Niets doen is geen optie.
Waarom zes partijen met het referendum op 22 november JA stemmen

Niets doen is geen optie
Waarom wij in het referendum op 22 november VOOR stemmen
Een brief van de woordvoerders mobiliteit van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie en D66.

Als partijen in de Amersfoortse Gemeenteraad zijn we ons bewust van onze politieke verschillen. We hebben overtuigingen en die dragen we met passie uit. Maar we hebben ook respect voor elkaars opvattingen én we voelen de verantwoordelijkheid om steeds weer op zoek te gaan naar wat ons bindt. Dat zijn we aan onze stad verplicht.

Hoe we in Amersfoort omgaan met steeds meer woningen, mensen en auto’s is een uitdaging. Daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op klimaatveranderingen.
Hoe we dat precies moeten gaan doen, daarover denken we best verschillend. Maar we begrijpen allemaal dat er iets moet gebeuren. Daarom hebben onderstaande partijen dit artikel geschreven. Het is een verhaal op hoofdlijnen. Hoe we samen een oplossingsrichting zoeken voor een stad die plek biedt aan 14.000 extra woningen én tegelijk goed bereikbaar en prettig leefbaar blijft.

Amersfoort wil een groene, gezonde en bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd zijn we een stad die groeit en waar steeds meer inwoners ook in hun eigen straat merken dat de ruimte schaars is. Die schaarste zal de komende jaren nog toenemen, want er wordt op veel plekken in de stad bijgebouwd. Dit vraagt om aanpakken. Niets doen is geen optie.
Over een week, op woensdag 22 november, is er een referendum over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Nieuw beleid is nodig om een groene, gezonde en bereikbare stad te kunnen zijn én blijven.

De aanleiding voor dit nieuwe beleid ligt in een aantal ontwikkelingen:

  • In de oude binnenstad Amersfoort is al vergunningparkeren. In wijken rondom de binnenstad en in grote delen van Amersfoort-Zuid hebben bewoners veel last van parkeerders van buiten de stad, die vanuit deze woonwijken lopend of met hun vouw- fiets naar hun werk in de binnenstad of het Centraal Station gaan.
  • Steeds meer Amersfoorters kunnen hun auto niet meer parkeren in hun eigen straat. Dit leidt tot frustratie.
  • Amersfoort heeft dringend behoefte aan extra huizen. Tot 2040 worden er 14.000 woningen bijgebouwd. Om het groen rondom Amersfoort te sparen is gekozen voor een veel hogere bouwdichtheid in onder meer het gebied Langs Eem en Spoor en op de Hoef. Hier mogen straks minder auto’s geparkeerd worden dan vroeger zodat er meer huizen gebouwd kunnen worden. Maar vanwege die lage parkeernorm moeten de omringende wijken beschermd worden tegen parkeerders uit de nieuwe wijken. Anders krijgen ze daar overlast.
  • Amersfoorters bezitten 65.000 auto’s, en daar zitten de leaseauto’s nog niet bij. Het aantal groeit nog steeds. En daar komt de groei van het aantal Amersfoorters nog bij. Van 161.000 nu naar ongeveer 185.000 in 2040. Mensen hebben vaak een auto nodig, maar we willen ook groen in de straat en kinderen moeten veilig kunnen spelen. Door de groei van het aantal auto’s is de balans weg.
  • De aarde warmt op. Ook in Amersfoort moeten we naar vermogen onze bijdrage leveren. Ook onze wijken hebben last van hittestress en wateroverlast bij extreme regenval. Meer groen in de straten, houden onze straten koeler en zorgt voor betere waterafvoer. Daarnaast is het belangrijk voor de biodiversiteit. Maar meer groen betekent ook minder plek voor auto’s. Dan moeten er dus alternatieven komen voor vervoer of voor parkeren.

