Natuur beschermen en herstellen

Natuur beschermen en herstellen

Op dit moment gaat het slecht met de Nederlandse natuur. Slechts 4 procent van de natuurgebieden is in goede staat. Sinds is 1990 het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. 

D66 gaat uit van de intrinsieke waarde van soorten. Natuur heeft voor de mens bovendien een toegevoegde waarde omdat zij veel ecosysteemdiensten biedt en wij van haar kunnen genieten. Daarom wil D66 dat het nieuwe kabinet ambitieuze doelen stelt voor biodiversiteitsherstel, met als inzet een verdubbeling (30%), en investeert in natuur om de trend te keren en ervoor te zorgen dat onze rijkdom aan soorten planten en dieren weer toeneemt. 

Zoals vastgelegd in de EU Biodiversity Strategy van de Europese Commissie hebben we als doel 30% van de natuur tot beschermd gebied te maken in 2030, ook voorbij onze eigen landsgrenzen. We pleiten ook voor groene buffers: creëer beschermde bufferzones rond Natura2000-gebieden waar meervoudig gebruik centraal staat en landbouw, natuur en recreatie samengaan. 

Weerbare natuur
Juist door te investeren wordt natuur weerbaar, kunnen we er van genieten en is het ook makkelijker om bezoekers en ondernemers de ruimte te geven. Herstel van biodiversiteit vraagt om het beschermen van de meest bijzondere natuur in beschermde gebieden op land en zee. Maar zeker ook om maatregelen die soorten en diversiteit beschermen in landbouwgebieden en bewoonde omgeving. Dit wil D66 realiseren door meer geld vrij te maken voor dit doel, waarmee we bijvoorbeeld mensen die geld investeren in grond en beheer van natuur- en landschapsschoon fiscaal belonen. Twee derde van ons landoppervlak heeft een agrarische bestemming en is zeer arm aan soorten. D66 wil ook de diversiteit van dit cultuurlandschap herstellen. 

Caribisch deel van het Koninkrijk
Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk moet de natuur dringend beschermd worden. Dus maken we grote stappen.. Als onderdeel van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030, maakte het kabinet in april 2020 bekend dat het 16 miljoen uittrekt voor natuurherstel op de eilanden (Bonaire, St Eustatius en Saba). Dit plan werd opgesteld naar aanleiding van een voorstel van D66 over een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland.

Natura2000
In Europa hebben we afgesproken, dat ieder land de meest bijzondere natuur goed beschermt. Nederland moet meer zijn best doen om de Vogelrichtlijn en Habitat richtlijn uit te voeren. Binnen Nederland blijft het Nationaal Natuur Netwerk met de Natura2000 gebieden voor ons de basis. Deze samenhangende natuur willen we afmaken, verbinden en beschermen. Dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid, maakt niet dat het Rijk op zijn handen kan blijven zitten. D66 investeert in het versterken van Nationale Parken als parels van onze natuur, inclusief de Markerwadden. Kwetsbare gebieden worden vrijgemaakt of -gehouden van beschadigende activiteiten, zoals schelpenvisserij of gasboringen. 

Extra aandacht
De Waddenzee (lees hieronder verder), zeearmen en kwetsbare duinen krijgen daarbij bijzondere aandacht. Voor aantasting van de natuur of de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, moeten maatschappelijke kosten en baten worden afgewogen. Daarom wil D66 een ecologische toets als uitbreiding van de MKBA. We sluiten hiermee aan bij het ‘zero net loss’-principe dat wij in heel Europa willen hanteren, waarmee aantasting van natuur altijd wordt gecompenseerd. Het beschermen van het Waddengebied vraagt eenduidig en beter natuurbeheer. Rust, ruimte, natuur en vrije toegankelijkheid van het strand worden als waardevolle kenmerken van de Nederlandse kustzone (strand, duinen en het nabije achterland) beter beschermd en versterkt. D66 wil geen versoepeling van bebouwingsvoorschriften in het kustfirmament (strand, dijk en duin). Dit betekent concreet dat er geen uitbreiding komt van het aantal bestaande slaaphuisjes op het strand. Voor bescherming en versterking van de Nederlandse kustzone wordt op nationaal niveau een integrale kustvisie ontwikkeld en wordt bestaande regelgeving zo nodig aangescherpt en daarna ook gehandhaafd. In afwachting van die kustvisie wil D66 dat er geen nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het bouwen van recreatiewoningen en appartementen aan de kust. Naast de natuur in Nederland en het overige Koninkrijk investeren wij ook in natuurbescherming en -herstel in kwetsbare delen van de wereld.

