Debat vaststellen coalitieakkoord ‘Akkoord!’

Op dinsdag 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd in de gemeenteraad. Marjolein Perdok startte het debat hierover met de onderstaande redevoering.

Voorzitter,
Met trots presenteer ik namens 5 partijen, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren het coalitieakkoord Akkoord! Een progressief, groen en sociaal akkoord.  Aan de totstandkoming zijn veel en intensieve gesprekken voorafgegaan. Met elkaar, maar ook met de stad. Onze gezamenlijke visie op de stad is daarbij altijd het uitgangspunt geweest. In die visie konden we elkaar snel vinden. En ik denk dat het een visie is die we met veel, zo niet alle partijen in deze raad delen. We willen een stad zijn voor iedereen, een levendige stad waar je fijn kunt wonen, werken, opgroeien en leven. Waar we wel over verschillen is wat er voor nodig is om die stad te zijn. In de gesprekken met de stad en met elkaar hebben we het daar dus over gehad. Het resultaat daarvan heeft u allemaal kunnen lezen in ons akkoord.
 
We willen niet alleen een levendige stad voor nu, maar ook voor de volgende generaties. Om Amersfoort door te kunnen geven is het belangrijk dat we doorgaan met het verduurzamen van onze stad. De energietransitie die is ingezet gaan we verstevigen en dat doen we samen met onze inwoners. We willen het voor iedereen mogelijk maken mee te doen in de verduurzaming van woningen. Dat helpt om onze doelen te behalen, maar belangrijker nog een duurzame woning is een comfortabele woning en, in deze tijd niet onbelangrijk, een woning waarvan de maandlasten lager zijn. 
De doelstellingen in de RES blijven voor de gemeente het uitgangspunt. Dat betekent dat we doorgaan met projecten voor windenergie en dat we daken van huizen en bedrijven willen benutten voor zonne-energie. Mocht blijken dat dat onvoldoende is, dan gaan we door met de projecten voor zonnevelden. (ook Over de Laak. )
 
We blijven huizen bouwen, zodat het voor Amersfoorters mogelijk blijft om te verhuizen naar een meer passende woning en voor anderen om naar Amersfoort toe te verhuizen. We zetten daarbij in op inbreiding in de stad, bouwen rondom OV knooppunten en gaan aan de slag met de ontwikkeling van Bovenduist. Bovenduist wordt onze meest duurzame wijk, te beginnen met de ontsluiting voor voetgangers, fietsers en het OV. 
Dat geeft ook weer hoe we de rest van de stad willen inrichten. We geven ruimte aan voetgangers en fietsers. Lopend of op de fiets ergens naar toe gaan in de stad moet de meest logische keuze worden. Dat betekent dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen waar dat nu nog vaak de auto is. Parkeervoorzieningen willen we zoveel mogelijk aan de rand van de stad met overstapmogelijkheden naar OV en fiets ter verbetering van de leefbaarheid van alle wijken. We gaan gezamenlijk met initiatiefnemers door met het project van ring naar park.  Door minder ruimte te geven aan de auto hebben we meer openbare ruimte voor onze inwoners. We hebben dan ook substantieel geld beschikbaar om die openbare ruimte aantrekkelijker te maken, zodat het een fijne plek is om te verblijven, te ontmoeten, te sporten en te spelen. Om dat te creëren gaan we een vergroeningsslag maken, door meer bomen te planten, meer tegels te vervangen door groen en de bestaande natuur te beschermen en te versterken. Hiermee pakken we de biodiversiteitscrisis aan, verminderen we hittestress en zetten we onze inwoners, mens en dier centraal. Ook op het gebied van dierenwelzijn gaat we aan de slag. De eerste stap is daarin het opstellen van een dierenwelzijnsnota met uitvoeringsagenda. 
 
Een levendige stad heeft een gezonde economie. Daar blijven we ruimte voor maken. We willen een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band met hun omgeving, de stad en hun werknemers aangaan. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven door aan impact ondernemen te doen en te komen tot volledige circulaire en C02 neutrale inkoop en aanbesteding.
Verder gaan we de komende vier jaar een schaalsprong maken op het gebied van kunst, cultuur en evenementen, waarbij het aanbod groeit naar de positie en omvang van onze stad. Kunst, cultuur en evenementen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, om aan deel te nemen als maker of om van te genieten. Een bruisende stad die knispert van vitaliteit. 
 
Amersfoort is een stad voor iedereen. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en om mee te doen. Dat begint bij kansengelijkheid in het onderwijs. Doen wat nodig is om kinderen in een veilige omgeving te laten leren en opgroeien. We gaan daarom verder met het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs, Voorschoolse en vroegschoolse educatie, het ABC programma en de aanpak van laaggeletterdheid. 
In onze gesprekken hebben we veel aandacht besteed aan het mbo. Een sector waar we trots op zijn. En een sector die we hard nodig hebben om al onze ambities op het gebied van de energietransitie, de woningbouw en de zorg waar te kunnen maken. We zetten dan ook in op een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en onze economie en arbeidsmarkt. 
 
Ook naar Amersfoorters die tijdelijk of voor langere tijd niet mee kunnen doen blijven omzien. Om hen te ondersteunen waar nodig en waar mogelijk helpen zich te ontwikkelen. We zetten het huidige minimabeleid voort, continueren het programma wonen en zorg, en richten de maatschappelijke opvang anders in. We zetten in op preventie, maken we van gezondheid een speerpunt en zorgen voor een sluitende aanpak zodat niemand tussen wal en schip beland.  
 
Om onze ambities waar te maken is het belangrijk daar geld voor te reserveren. Dat hebben we gedaan. Tegelijkertijd willen we blijven zorgen voor een financieel gezonde stad. Tot en met 2025 is de begroting ieder jaar materieel in evenwicht. Voor nu ziet 2026 er minder gunstig uit, doordat de financiering vanuit het rijk substantieel lager uitvalt. Net als veel andere gemeenten gaan we er vanuit dat er door VNG en het rijk maatregelen worden genomen waardoor wij voldoende geld krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. Uiteraard blijven we dit nauwgezet volgen om bij te kunnen sturen als dat nodig is. 
 
Ten slotte wil ik graag nog even stilstaan bij het feit dat heel veel inwoners hun zaterdagochtend voor ons hebben vrijgemaakt. De stadsgesprekken hebben wij als zeer waardevol ervaren. Het is ook iets waar we mee door gaan. Niet elke zaterdag, maar regelmatig willen we over dilemma’s het gesprek blijven voeren. Dit is één van de concrete punten op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.
 
Voorzitter, ik zal komen tot een afronding hoewel ik nog niet alles wat in dit akkoord staat heb kunnen aanstippen en belangrijke onderwerpen te kort doe. Maar ik wil ook nog graag heel even de tijd nemen om mensen te bedanken die dit akkoord mede hebben mogelijk gemaakt. De formateurs Pim van den Berg en Patricia Zeitsinger, dank voor al jullie tijd, wijze woorden en geduld! Marc Veldman en Esther van de Brink, bedankt voor het vele schrijfwerk. En ten slotte wil ik alle inwoners bedanken die ons hebben voorzien van input. We hebben veel e-mails ontvangen en op de zaterdagochtenden van de stadsgesprekken mochten we telkens weer rekenen op een hoge opkomst. Bedankt voor al jullie input!