Wonen en leven

Beeld: D66 Berkelland

Uiteraard moet goed en comfortabel wonen bereikbaar zijn voor iedereen, zoals voldoende voorzieningen in de buurt zodat inwoners zich thuis en veilig voelen. Immers waar je huis is, is je thuis.

Wonen
Reeds in 2017 voorspelden wij in ons “Woonpamflet” dat door de betere bereikbaarheid met de nieuwe N18 en de aantrekkende economie onze gemeente aantrekkelijk is om te leven en te wonen. De voorspelde krimp is uitgebleven en hierop is veel te laat geanticipeerd. Dat blijkt uit de verstoorde woningmarkt van Berkelland ten opzichte van in onze buurgemeenten. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat door thuiswerken het woon-, werkverkeer is verminderd. Dit veroorzaakt een impuls op Berkellandse woningmarkt evenals de voorspelling dat in de regio op termijn 27.000 arbeidsplaatsen extra beschikbaar komen. De woningmarkt is een trage markt. We zullen daarom over onze horizon heen moeten kijken. De transformatieopgave op het gebied van energie en ook de veranderingen van ons klimaat zijn onlosmakelijk verbonden met woningstrategie.

Er zal woonruimte toegevoegd moeten worden. D66 ziet deze behoefte zowel bij grote als bij kleine kernen. Wij willen een hogere gemeentelijke ambitie dan de huidige, voornamelijk particuliere postzegelplannen. Dat betekent aandacht voor grote transformatiekansen, zoals “De Rapenburg” in Neede en de uitleg van nieuwe wijken. Deze particuliere plannen zijn overigens zeer waardevol, omdat het vooral jaren leegstaande (winkel) panden of beeldbepalende (monumentale) panden betreft. We krijgen te maken met meer vergrijzing. Hierdoor is er behoefte aan woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Daarnaast is de markt voor starters erg moeilijk bereikbaar. Deze groep verdient extra aandacht en een goede start op de woningmarkt.
 
D66 steunt tijdelijke woonvormen. We zien wel problemen bij de financiering, maar het is één van de oplossingen om op korte termijn de druk op de woningmarkt te kunnen verlichten. Tijdelijke woonvormen kunnen ook bijdragen aan het huisvestingsprobleem van buitenlandse werknemers die we nodig hebben om onze economie en bedrijven draaiende te houden.
 
Voorrang eigen inwoners
De gemeente en woningcoöperaties hebben wettelijk beperkte mogelijkheden om voorrang voor eigen inwoners te bewerkstelligen. Recentelijk is er landelijk een wetswijziging voorgesteld waarbij gemeenten 30% van de sociale huur- en koopwoningen aan de eigen inwoners mogen toekennen. Wij zien nu al mogelijkheden op basis van vrijwillige afspraken met ontwikkelaars van (nieuw)bouwprojecten tot een situatie te komen, waarbij onze eigen inwoners voorrang krijgen en niet gedwongen worden naar elders te verhuizen.

Kleine kernen
De leefbaarheid van kleine kernen wordt niet uitsluitend bepaald door aspecten van ruimtelijke ordening, maar deze zijn wel noodzakelijk. D66 maakt dan ook geen onderscheid waar het gaat om nut en noodzaak van het toevoegen van woonruimte. Voor het behoud van de leefbaarheid in kleine kernen zijn ook het voorzieningenniveau en het verenigingsleven erg belangrijk. D66 is voor verenigingsondersteuning, omdat deze bijdraagt aan leefbaarheid en andere maatschappelijke aspecten. 

Het behoud van een voorziening moet niet leiden tot vermindering van kwaliteit aan alles zit een ondergrens. Samenwerking met een andere voorziening of met een andere kern is dan vaak een goede oplossing.

Buitengebied
Ons buitengebied verandert. Veel agrarische bedrijven stoppen, omdat er geen opvolging is of omdat de bedrijvigheid verandert. Nieuwe activiteiten zoals zorg, recreatie en tal van ambachten nemen toe. Door deze ontwikkelingen en door woningsplitsing en de rood voor rood regeling zal het aantal particuliere woningen in het buitengebied toenemen. Er moet onderzocht worden in hoeverre “knooperven” een bijdrage kunnen leveren aan de veranderende functie van boerenerven. Landbouwgronden veranderen voor een deel in natuurgebieden of krijgen soms een rol in de energietransitie. De diversiteit van het buitengebied zal in de toekomst toenemen, er zal een nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen de nieuwe functies.

Berkelland is een grote plattelandsgemeente. Voor D66 is en blijft de agrariër dan ook een belangrijke pijler. Schaalvergroting zal onder voorwaarden mogelijk zijn omdat er wat ons betreft ook een grens is aan de groei. Deze grenzen hebben te maken met de waarden en belastbaarheid van ons buitengebied. Zoals de geurbelasting en stikstofuitstoot. We zullen moeten inzetten op kringlooplandbouw.

Leefbaarheid
Een goede, duurzame woning maakt het leven aangenaam, maar hiervoor is ook meer ruimtelijke kwaliteit nodig. We willen dat onze (kleine) kernen aantrekkelijk zijn voor onze inwoners en bezoekers. Iedere inwoner moet met trots bezoekers buiten onze gemeente kunnen uitnodigen om van onze mooie gemeente te komen genieten. De transformatie van leegstand in en het tegengaan van verpaupering vinden wij daarom belangrijk. Wij zijn voorstander van een eenduidiger welstandsbeleid en welstandsvrije gebieden en het hiermee tegengaan van leegstaande winkelruimtes en verpaupering. In het buitengebied willen we het afbreken van lege stallen stimuleren evenals het saneren van asbest en het toevoegen van natuur. Tegen illegale bouw of illegale kap moet worden opgetreden. Niet alleen met geldboetes, maar vooral met een forse herstelopgave, zodat illegaal kappen niet loont.

D66 D’RAN
·      Bouwen, bouwen, bouwen
·      Nieuwe wijken door uitbreiding en transformatie
·      Speciale aandacht bouwen voor starters, ouderen en zorg
·      Afspraken met ontwikkelaars voor voorrang eigen inwoners
·      Nieuw evenwicht, nieuwe functies buitengebied
Inzetten op kringlooplandbouw


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.