Investeren in natuurgebieden

D66 kiest voor investeren in natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, unieke gebieden zoals het Waddengebied, de zeearmen van onze Delta en de duinen langs de kust, maar erkent daarnaast de waarde van kleinere gebieden. Dergelijke investeringen kunnen ook bijdragen aan het scheppen van ruimte voor ondernemers en recreatie en het vergroten van de waterveiligheid in Nederland. D66 wil mensen en ondernemers in de regio uitdagen om te komen met inspirerende projecten waarmee we onze ruimte en natuur optimaal beheren en gebruiken. Experts van de rijksoverheid kunnen hierbij eventueel meedenken.

Waddengebied

Het Waddengebied kent unieke, door UNESCO-beschermde, natuur. Er is een grote diversiteit aan planten en dieren, ongeveer 250 plantensoorten komen alleen in de Waddenzee voor. Goed beheer is dus van groot belang. Het Waddengebied heeft op dit moment nog meerdere beheerders. Ministeries, provincies, maar ook natuurbeheerders en Rijkswaterstaat beslissen over het Waddengebied. Alle verschillende organisaties met hun eigen achtergronden zorgen voor trage beslissingen. D66 wil één overkoepelende organisatie die gaat over het beheer van het Waddengebied. 

Door overbevissing raken bovendien ecosystemen uit balans. Sleepnetten van garnalenvissers richten schade aan op de bodem van de Waddenzee en leveren, ongewild, veel bijvangst op. Tot wel 70% van de vangst wordt, levend of dood, terug in de zee in gegooid. Ecosystemen zijn kwetsbaar. D66 wil daarom dat de impact op het milieu wordt meegewogen bij het afgeven van nieuwe visserijvergunningen. Maak samen met de vissers duidelijke en bindende afspraken. Zo kunnen nieuwe doelen gesteld worden. Bovendien hebben de vissers dan duidelijkheid en weten ze waar ze aan toe zijn.

Stoppen met vernielen van natuur

Stoppen met vernielen van natuur

Nederland, Europa en bijna alle landen in de wereld, hebben beloofd dat de achteruitgang van natuur en biodiversiteit gestopt wordt. Sterker nog, in Europa hebben we ons zelfs gecommitteerd aan het herstel van natuur. Daar waar we ons daadwerkelijk inzetten voor bescherming en herstel, komen we er keer op keer achter dat dit gepaard gaat met positieve effecten voor welvaart en leefbaarheid. Maar te vaak komt er weinig terecht van onze beloften en gaan we door met het ouderwetse vernielmodel. Daarom wil D66 een wettelijk ‘no net loss’- principe. Er mag geen netto verlies aan natuur optreden. Dus ieder verlies aan natuur moet elders gecompenseerd worden. Dat zorgt ervoor dat in elk project de echte kosten van natuurverlies meegewogen zullen worden en het ontmoedigt vernielende projecten in gebieden van hoge natuurwaarde. Dit geeft een grote prikkel voor ieder project om het verlies zo klein mogelijk te maken en een grote stimulans voor projecten van natuurherstel. D66 wil dit principe in Nederland en in Europa invoeren. We zouden het ook willen toepassen bij met Nederlands en Europees geld gefinancierde projecten buiten Europa. Het ontwikkelingsbeleid van Nederland en Europa mag niet tot een verdere vernietiging van de natuur leiden. Dat moet dus een hard criterium worden. Nederland spant zich in Europees verband specifiek in om ontbossing in grondstofketens uit te bannen. Het EU Deforestation Free Action Plan moet uitmonden in regelgeving om ontbossing in grondstofketens uit te bannen. Het is van belang dat Nederland zich hiervoor inspant.

