Laten we de mate van invloed die we hebben ook optimaal gebruiken

Vandaag stond de zienswijze begroting 2024 van de GGDrU op de agenda van de gemeenteraad. In een zienswijze kan een gemeente (en dus ook een gemeenteraad) aangeven hoe ze denken over een begroting, jaarverslag etcetera. Dit is zeer gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de GGD. De GGD heeft namelijk een opdracht vanuit 26 gemeentes uit onze provincie. D66 had een tweetal aanvullingen bij de zienswijze dit keer.

De afgelopen jaren diende de gemeente Amersfoort lang niet altijd een zienswijze in. Toch was er meerdere keren sprake van een begrotingswijziging. Als D66-fractie hebben we altijd al aangegeven dat deze begrotingswijzigingen vast te stellen voelde als achter de muziek aanlopen. En zonder zienswijze leg je dan ook je mate van invloed op zo’n gemeenschappelijke regeling aan de kant. In 2023 kregen we te maken met een zeer groot bedrag dat gevraagd werd door de GGD. Reden voor ons fractielid Wouter van Schagen om in de commissie sociaal kritisch te zijn op de begrotingswijzigingen van de GGD, de commissie bij te laten praten over onze mogelijkheden van invloed op zulk soort gezamenlijke regelingen (onlangs besproken op 12 juni) en de nu, kritisch opgestelde, zienswijze aan te vullen met twee amendementen. 

Een krachtige signaal; dat was de bedoeling. En wat is er krachtiger om daarbij samenwerking te zoeken in de regio. Daar waar we met 26 gemeenten een gezamenlijke regeling en opdracht uit hebben staan, ook samen signalen kunnen geven via zienswijzes.  

Gedegen risicoanalyses

De werkzaamheden die GGDrU binnen de Volksgezondheidszorg voor onze gemeente doet zijn erg belangrijk, maar de GGDrU is op dit moment niet in staat om extra financiële verplichtingen binnen de beschikbare financiële kaders op te vangen. Voor een gedegen bedrijfsvoering en het behouden en werven van personeel is soms wel nodig om taken uit te breiden of te starten, maar daar zit vaak ook een prijskaartje aan. Als gemeenteraad is het vervelend om (achteraf) geconfronteerd te worden met begrotingswijzigingen, maar dit soms ook onoverkoombaar is en de taken die wij laten uitvoeren door de GGDrU wettelijk zijn. Als gemeenteraad zijn we gebaat bij het vooraf weten van eventuele marges waarin deze begrotingswijzigingen plaatsvinden. Gedegen risicoanalyses kunnen inzicht kunnen geven in deze begrotingen. Daarbij sluiten we aan op het signaal dat de gemeente Utrecht heeft afgegeven in hun zienswijze. Een van de instrumenten om invloed te hebben op gemeenschappelijke regelingen het indienen van een zienswijze is en door aan te sluiten bij andere zienswijzes het daar bijhorende signaal sterker maken. 

Seksuele gezondheid

Preventief kunnen blijven handelen bij het onderdeel seksuele gezondheidszorg (onder andere de soa-bestrijding en -preventie, maar ook PrePzorg en soa-spreekuren in de wijk); het klinkt zo logisch, maar omdat er onduidelijkheid is hoe de financien van de GGDrU zal uitpakken als het gaat om de aanvullende regelingen seksuele gezondheid, hebben wij hier zorgen om. Wij gaan ervan uit dat GGDrU alles in het werk stelt om in de nieuwe regelingen te komen tot een verdeelsleutel die de opgave van GGDrU in Amersfoort en regio Utrecht meer recht doet dan nu, maar willen met dit amendement deze lobby ondersteunen. 
 
Door de nieuwe ASG-regeling mag de GGDrU alleen mensen helpen die ze binnen twee weken kunnen helpen; een wachtlijst aanmaken mag niet; mensen worden dan doorverwezen naar de huisarts en/of andere testmogelijkheden. Dit vinden we als D66 geen goede ontwikkeling. Er kan hierdoor extra druk ontstaan bij huisartsen, daar waar de druk op huisartsen in Amersfoort groot is en waarbij in Utrecht ook al bekend is dat de huisartsen hebben aangegeven dat ze liever andere oplossingen hiervoor zien. Ook blijkt in Utrecht dat mensen met zo’n doorverwijzing alsnog niet naar de huisarts zullen gaan omdat er sprake is van schaamte en/of de financiën die daarbij komen. Dat zou kunnen leiden tot extra besmettingen en/of uitstelgedrag van het laten behandelen van een eventuele seksuele overdraagbare aandoening. Bij het gebrek aan cijfers is niet bekend hoeveel mensen niet door de GGDrU geholpen kunnen worden bij soa-consult en/of soa-bestrijding, maar wel kan je stellen dat deze werkwijze in ieder geval geen recht doet aan waar een inwoner op zou moeten kunnen rekenen. Wel zijn er cijfers bekend over de pilot PreP-zorg die in Utrecht loopt en in februari 2023 er 469 mensen op de wachtlijst stonden die voor PreP-zorg in aanmerking willen komen, waarover het AD/Utrecht Nieuwsblad laatst schreef dat het regelmatig gebeurt dat sommigen van hen in afwachting van dit preventiemiddel geïnfecteerd raakten met HIV en dit vrij schokkend en onwenselijk is. 

Laten we dus de mate van invloed díé we hebben ook optimaal gebruiken. Een kritische zienswijze bij deze begroting. En vol vertrouwen richting de GGDrU, de gezondheidszorg en het inzetten op preventie.

  • Vragen? Die heeft Wouter van Schagen ook nog. Binnenkort zal hij schriftelijke vragen indienen over de cijfers van doorverwijzingen naar de huisarts en de behoefte aan Prep-zorg en soa-spreekuren onder Amersfoorters. Neem vooral contact op als je wil meepraten of -denken.