Ondernemerschap, innovatie en werknemer

Beeld: D66 Berkelland

De coronacrisis heeft ook in Berkelland invloed op de economie en de manier waarop werken wordt georganiseerd. Daarnaast zorgen gewijzigde maatschappelijke inzichten op gebied van woningbouw, energietransitie en kringlooplandbouw, met de daaraan gekoppelde wet en regelgeving, voor nieuwe economische kansen. Berkelland heeft als grote plattelandsgemeente daarbij een grote uitdaging en voortrekkersrol. Een rol die in goede samenwerking met de Bedrijvenkring Berkelland opgepakt moet worden.

Ondernemers
De gemeente Berkelland dient een constructieve, meedenkende houding ten aanzien van ondernemers te hebben. Open staan voor en stimuleren van ondernemers met nieuwe of uitbreidingsplannen om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. In het bijzonder wanneer het innovatieve (duurzame) plannen en bedrijven betreft. Een aanvraag dient niet alleen ruimtelijk, maar ook economisch en sociaal/maatschappelijk beoordeeld te worden. 
Geef ondernemers de ruimte om in goede samenspraak met andere belanghebbenden binnen de mogelijkheden op bestaande locaties uit te breiden. Vooral wanneer bedrijven niet verplaatst kunnen worden. Faciliteer in die situatie een verhuizing naar een andere locatie binnen de gemeente. Zo blijft werkgelegenheid in de gemeente behouden. Grote bedrijven en industriële activiteiten dienen hierbij zoveel mogelijk geclusterd te worden op bestaande of nieuwe bedrijventerreinen op goed zichtbare en bereikbare locaties (langs de N18). Centra van de kernen worden kleiner en dienen vitaal te blijven. De gemeente moet hierin blijven investeren. Detailhandel, horeca en maatschappelijke functies zijn hierbij zowel doel als middel.
Het behoud van en aantrekken van bedrijven is het uitgangspunt. Wanneer ondernemers echter denken aan bedrijfsbeëindiging of bedrijfstransformatie, dient de gemeente Berkelland mee te denken, indien gewenst en noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan herbestemmen van onroerend goed (vrijkomende agrarische bebouwing, detailhandelsvastgoed) van de ondernemer, zodat dit onroerend goed een nieuwe invulling kan krijgen. Zo kan vrijgekomen bebouwing worden herbestemd naar tal van andere functies, die passen binnen een nieuw multifunctioneel platteland en binnen nieuwe centra.
Ondernemers dienen duidelijk op de hoogte te zijn binnen welke kaders zij dienen te werken. Ondernemers dienen maatschappelijk verantwoord te werk te gaan en rekening te houden met alle betrokkenen/belanghebbenden, zoals omliggende bedrijven, inwoners, flora en fauna. Ondanks te stellen kaders moet de regeldruk zo laag en overzichtelijk mogelijk zijn.

Innovatie en duurzaamheid
Zoals hierboven aangeduid, dient de gemeente Berkelland constructief en meedenkend te staan tegenover innovatieve ontwikkelingen door ondernemers. Naast behoud van inkomen dienen leefbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie daarbij centraal te staan. Dit kan rechtstreeks betrekking hebben op de bedrijfsvoering (nieuwe bedrijfsconcepten, technische innovaties in bijvoorbeeld de agrarische sector of (Smart) Industry maar bijvoorbeeld ook op verduurzaming van het vastgoed van de ondernemer (plaatsing zonnepanelen, isolatiemaatregelen).

Werkgelegenheid 
De gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen moeten inzetten op samenwerking om vraag naar en aanbod van arbeid zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het is belangrijk hierbij ook verder te kijken dan de gemeente Berkelland. Intensieve samenwerking binnen de Euregio is van groot belang. Banen verdwijnen, veranderen en er ontstaan nieuwe. Een leven lang leren is daarbij het uitgangspunt. Een baan is daarbij niet alleen voor inkomensvoorziening, maar draagt ook bij aan zelfontplooiing, uitbreiden van sociale contacten en een goede gezondheid.
Om arbeidskrachten aan te trekken dienen niet alleen banen beschikbaar te zijn. Een prettig leefklimaat is ook van belang. Dit begint met goede huisvesting (voldoende en betaalbare woningen) en een aantrekkelijke leefomgeving (zie ook ‘Wonen en leven’).

Gezonde, duurzame werkomgeving
De gemeente Berkelland kan ondernemers ondersteunen bij het realiseren van een gezondere (en zo duurzamere, want minder en korter ziekteverzuim) werkomgeving. De gemeente zou ondernemers hierin kunnen adviseren en ondersteunen. Zo kan een aanspreekpunt voor ondernemers en werknemers binnen de gemeente worden aangewezen waar deze en ook werknemers met vragen/verzoeken terecht kunnen. Het stimuleren van een gezondere werkomgeving zou door actief adviseren (aanschrijven ondernemers) en optuigen van programma’s (subsidies voor gezondheidsmaatregelen zoals korting op sportabonnementen, een fietsplan of gezonde voeding in kantines) kunnen worden gerealiseerd.

D66 D’RAN:
 
·      Ondersteunen bedrijfstransformatie, uitbreiding en verplaatsing
·      Verduurzamen Berkellandse economie
·      Stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen
·      Stimuleren werkgelegenheid en gezonde werkomgeving

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.