Kinderen en natuur

Kinderen en natuur

D66 ziet de natuur en de natuurwaarden als een van de pijlers van onze welvaart, welzijn en een duurzame groene economie. Veel mensen, vooral in de grote steden, willen meer contact met de natuur. D66 wil kinderen meer bij de natuur betrekken, bijvoorbeeld door te bevorderen dat zij in de natuur kunnen spelen.

Tien plannen voor de natuur

Tien plannen voor de natuur

Foto: Unsplash

Het gaat slecht met de natuur. In Nederland en in de wereld. Een gezonde natuur is belangrijk. Als mensen zijn we er direct van afhankelijk. Daarom doen we 10 voorstellen die mens en natuur meer in evenwicht brengen.

‘Parijsakkoord’ voor de natuur

Resultaten boek je door de handen ineen te slaan. In 2016 zagen we de kracht van een wereldwijd klimaatakkoord. Daarna kwamen landen in actie voor het klimaat. Nu willen wij ook zo’n akkoord sluiten om de wereldwijde natuur te versterken.

D66 wil natuurgebieden verbinden, een Parijsakkoord voor de natuur, illegale handel in wilde dieren aan banden leggen, een doorstart maken met kringlooplandbouw en doet nog ruim veertig andere voorstellen. We kunnen morgen al stappen zetten om onze natuur beter te beschermen. Van de Veluwe tot de Waddenzee en van de vogels bij jou in de tuin tot de koraalriffen in Caribisch Nederland.


 1. ‘Parijsakkoord’ voor de natuur
 2. Bescherm de bossen
 3. Robuuste natuurgebieden
 4. Maak Nederlandse veengronden weer nat
 5. Een mooi landschap
 6. Samenwerken met de natuur in strijd tegen het water
 7. Bescherm de biodiversiteit in zeeën en oceanen
 8. Red het koraal in Caribisch Nederland
 9. Illegale handel in dieren en planten tegengaan
 10. Leg de trofeejacht aan handen
Klimaat, natuur en milieu

Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Martijn – Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering?

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. 

06.21.2020

Ambitieus energie- en klimaatbeleid

D66 wil een klimaat- en energieaanpak met echte resultaten voor het klimaat.

06.21.2020

Schone industrie, landbouw en transport

Grote stappen zetten we door de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug te dringen.

06.21.2020

Groene belastingen

De vervuiler moet betalen. Ook via de belastingen.

06.21.2020

Zon, wind en water

Zon, wind en water hebben de toekomst, kolen en olie zijn het verleden.

06.21.2020

Van het gas af

We gaan van het gas af. Voor Groningen en voor heel Nederland.

06.21.2020

Dierenwelzijn

Hoge normen voor dierenwelzijn zijn voor ons heel belangrijk.

06.21.2020

Natuur beschermen en herstellen

Op dit moment gaat het slecht met de Nederlandse natuur.

06.21.2020

Schone groei als banenmotor

Economische groei komt er alleen als we schoon groeien.

Stikstof: Bescherm de natuur & bouw huizen

Stikstof: Bescherm de natuur & bouw huizen

Vandaag maakte het kabinet het  eerste pakket aan maatregelen voor de korte termijn bekend om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het doel hiervan is duidelijk: we moeten onze natuur beschermen en huizen bouwen. De maatregelen van dit kabinet lees je hier.

Natuur beschermen

Een overdaad aan stikstof schaadt onze gezondheid, de natuur en het water. Het is noodzakelijk dat we onze natuur beschermen. Daarom doet dit kabinet de grootste investering in natuur in jaren: 250 miljoen euro. Met dat geld kunnen we de natuur versterken en beschermen.
Daarnaast moet er meer natuur bijkomen in Nederland. Door onze natuurgebieden aan elkaar te koppelen worden ze robuuster. Natuurgebieden worden zo groter en sterker. Op die manier kunnen we onze plant- en diersoorten beter beschermen.

