Onderwijs

Beeld: D66 Berkelland

Ieder mens heeft talent dat door sterk en divers onderwijs tot zijn recht moet komen en op alle niveaus beschikbaar moet zijn. Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans bieden het beste uit zichzelf te halen; het gaat om een leven lang leren.

Integrale kindcentra
D66 is voorstander van integrale kindcentra (IKC’s), die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden.

Samenbrengen van betrokkenen
D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen van onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Stage lopen en afstuderen in Berkelland
D66 wil het aantrekkelijker maken voor ( hoger) opgeleiden om in de regio te blijven en wil (hoger) opgeleiden naar de regio te trekken. De gemeente speelt daarin een actieve rol en moet stageplaatsen beschikbaar stellen en woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt. 

Talentontwikkeling op alle niveaus
Ieder kind heeft talent en moet -op alle niveaus- in staat worden gesteld zijn interesses met volle overtuiging te kunnen realiseren. Wanneer een kind niet past binnen het reguliere schoolsysteem, moet het specifieke begeleiding krijgen.

De duurzame school
Goed onderwijs vraagt om een goede en veilige leeromgeving die een gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert. D66 vindt het belangrijk dat alle scholen zorgen voor een gezond en duurzaam klimaat. D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen en dat er ruimte vrijkomt voor groene schoolpleinen en/of schooltuinen.

Passend het beste onderwijsD66 wil graag dat scholen gestimuleerd worden digitale leermiddelen aan te bieden. Het veelvoud aan materialen in een digitale leeromgeving doet recht aan de verschillen tussen kinderen en maakt maatwerk gemakkelijker.

D66 D’RAN:
·      Goed en passend onderwijs voor iedereen
·      Een veilige en duurzame leeromgeving
Het stimuleren van talenten


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.