Het doel op de lange termijn is helder: we willen Amersfoort bereikbaar en leefbaar houden. Daarom moet er zo snel mogelijk een parkeervergunning worden ingevoerd in Amersfoort-Zuid, om niet-Amersfoortse parkeerders te weren, die in de binnenstad werken of niet voor een parkeerplek naast het CS willen betalen. Ook in de wijken rondom de Kop Van Isselt en de Hoef is er haast, zodat ze niet het afvalputje worden van deze nieuwbouw. Daardoor kunnen al deze Amersfoorters door een parkeervergunning wél hun auto in hun eigen straat parkeren.
Vathorst, Nieuwland, Kattenbroek en Hoogland hebben door hun natuurlijke grenzen ten opzichte van de rest van de stad (park, ringweg, snelweg) nog geen last van parkeerders van elders. Bij hen geen ‘waterbedeffect’. Daar geldt de parkeervergunning daar- om op korte termijn niet. Aan de andere kant zien we daar ook groeiende hittestress en willen we op termijn ook die wijken klimaatbestendig maken. Daarom willen we de vergunningen wel later invoeren.
Inwoners van bestaande woningen blijven ook in de toekomst de mogelijkheid houden hun auto bij huis te parkeren. Voor degene met een tweede en eventueel derde auto willen we andere opties aanbieden. Daarnaast willen we inwoners met een beter OV, meer ruimte voor de fiets en deelmobiliteit verleiden om minder vaak de auto te nemen.

Openbaar vervoer

Voor duizenden Amersfoorters is het openbaar vervoer de ideale manier om op het werk te komen en familie of vrienden te bezoeken. Voor hoe meer mensen dat geldt, hoe minder auto’s er nodig zijn. Maar OV of fiets is niet voor iedereen een logische keus, zeker niet als het verschil in reistijd tussen OV of fiets en eigen auto te groot is. Door het OV verder te verbeteren zal dit steeds vaker wél het geval zijn en een volwaardig alternatief zijn voor de auto. Los daarvan, een beter openbaar vervoer in Amersfoort is sowieso zeer wenselijk opdat het autovervoer in en uit de stad niet nog verder groeit. Voor mensen die niet alle dagen in de week een (tweede) auto nodig hebben willen we het deelvervoer verder uitbreiden. Zo kan je toch af en toe gebruik maken van een auto als je die nodig hebt.

De auto is voor veel mensen echt nodig. Daarom blijft het voor de eerste auto mogelijk deze nabij je huis te parkeren. Daarnaast worden er ‘hubs’ gecreëerd waar een tweede of derde auto geparkeerd kan worden. Daarvoor willen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande plekken in de wijk. Denk bij- voorbeeld aan parkeergarages die nu onvoldoende benut worden. Daarnaast worden er hubs gecreëerd aan de randen van de stad vanwaar je met ov of fiets naar de stad gaat. Ook is dit een logische plek voor deel- auto’s.

Het parkeerbeleid is een langetermijnplan voor de hele stad. Immers van de Berg tot aan Hooglanderveen, en van Rustenburg tot aan Hoogland hebben we te maken met de vraag naar meer woningen en de effecten van de klimaatverandering. Zonder bijsturing zal de hele stad te maken krijgen met een toenemend aantal auto’s, meer verkeer en de frustraties die daar- bij horen. Kortom, het plan betreft op termijn de ge- hele stad maar het gaat gefaseerd en neemt heel veel jaren in beslag. We voeren het niet in de hele stad in één keer in.

Het plan zoals het er nu ligt is niet in detail uitgewerkt. Toch leven door alle gesprekken in de Raad wel uitgesproken ideeën en zorgen:

  • Zo is eerder dit jaar gebleken dat de meeste raadsleden vinden dat de prijs voor een parkeervergunning voor de eerste auto een paar tientjes per jaar moet bedragen. En dat voor een tweede of derde auto gedacht moet worden aan een substantieel hoger bedrag.
  • Voor thuishulp en mantelzorgers zullen er ontheffingen moeten komen opdat iedereen de hulp kan krijgen die nodig is.
  • Parkeerterreinen aan de randen van de stad moeten er komen. Het aantal auto’s in Amersfoort stijgt nog altijd. In deze hubs stallen Amersfoorters op termijn hun tweede of derde auto. Ook is deze hub een natuurlijke plek voor deelmobiliteit. Een goede OV-verbinding is noodzakelijk.
  • Winkelcentra verdienen extra aandacht opdat ze gezond blijven. Je kunt hierbij denken aan het instellen van een blauwe zone.

Het referendum gaat volgens ons over het streven de stad ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. En daarvoor is nieuw parkeerbeleid voorwaardelijk. Aan u om tijdens het referendum aan te geven of u deze denkrichting – ‘met behulp van deze parkeervisie blijft Amersfoort ook op termijn bereikbaar en leefbaar’ – wilt onderschrijven.


Wij doen dat wel.


Kirsten Mik, D66
Marcel Koning, ChristenUnie
Christian van Barneveld, Partij voor de Dieren 
Dillian Hos, GroenLinks
Rob Smulders, PvdA
Alex Engbers, CDA Amersfoort