Huizen bouwen

Veel bouwprojecten liggen nu stil. We moeten voorkomen dat  bouwbedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen door de stikstofcrisis. Heel veel mensen zoeken een betaalbare huur- of koopwoning. De nood op de woningmarkt is nu het hoogst. Daarom neemt het kabinet maatregelen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen bouwen. Denk aan: financiële hulp voor boeren om de omslag naar duurzame landbouw te maken, het inkrimpen van de veestapel en een verlaging van de maximumsnelheid overdag. In totaal bieden deze maatregelen volgend jaar al de ruimte om maar liefst 75.000 extra woningen te bouwen.

Omslag naar duurzame landbouw

Het kabinet begint met de omslag naar duurzame landbouw, ook wel kringlooplandbouw. De veehouderij is op dit moment de grootste stikstofuitstoter in ons land, 70% van de Nederlandse stikstofuitstoot komt uit deze sector. Daarom worden varkenshouders die willen stoppen op een eerlijke manier uitgekocht. Boeren die willen blijven boeren, worden  financieel geholpen met de overstap naar duurzame landbouw. Zo kunnen boeren met minder vee, meer verdienen.

Daarnaast staan sommige wetten en regels deze overstap nu nog in de weg. Die wetten en regels past het kabinet aan, zodat boeren makkelijk kunnen overstappen naar kringlooplandbouw: de landbouw die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn.
Daarnaast krijgen dieren ander veevoer. In veevoer zit namelijk stikstof (in de vorm van een eiwit) dat dieren gebruiken voor de productie van vlees, melk en eieren. Als het voer meer van dit eiwit bevat dan een dier nodig heeft, belandt de niet benutte stikstof in de mest of urine. Daarmee wordt er onnodig extra stikstof uitgestoten in onze natuur. Door dieren voer te geven met minder eiwit, wordt de stikstofuitstoot in de stal lager.

Minder hard rijden overdag

De maximumsnelheid wordt overdag (tussen 06.00 uur tot 19.00 uur) verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat is een noodzakelijke maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor we onze natuur beschermen en weer huizen kunnen bouwen. Voor wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 kilometer per uur geldt, blijft deze gelden in de avond en de nacht.

We zijn er nog niet…

Sommige partijen zullen zeggen dat het kabinet onvoldoende doet. En dat klopt voor nu. Dit is nog maar een eerste stap. Voor ons staat voorop dat we de natuur beschermen en versterken en woningen kunnen bouwen. Deze bovenstaande maatregelen zijn er voor de korte termijn. Nu gaan we aan de slag met de lange termijn. De oplossing voor de lange termijn: flink inkrimpen van de veestapel. Dat is de grootste uitstoter van stikstof.

Begin december komt het kabinet met een breder pakket aan maatregelen. We houden je natuurlijk op de hoogte. En als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen. Je kunt ons altijd een app sturen met jouw vraag.

Voor een internationaal Natuurakkoord

Voor een internationaal Natuurakkoord

Er is een internationaal Natuurakkoord nodig om de natuur te beschermen en het uitsterven van diersoorten tegen te gaan. D66-leider Rob Jetten wil dat de EU het voortouw neemt voor zo’n akkoord, bij de VN-natuurtop in Beijing volgend jaar.

Jetten: “Elke dag sterven diersoorten uit. Bossen verdwijnen, het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs moeten alle landen de handen ineen slaan. En de EU kan daarin een belangrijke voortrekkersrol spelen.”

In zo’n akkoord komen niet alleen concrete doelen te staan, maar ook harde afspraken waar alle landen zich aan moeten houden. Die richten zich dan op bijvoorbeeld het tegengaan van ontbossing, opruimen van de plastic soep en bestrijden van vervuiling.

Diersoorten sterven uit

Iedere dag sterven tientallen diersoorten uit. In 50 jaar is de populatie wilde dieren met 60 procent afgenomen in de wereld. Eén van de laatste voorbeelden is het uitsterven van de witte neushoorn. In maart 2018 is het laatste mannetje op aarde doodgegaan.

De voorpagina’s worden af en toe gehaald door deze stille, maar grote crisis. We schrikken van dit soort nieuws, maar gaan de volgende dag op dezelfde voet verder. Er moeten concrete doelen komen om de vernietiging van natuur te stoppen. Een soort kan maar één keer uitsterven. Het is definitief en onomkeerbaar.

