Groen en duurzaam

Beeld: D66 Berkelland

Daarom zetten we groene aanbestedingsprocedures bij de overheid door. Dit moet tot uitdrukking komen in een speciale duurzaamheidsparagraaf bij gemeenteraadsvoorstellen. Controle op de naleving van verordeningen en voorschriften is van groot belang.

Natuurbescherming
Duurzaam natuurbeheer komt alleen tot stand in samenhang met ruimtelijke ordening, water, milieubeleid, recreatie en landbouw. D66 vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor zorg voor natuur en landschap, toezicht, voorlichting en bemiddeling, opzetten, stimuleren en begeleiden van natuurbeheeractiviteiten. De gemeente dient in eerste aanleg zelf zorg te dragen voor het onderhoud van waardevolle landschapselementen, daar waar mogelijk kan een convenant met verenigingen en stichtingen op dit gebied een goed of zelfs beter alternatief bieden.

Natuur en recreatie zijn van belang voor de landbouw en omgekeerd. Agrarisch natuurbeheer moet economisch rendabel zijn. Daar waar natuurlijke landschapselementen zoals plantenrijke bermen, houtwallen en bosschage stilzwijgend verdwijnen, dient handhavend opgetreden te worden. Terugkeer van het coulisselandschap en brede bermen met struweel zijn op papier geregeld, maar moeten nu in de praktijk hersteld worden. We doelen daarmee op een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en het leefbaar maken van het landschap. D66 steunt pogingen van de gemeente Berkelland om het landelijke beleid op het gebied van de opgave voor de mestboekhouding aan te passen, zodat er gewerkt wordt met kadastrale gegevens in plaats van luchtfoto’s.

Openbaar groen
De invalswegen naar iedere kern van de gemeente Berkelland zijn een visitekaartje en dienen er representatief uit te zien. De gemeente dient te zorgen voor een milieuvriendelijk beheer van wegbermen en plantsoenen. Inwoners dienen, zoveel mogelijk, betrokken te worden bij de inrichting van het openbaar groen. Onderhoud vinden we een gemeentelijke kerntaak. Dat laat onverlet dat we instemmen wanneer er, in samenspraak met inwoners, vrijwillig besloten wordt tot een andere beheersvorm van een straat of wijk. Het openbaar groen dient goed onderhouden te worden. Openbaar groen mag dan ook vervangen worden door groen dat minder onderhoud vereist zodat de totaalaanblik door het jaar heen verzorgd is.
 
 Hondenbelasting
D66 is geen voorstander van hondenbelasting. Wel zien we dat op sommige plaatsen ernstige vervuilingen ontstaan doordat er onvoldoende gehoor wordt gegeven aan de opruimplicht. Wij zien hiervoor een belangrijke handhavende en bewustmakende taak. Extra controles zijn nodig op speelplaatsen en rondom visvijvers. Ook in het buitengebied neemt de overlast toe en kan vee van agrariërs besmet raken. Voorlichting is ook hier erg belangrijk. 

 Vuilverwerking
De landelijke VANG ‘Van Afval Naar Grondstof’ doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%. Berkelland zit medio 2021 nog op 206 kilogram restafval, met een scheidingspercentage onder de 70%. Berkelland heeft dus nog een lange weg te gaan.
 
De afgelopen 4 jaar is er weinig gebeurd, op de invoering van de PMD container na. Kostbare tijd is verloren gegaan, want het invoeren van een nieuw afvalverwerking en ophaalsysteem kost tijd. Verdere reductie van kilo’s restafval ziet D66 in een combinatie van bron- en nascheiding. Bronscheiding op de huidige manier, met hetzelfde aantal of, zo mogelijk, minder containers, gecombineerd met nascheiding in de afvalverwerkingsinstallatie. Aan de  voorkant geldt dus vergroting van het scheidingsbewustzijn bij de inwoners, gestimuleerd door landelijke maatregelen zoals statiegeld, en aan de achterkant optimaal gebruik maken van de nieuwste technische  ontwikkelingen, gericht op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Ook als dat betekent dat we afscheid moeten nemen van onze regionale afvalverwerker Twence. Voor D66 staat gemak voor onze inwoners, hergebruik van grondstoffen en betaalbaarheid voorop. D66 blijft daarbij voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 
Klimaatverandering en Energietransitie
Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering door de CO2 uitstoot. Het doel is voor iedereen helder: loskomen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De weg hier naartoe, de manier waarop, met welk tempo en met wie, is verre van helder.  

Ook Berkelland moet zijn bijdrage leveren. Dat begint bij het verminderen van energieverbruik. Goede voorlichting en gerichte subsidies horen daarbij. Met speciale aandacht voor de energiearmoede, bewoners van oude huizen die financieel niet of nauwelijks financieel in staat zijn te investeren en de steeds stijgende energierekening niet meer kunnen betalen. 
 
Voor D66 Berkelland is de landelijke opgave leidend: 100% energie neutraal in 2050, de Achterhoekse doelstelling voor de RES (Regionale Energie Strategie) moet daarop aansluiten. Uitgangspunt hierbij is dat deze doelstellingen realistisch en haalbaar moeten zijn. Realistisch ten aanzien van het draagvlak onder inwoners, daarnaast moeten deze doelstellingen haalbaar zijn. Daarbij zijn veel factoren van belang: beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, doorlooptijd van procedures, voldoende menskracht, middelen voor installatie, enz. 
 
