Aansluiten publieke afvalinzameling Twente Milieu

Afgelopen dinsdag 2 april hebben wij ingestemd met het voorstel ons aan te sluiten bij de publieke afvalinzamelaar Twente Milieu. Dit betekent dat de gemeente Berkelland (samen met een aantal Twentse gemeenten) aandeelhouder van Twente Milieu wordt en dat zij vanaf 1 januari 2025 het huishoudelijk afval in Berkelland zullen inzamelen. Ondanks dat wij hebben ingestemd met dit voorstel waren wij in beginsel voor een eigen ophaaldienst. Op grond van de huidige arbeidsmarktsituatie en de daarmee gepaard gaande continuïteit hebben wij uiteindelijk besloten toch voor dit voorstel te stemmen.

De keuze voor Twente Milieu heeft de portefeuillehouder gebaseerd op een afweging tussen diverse publieke inzamelaars, zelf aanbesteden op de huidige wijze, of en een eigen ophaaldienst door Berkelland. Het onderzoek naar deze opties leverde de nodige discussie op. D66 zet zich altijd in voor een juiste weergave van cijfers en het kunnen maken van een weloverwogen keuze. Een belangrijke component in de financiële afweging betreft ook de gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing. Zo is ons nog niet helder wat de consequenties van het in eigen beheer houden of het door Twente Milieu overnemen en terug leasen van onze containers zijn voor het tarief van de afvalstoffenheffing. Hoe één en ander financieel zal uitpakken wordt na het aannemen van dit voorstel verder uitgewerkt. Wij zullen hierbij een vinger aan de pols houden.

D66 raadslid Han Boer - Beeld: Gemeente Berkelland

De basiskeuze voor Twente Milieu kon wat ons betreft wel gemaakt worden, we vinden het een prima bedrijf.

D66 raadslid Daan Somsen - Beeld: Gemeente Berkelland