Parijs voor natuur

De doorbraak van klimaatverandering op de politieke agenda is een feit, maar een andere grote bedreiging voor de aarde wordt vergeten: de vernietiging van de natuur. Er is een politiek akkoord tegen klimaatverandering, maar een ‘Parijs voor de natuur’ is in geen velden of wegen te bekennen. D66 wil dat tijdens de EU-top in Sibiu wordt afgesproken dat natuurbescherming een topprioriteit is. In 2020 wordt in Peking, China een wereldwijde natuurtop gehouden. Dit is het uitgelezen moment om een akkoord.

Onderstaande doelen voor natuur zijn al eerder wereldwijd vastgesteld, zonder daar concrete afspraken aan te verbinden. De doelen zijn inmiddels achterhaald, sinds de eerste natuurafspraken is nog niets veranderd.

 • Ontbossing moet in 2030 gehalveerd zijn, ten opzichte van nu. Per jaar verdwijnt bijna 7,9 miljoen hectare natuurlijk bos. Dat is ruim twee keer Nederland (!).
 • In 2030 moet de plastic soep opgeruimd zijn. Per jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee terecht.
 • In 2030 mogen geen soorten meer uitsterven door menselijk handelen.
 • In 2030 moet vervuiling zodanig teruggebracht zijn, dat de aarde er niet meer onder lijdt.
Presentatie-avonden kandidaat-lijsttrekkers

Maak kennis met onze kandidaat-lijsttrekkers

Als D66-lid bepaal jij wie onze lijsttrekker is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf 20 augustus kun je stemmen. Voorafgaand organiseren we drie avonden om de kandidaten beter te leren kennen.

 • Kom langs bij een van de presentatie-avonden (zaterdag 15, 22 of 29 augustus om 19.30 uur in Breda, Nijmegen en Groningen)
 • Kijk online live mee naar een van de presentatie-avonden (zaterdag 15, 22 of 29 augustus om 19.30 uur)

Langskomen bij een van de avonden

Kom langs bij een van de avonden waarop de kandidaten zichzelf presenteren. Dat doen we natuurlijk op veilige afstand en met een beperkt aantal deelnemers. Daarom is het belangrijk om je aan te melden voor de bijeenkomsten.

Tijdens het programma worden de kandidaten geïnterviewd en kunnen mensen in de zaal vragen stellen. Ook komen vooraf ingestuurde vragen door de meekijkers aan bod. Ton Visser is er tijdens deze bijeenkomsten online bij omdat hij in China verblijft. Sigrid Kaag is wel fysiek aanwezig.

Het programma bij de avonden ziet er als volgt uit:
19:00 uur – Inloop
19:30 uur – Start programma
21:00 uur – Einde programma

We hebben door de geldende corona-maatregelen een beperkt aantal plaatsen per avond. Daarom vragen we je aan te melden. Meld je uitsluitend aan als je ook echt kunt komen. Zo houden we voldoende plaatsen beschikbaar.

Let op: gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen hebben uitsluitend leden van D66 toegang tot de presentatie-avonden. Ook vragen we je alleen aan te melden als je echt kunt komen.

Wil je als journalist aanwezig zijn? Neem dan contact op met onze woordvoerder vereniging.

Online meekijken

Lukt het niet om aanwezig te zijn of vind je online meekijken net zo makkelijk? Dat kan natuurlijk. Alle evenementen streamen we op ons Youtube-kanaal.

Online je vraag stellen

Ben je niet aanwezig, maar wil je wel een vraag stellen? Maak dan een video van maximaal 30 seconden. Laat kort weten wie je bent en stel je vraag. Film horizontaal/liggend en stuur de video naar ons op. Wie weet komt jouw vraag terug in een van de presentatie-avonden. Een voorbeeld vind je hier.

Je kunt je vraag ook nu al direct stellen aan de kandidaten, kijk voor de contactgegevens op hun persoonlijke website.

Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen of om live mee te kijken?

Natuurlijk kun je de registraties terugkijken op ons Youtubekanaal. 

