Financiën

Beeld: D66 Berkelland

Daarom is het belangrijk dat de gemeente verbeterstappen zet in een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten in de perspectiefnota, bestuursrapportage, begroting en jaarstukken. Doel is inwoners actief op de hoogte te stellen van de financiële koers en daarvoor is het nodig dat deze informatie aantrekkelijk, begrijpelijk en eenvoudig online te raadplegen is.

Begrotingsuitgangspunten
Begrotingswijzigingen dienen open en duidelijk gecommuniceerd te worden en ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Uitgangspunt blijft een meerjarige sluitende begroting.

Lastendruk
D66 vindt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen mag stijgen met een inflatiecorrectie, tenzij extra opbrengsten van een verhoging voor een verklaarbaar en specifiek doel worden gebruikt. Startende ondernemers zijn van harte welkom! Zij zorgen voor een (sociale) innovatie. Daarom wil D66 lastenverlaging voor startende ondernemers.

Circulair inkopen
De gemeente koopt 100% circulair in. Naast prijs is duurzaamheid een doorslaggevend criterium waarop besluiten genomen dienen te worden.

Grondexploitatie
D66 wil dat de gemeente alleen grond aankoopt die nodig is voor een bouwproject dat definitief uitgevoerd zal worden. Grond wordt binnen de gemeentefinanciën gewaardeerd op de actuele marktwaarde.

Maatschappelijk rendement
Vanuit de ruime aanwezige reserves is D66 voorstander te investeren in een aantal zaken dat naast een financieel rendement een maatschappelijk rendement kent. Wij denken daarbij aan het voortzetten van starters-, blijvers- en duurzaamheidsleningen. Daarnaast het investeringen in de eigen afvalverwerking en energievoorziening.

Aanbesteden 
Binnen de geldende regels hebben ondernemers gelijke kansen en daar waar toegestaan, hebben plaatselijke ondernemers voorrang. Er dient meer aandacht te komen voor het onderdeel SROI (Social Return on Investment) in aanbestedingen.

D66 D’RAN:
·    Duidelijk en controleerbare begrotingspolitiek
·    Lage lasten 
·    Aandacht voor SROI in aanbestedingen
·    Circulair inkopen 
·    Aanbestedingsbeleid, plaatselijke ondernemers voorrang
Reserves investeren in zaken met zowel financieel als maatschappelijk rendement

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.