actieve rol van de gemeente.

Blijvende voorlichting over ondermijning buitengebied
Wij zijn bezorgd vanwege de signalen over ondermijnende activiteiten in het stille buitengebied, vaak door georganiseerde bendes. Wij doelen op het inrichten van gevaarlijke drugslabs en hennepkwekerijen. Voor de aanpak daarvan is een sterk en gericht optreden van politie en justitie vereist, maar wij rekenen ook op de medewerking van alle inwoners bij het signaleren van verdachte situaties, bijv. rondom leegstaande schuren. Het begint met een goede voorlichting aan alle inwoners en natuurlijk aan eigenaren van leegkomende gebouwen en hoe criminelen inspelen op bijv. hun financiële zorgen rond bedrijfsvoering. Ook hier is de gemeente actief en vervult een trekkersrol.

Brandweer 
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten (“van Harderwijk tot Winterswijk”), waar de brandweer optrekt met politie, de GGD en de gemeente, die als eerste verantwoordelijk is voor de zorg van de bevolking in tijden van crisis. 
Momenteel beschikt de brandweer in elke grote kern over een kazerne en de nodige voertuigen. De manschappen, zowel de vrijwilligers als de beroeps, zijn goed opgeleid en toegerust voor hun taak. D66 wil deze essentiële voorzieningen behouden en ervoor waken dat op de kwaliteit niet wordt ingeleverd. Daaraan zal D66 de VNOG houden.
 
Landelijke gezien worden de functies en organisatie van de veiligheidsregio’s onder de loep genomen. Dit ook naar aanleiding van de inzet bij de bestrijding van de coronapandemie. D66 vindt dat de regie over de veiligheid van onze inwoners beter in handen kan worden gesteld van een organisatie van de Achterhoekse gemeenten in plaats van een bestuurlijke moloch als de VNOG, waarin de Berkellandse stem onvoldoende wordt gehoord.

Kleine criminaliteit jongeren: intensieve begeleiding
Bijzondere aandacht vraagt D66 voor het voorkomen en tegengaan van (kleine) criminaliteit bij jongeren. Hier ligt een verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij de jongere zelf en natuurlijk bij hun ouders of vertegenwoordigers. Daarbij kan ondersteuning van school of opleiding nodig zijn. Met de Jimmy’s in Borculo en Neede wordt geëxperimenteerd met intensieve begeleidingstrajecten, ook als er sprake is van druggerelateerde incidenten. D66 juicht dit toe. Daarnaast biedt ook de Halt-aanpak mogelijkheden en het uitvoeren van een taakstraf (leren en/of werken), naast natuurlijk het aanbieden van excuses. Met Halt wordt voorkomen dat het relatief lichte vergrijp in de justitiële documentatie wordt geregistreerd, wat later problemen kan geven bij het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Met andere woorden: een gedragsmatige aanpak verdient volgens D66 de voorkeur boven een strafrechtelijke interventie.

D66 D’RAN:
·    Iedereen kent de wijkagent; hij/zij heeft een prominente positie in de netwerken van elk van de kernen en het buitengebied
·    Gerichte voorlichting en acties voor ondermijning in het buitengebied
·    Sterkere verankering van de Achterhoek in de veiligheidsorganisatie
Intensieve begeleiding voor plegers kleine criminaliteit (leren en werken i.p.v. straf)Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.