Ook kun je kennismaken met de kandidaten op hun webpagina’s:

Stikstofuitstoot terugdringen

Stikstofuitstoot terugdringen

Er is in Nederland een stikstofcrisis. We moeten onze natuur beter beschermen, omdat we teveel stikstof uitstoten. Door de hoge stikstofuitstoot liggen er ook veel bouwprojecten stil.

Je leest hier alles over de plannen van het kabinet en de plannen van D66 om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Wat is er aan de hand?

De hoogste rechter van Nederland heeft vorig jaar uitgesproken dat we de natuur beter moeten beschermen. Dat is hoog nodig, want het gaat heel slecht met de natuur. Dat komt omdat nu te veel stikstof wordt uitgestoten die neerslaat op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen.

Stikstof verarmt onze natuur en is slecht voor de gezondheid van mensen. Mede doordat te veel stikstof neerslaat op onze bodem, is sinds 1990 het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Minder dan 10 procent van onze natuur is nog maar in goede staat.

Het gevolg van teveel stikstof? Veel bouwprojecten liggen stil, omdat de rechter heeft verboden bouwvergunningen af te geven zolang de natuur niet beter wordt beschermd. Terwijl juist heel veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis. De stikstofuitstoot moet drastisch omlaag, zodat we onze natuur beter beschermen en weer huizen kunnen bouwen.

Wat gaat het kabinet nu doen?

Na jarenlange verwaarlozing, is er eindelijk aandacht en geld voor onze natuur. Planten, insecten en diersoorten verdwijnen. Dat tij willen én moeten we keren.

De komende 10 jaar investeren we daarom 300 miljoen euro extra per jaar in natuurherstel en natuurbescherming. Dit is een totaalinvestering van maar liefst 3 miljard euro, een verdubbeling van het natuurbudget. Natuurgebieden worden verbonden en robuuster gemaakt. Zo worden natuurgebieden groter en geven we de natuur de ruimte zodat het aantal plant- en diersoorten weer kan toenemen.

Het kabinet heeft afgesproken dat in 2030 een kwart minder stikstof wordt uitgestoten in Nederland. En in de helft van de kwetsbare natuurgebieden moet zo weinig mogelijk stikstof neerdalen, zodat het daar geen negatieve effecten meer heeft op onze natuur. Dit wordt allemaal wettelijk vastgelegd, zodat we er zeker van zijn dat komende kabinetten zich aan deze doelen houden. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe economische activiteiten leiden tot verslechtering van de natuur.

Kunnen we dan weer huizen bouwen?

Veel bouwprojecten liggen nu stil. We moeten voorkomen dat bouwbedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen door de stikstofcrisis. Heel veel mensen zoeken een betaalbare huur- of koopwoning. De nood op de woningmarkt is nu het hoogst.

Daarom neemt het kabinet maatregelen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen bouwen. Denk aan: financiële hulp voor boeren om de omslag naar duurzame landbouw te maken, boeren die willen stoppen daarbij helpen en een verlaging van de maximumsnelheid overdag. In totaal bieden deze maatregelen dit jaar al de ruimte om maar liefst 75.000 extra woningen te bouwen.

Helpen jullie boeren?

We gaan boeren helpen om de veestapel verder te laten inkrimpen. Daarmee zorgen we ervoor dat de natuur wordt versterkt. De meeste stikstofuitstoot is namelijk afkomstig uit de landbouw. Naast de eerder aangekondigde uitkoopregelingen voor varkenshouders rondom woongebieden, kunnen grote stikstofuitstoters uit de veehouderij die gevestigd zijn bij natuurgebieden nu ook stoppen als zij dat willen. Daar krijgen ze een eerlijke vergoeding voor. 

Ook is er geld om andere boeren die willen stoppen uit te kopen en om boeren te helpen met de omschakeling naar veel duurzamere landbouw: kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is beter voor de boer en beter voor onze aarde. Een boer kan met duurzame landbouw namelijk meer geld verdienen met minder dieren.

Is D66 tevreden?

Voor D66 zijn de stikstofmaatregelen mooie stappen om onze natuur te beschermen en te versterken. Hiermee zorgen we er ook voor dat de bouw weer op gang komt. Veel mensen zijn namelijk op zoek naar een betaalbare huur- of koopwoning.

