Raadsvergadering Begroting 2024

Afgelopen dinsdag 31 oktober vond de raadsvergadering plaats waarin de Begroting 2024 met meerjarenbegroting 2025-2027 is vastgesteld. Onderdeel van deze politieke avond betrof (naast het vaststellen van de begroting) de algemene beschouwingen. In dit artikel lees je meer over onze bijdrage namens D66 Berkelland.

Programmabegroting

De programmabegroting 2024 met meerjarenbegroting 2025-2027 is afgelopen dinsdag 31 oktober door de gemeenteraad vastgesteld. Voor 2024 is de begroting nog sluitend, ondanks de toenemende kosten voor onze zorg. Voor de jaren 2026 en 2027 is vooralsnog het vooruitzicht dat dit niet meer het geval zal zijn, doordat onze inkomsten vanuit het Rijk sterk zullen teruglopen. Op dit moment worden de tekorten voor 2026 geschat op – € 6,4 miljoen en voor 2027 geschat op – € 7,9 miljoen. Door deze vooruitzichten worden de jaren 2026 en 2027 ook wel als de ‘ravijnjaren’ beschreven. Of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten zal worden als deze opgediend dreigt te worden is de vraag. Dat sprake zal zijn van een tekort is echter wel aannemelijk. Dit baart D66 Berkelland grote zorgen en wij zullen deze financiële ontwikkelingen daarom op de voet volgen.

Algemeen/financieel
Han Boer

Onderdeel van de politieke avond waarop de programmabegroting wordt behandeld zijn de algemene beschouwingen. D66 Berkelland heeft zijn algemene beschouwingen opgedeeld in drie delen. Onze fractievoorzitter Han Boer trapte af en borduurde voort op zijn bijdrage van vorig jaar, waarin hij de lopende crises in de wereld en de invloed hiervan op onze gemeente aanstipt. Deze crises (waaronder de krapte op de arbeids- en woningmarkt, de energie- en stikstofcrisis) baren ons zorgen.

Om deze crises te lijf te gaan is een financieel gezonde begroting van onze gemeente van belang, zodat wij niet ook nog een financiële crisis en daarmee gepaard gaande bezuinigingen erbij krijgen (met ‘ravijnjaren’ 2026 en ‘27 in het achterhoofd).

Han geeft aan dat gelukkig ook veel goed gaat en dat de focus op het behouden en versterken hiervan moet liggen. Hierbij denken wij aan de investeringen in onze sportinfrastructuur, onderwijsfaciliteiten, zwembaden en Kulturhusen.

Han sloot af met een oproep aan het college om komend jaar te komen met ideeën over hoe de eerder beschreven ‘ravijnjaren’ op te vangen, waarvan wellicht het onderzoeken van besparingsmogelijkheden op de eigen organisatie een onderdeel kan zijn.

Fractievoorzitter Han Boer tijdens de Algemene beschouwingen - Beeld: Gemeente Berkelland

Energietransitie
Daan Somsen

Als tweede D66’er sprak Daan Somsen over de energietransitie. Daan benoemt dat D66 gelukkig is te zien dat inmiddels voor nagenoeg iedereen helder is dat wij met een groot, wereldwijd probleem, namelijk de klimaatverandering waar de mens een zeer grote hand in heeft, te maken hebben.

Om deze klimaatverandering tegen te gaan dienen wij de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door minder fossiele energiebronnen te gebruiken en over te stappen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen; ofwel de energietransitie. D66 ziet dat Berkelland hierin stappen zet en zich zeker regionaal in de kopgroep bevindt. Echter hebben wij onze doelen nog niet bereikt en is de urgentie waarneembaar. Wat D66 betreft kunnen initiatieven voor duurzame energieopwekking waarbij lokaal eigendom het uitgangspunt is ook een belangrijke bijdrage leveren. De gemeente dient hierin het voortouw te nemen.

Belangrijke vervolgstap in dit traject is de behandeling van het Energie Uitvoeringsprogramma (EUP) 3 in onze gemeenteraad later dit jaar. Door de grote impact en urgentie van de klimaatverandering zal D66 tijdens deze behandeling met een voorstel komen om een duurzaamheidsparagraaf bij ieder raadsvoorstel op te nemen.

Raadslid Daan Somsen tijdens de Algemene beschouwingen - Beeld: Gemeente Berkelland

Zorglandschap
Regine ter Braak

Regine ter Braak sloot als derde de algemene beschouwingen namens D66 af met een bijdrage over ons zorglandschap. In haar bijdrage noemt Regine nadrukkelijk verbinding; de samenhang tussen de diverse domeinen op gebied van zorg, zoals bijvoorbeeld de samenhang met sport en cultuur. Sport en cultuur kunnen op het gebied van preventie van zorgvraag een belangrijke rol spelen.

Grote zorg voor D66 is het betaalbaar houden van onze zorg. D66 is van mening dat een drastische wijziging van de inrichting van ons zorglandschap hiervoor noodzakelijk is. Dit kan door anders te kijken naar de zorg en deze zorg anders in te richten. Hierbij speelt preventie een belangrijke rol, waarbij de gemeente een belangrijke ondersteunende rol dient te vervullen, met als doel minder dure (medische) zorgvraag.

Het drastisch wijzigen van ons zorglandschap heeft ook betrekking op de regionale inkoop van zorg. D66 vraagt zich af of het verstandig is om de regionale zorginkoop zoals deze nu is georganiseerd in 2025 wel moet worden voortgezet. Regine deed aan onze wethouder en portefeuillehouder Betsy Wormgoor de oproep kritisch naar het huidige zorgcontract te kijken en een keuze te maken voor het beëindigen van de huidige zorginkoop en daarover afstemming te zoeken met de regionale collega’s. Zoals het nu gaat, gaat het wat D66 betreft namelijk niet goed. Hier hebben wij reeds bij de start van dit traject voor regionale zorginkoop voor gewaarschuwd maar helaas tevergeefs.

Raadslid Regine ter Braak tijdens de Algemene beschouwingen - Beeld: Gemeente Berkelland

De volledige bijdrages van Han, Daan en Regine zijn ook terug te kijken op de website van de gemeente Berkelland.