D66 Berkelland staat voor een energietransitie waarbij de gemeente de leiding neemt en inwoners volwaardig vanaf het begin laat deelnemen. Het huidige RODE beleid, zoals vastgesteld in 2018, werkt op basis van uitnodigingsplanologie: wind en zonneparken kunnen op elke plek die niet door RODE uitgesloten wordt. Initiatiefnemers hebben dan al veel stappen gezet voordat ze de omgeving informeren. Door deze aanpak voelen omwonenden zich voor het blok gezet, de cirkels zijn getrokken en ze mogen bij het kruisje tekenen. En als doekje voor het bloeden mogen ze financieel participeren. Ook zien zij een gemeente die initiatiefnemers met de rode loper binnenhaalt. Initiatiefnemers zijn zelden lokaal; door de grote investeringen en complexe materie wordt met landelijke en internationale bedrijven samengewerkt. Dit wekt nog meer achterdocht op en maakt inwoners huiverig voor financiële participatie vanwege de ondoorzichtige financieringsconstructies. 
Noodgedwongen verenigen omwonenden zich om actie te voeren en vervolgens worden ze bestempeld als actievoerders die alleen maar overal tegen zijn.  
Dit speelt niet alleen in Berkelland. De Nationale Ombudsman heeft onlangs advies uitgebracht hoe dit anders moet: met Burgerpanels. Deze ontwikkelingen moeten we meenemen in het gemeentelijk beleid. D66 Berkelland staat voor een gemeente die vanaf het begin de leiding neemt, de inwoners actief betrekt en voor echt lokaal eigendom gaat van minimaal 50%. 
 
 Windturbines in Berkelland
Nee, geen windturbines, tenzij de landschappelijke waarden en zorgplicht voor onze inwoners dat ondubbelzinnig toelaten, op basis van duidelijke en harde normeringen, vastgelegd in de herijking van het RODE beleid.
 
Windturbines van 250 meter hoog zijn niet voorstelbaar in het Achterhoekse landschap. In Nederland staat er één op de Maasvlakte. De natuurlijke plek voor windturbines zijn open plekken met veel wind, zoals op zee, in kustgebieden en polders, naast grote industriële complexen of snelwegen en de open vlaktes in het noorden. Naast de impact op het landschap is er veel discussie over de impact op mensen. Slagschaduw, geluidsoverlast en laag frequente trillingen zijn aanwezig. Onderzoek hiernaar staat nog aan het begin, waarschuwingen van binnenlandse en buitenlandse experts dringen meer en meer door en kunnen niet in de wind geslagen worden. Uit voorzorg moeten daarom windturbines geclusterd worden en op ruime en veilige afstand van woningen en woonkernen geplaatst worden; hierbij gelden maximale geluidsnormen (max. 40db) en geen jaargemiddelden.

Het is de taak van de gemeente en de gemeenteraad om landelijke maatregelen te vertalen naar de lokale maat. Behoud van landschappelijke waarden die de Achterhoek tot een uniek gebied gemaakt hebben. Zorg voor inwoners daar waar ze in de knel dreigen te komen voor draagvlak en vertrouwen in het lokale bestuur. 

Landschappelijke waarden en zorg voor onze inwoners staan voor D66 Berkelland voorop. Zonnepanelen horen zoveel mogelijk op daken geplaatst te worden. Voor plaatsing van windturbines moet duidelijke en harde normering komen, maximale hoogtes, afstand tot woningen en woonkernen en absolute geluidsnormen. En met deze beperkingen samen met buurgemeenten gebieden aanwijzen waar clusters van windturbines geplaatst kunnen worden. Duidelijke en harde normering, zelfs als de uitkomst is dat plaatsing van windturbines in de gemeente Berkelland niet mogelijk is.
 
 Klimaatverandering en droogte
De door de klimaatverandering ontstane droogte is een thema waar D66 zich erg bezorgd over maakt. Het is mooi dat gemeenten en waterschap in de Achterhoek hebben besloten 20 miljoen euro te investeren in maatregelen tegen extreem weer en hittestress. Volgens ons is dat een eerste druppel op de gloeiende plaat en moeten we ook op onderwerpen als biodiversiteit, kringlooplandbouw, energietransitie en het falende kapbeleid stappen met elkaar maken om uiteindelijk droogte en klimaatverandering deels tegen te gaan en te kunnen hanteren. We zullen hier op tal van terreinen rekening mee moeten houden vandaar het belang van een duurzaamheidsparagraaf bij raadsvoorstellen.

D66 D’RAN:

·      Nadrukkelijk betrekken van milieuaspecten bij beleid
·      Waardevolle landschapselementen beschermen en onderhouden
·      Herstel coulisselandschap, bermen en biodiversiteit
·      Groenonderhoud verbeteren
·      Minder restafval door bron- en nascheiding
·      De vervuiler betaalt
·      Bestrijden energiearmoede
·      Windturbines, nee tenzij
·      Zon op land, opgave reeds voldaan tot 2030
·      Bestrijden en hanteren droogte

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.