Toch blijft D66 strijden voor méér. Willen we alle kwetsbare natuur beschermen, dan moeten we de stikstofuitstoot met de helft verminderen. D66 vindt dat we dat doel in uiterlijk 2050 bereikt moeten hebben. Ook moet het kabinet meer werk maken van de volledige omslag naar kringlooplandbouw. Dat is beter voor de boer én beter voor de aarde.

Er is nu een omschakelingsfonds van 175 miljoen euro, dat boeren financieel helpt met de omslag naar duurzame landbouw. Dat is een goed begin, maar het is niet genoeg. Bij een verdere omslag naar kringlooplandbouw hoort volgens D66 ook verdere inkrimping van de veestapel. Zodat er niet alleen in totaal minder dieren zijn in Nederland, maar ook minder dieren per boerderij. Dat is goed voor de natuur en voor het dierenwelzijn.

In de tijd…

04.10.2019

We gaan boeren uitkopen

Eerlijke vergoeding voor varkensboeren
Varkenshouders krijgen een eerlijke vergoeding wanneer zij willen stoppen. Eerst werd 180 miljoen toegezegd, maar met het laatste pakket is hier 275 miljoen euro voor vrijgemaakt.
 
Duurzamer boeren
Intern salderen: Dit betekent dat een bedrijf binnen het eigen bedrijf stikstofruimte vrijmaakt voor een nieuw en duurzamer project, om in totaal de stikstofuitstoot te verminderen.

01.11.2019

Extra geld voor de stikstofproblematiek

Het kabinet trekt 500 miljoen uit voor het oplossen van de stikstofproblematiek.

13.11.2019

De natuur beter beschermen

Beschermen van de natuur
Van de 500 miljoen die eerder beschikbaar werd gesteld, wordt 250 miljoen euro uitgetrokken voor natuurbescherming en het ontwikkelen van grotere natuurgebieden.
 
Maximumsnelheid omlaag
De maximumsnelheid wordt overdag (tussen 06.00 uur tot 19.00 uur) verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat is een noodzakelijke maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor we onze natuur beschermen en weer huizen kunnen bouwen. Voor wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 kilometer per uur geldt, blijft deze gelden in de avond en de nacht.
 
Minder eiwit in veevoer
Het kabinet zet in op het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer, want elk eiwit zit vol met stikstof. Hier is 73 miljoen euro voor vrijgemaakt.

07.02.2020

Groot stikstofpakket

Verduurzaming van stallen
172 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van stallen. Ook komen er coaches die boeren helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Met het laatste stikstofpakket is dit 280 miljoen euro geworden.
 
Boeren uitkopen
Grote boerenbedrijven die naast natuurgebieden gevestigd zijn, krijgen een eerlijke vergoeding wanneer zij willen stoppen. Hier is 350 miljoen euro voor beschikbaar.
Samen met de provincies kijkt de minister of boeren op korte termijn extern kunnen salderen. Als je als bedrijf of boer wil uitbreiden of een nieuw project wil starten, heb je een natuurvergunning nodig en dus het recht om stikstof uit te stoten. Sikstofrechten kun je krijgen door ze over te kopen van iemand die deze rechten al bezit (of door binnen je eigen bedrijf te verduurzamen, dat is intern salderen). Van die opgekochte rechten komt dertig procent ten goede aan de natuur en mag dus niet worden vergund. Ook kan je tijdelijk je “stiktofruimte” aan een andere boer of een ander bedrijf geven. Dit heet verleasen.
 
Ervaringen uitwisselen
Er komt een netwerk van proefbedrijven waarin boeren in de melkveehouderij ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.

24.04.2020

Aanpakken stikstof

Natuur beschermen
De komende 10 jaar wordt 300 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in natuurherstel en natuurbescherming. Dat is een verdubbeling van het huidige budget voor natuur.
 
Boeren helpen met de omslag naar duurzame landbouw
Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen overstappen naar kringlooplandbouw (175 miljoen euro).
 
Boeren uitkopen
Er wordt 1 miljard euro uitgetrokken voor het uitkopen van de grote stikstofuitstoters in de melkveehouderij.
 
Mest milieuvriendelijker verwerken
De mest wordt op een centrale plek verwerkt. Dit betekent dat boeren niet meer zelf hun mest hoeven te verwerken voor het klaar is om op het land te gaan, maar dat dit voor hen wordt gedaan op een centraal punt, waar de stikstofuitstoot beperkt wordt. 
Daarnaast gaan boeren de mest verdunnen door regenwater op te vangen. Dit betekent dat minder stikstof wordt uitgestoten. 
 
Weidegang verlengen
De weidegang wordt verlengd,  koeien kunnen dus langer naar buiten. Dit is goed voor het dierenwelzijn en voor het verminderen van stikstofuitstoot.
 
Innovatie in de bouw
25 miljoen euro voor innovatie in de (woning)bouw, om zo min mogelijk stikstof uit te stoten. 

Jullie hebben het vaak over kringlooplandbouw. Wat is dat?

Voor bio-industrie is geen toekomst meer
Boeren passen zich al decennialang aan. Ze beantwoorden nieuwe regels met nieuwe technieken. Of met harder werken. Of met allebei. Zeventig uur werken voor weinig geld, dat is niet de toekomst die boeren zich voorstellen als ze beginnen. Ze houden van hun dieren en het landschap. Het liefst willen ze dier- en natuurvriendelijk ondernemen.
 
De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar meer. Na de uitspraak van de rechter vorig jaar heeft D66 voorgesteld om de veestapel te halveren, door over te stappen op kringlooplandbouw. De meeste stikstofuitstoot komt namelijk uit de landbouw. 
 
Daarom wil D66 dat boeren geholpen worden met deze overstap. De aarde wordt dan veel minder belast en er is meer ruimte voor dierenwelzijn. Voor bio-industrie is volgens D66 geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.

Waarom kringlooplandbouw?
Door kringlooplandbouw kunnen boeren met minder dieren meer verdienen, omdat we geen duur voer aan dieren geven dat mensen ook kunnen eten. Als koeien gras, varkens restproducten en kippen insecten eten, dan heeft de boer lagere kosten en het is beter voor de aarde. Meer verdienen kan een boer als we hem helpen deze producten tegen een betere prijs op de markt af te zetten.

Welke toekomst ziet D66?

De eerste stappen richting kringlooplandbouw zijn gezet en de veestapel krimpt in. Toch moet meer gebeuren om de aarde minder te belasten. De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar. Een gehele omslag naar kringlooplandbouw is nodig.
 
Wat moet er nu gebeuren om kringlooplandbouw verder te brengen?
Ondernemers die willen overstappen naar kringlooplandbouw lopen vast in een woud aan regels, bijvoorbeeld die van het mestbeleid. Deze regels moeten versimpeld worden, zodat wetgeving de boeren helpt in plaats van tegenwerkt.

De 700 miljoen euro die Nederland via het Europese landbouwbeleid ontvangt, moet in het geheel uitgegeven worden aan het stimuleren van kringlooplandbouw.

Boeren moeten gratis toegang krijgen tot kennis over hoe zij over kunnen stappen op kringlooplandbouw.

Supermarkten en de gehele verwerkende industrie moeten hun assortiment duurzaam maken en boeren daar een eerlijke prijs voor betalen. D66 heeft onlangs dit voorstel ingediend, dat daarbij kan helpen.

Het dierenwelzijn moet verbeterd worden in de landbouw. Bij een volledige omslag naar kringlooplandbouw is er meer ruimte voor het dier. Zolang de omslag naar kringlooplandbouw nog niet volledig is, blijft D66 strijden voor meer ruimte voor de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Ton Visser

Ton Visser

Kandidaat-lijsttrekker

Ton Visser – Eigen foto

Ons land verdient meer eerlijke nuance.

Brief aan leden

Goededag, mijn naam is Ton Visser, en ik stel me kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66.

Een eerlijkere manier om met elkaar samen te leven. Een betere balans tussen broodnodig vrij ondernemerschap en een even noodzakelijk sterk publiek belang. Een genuanceerde aanpak hoe om te gaan met klimaatverandering. Drie uit de vele doelen waar ik me voor wil inzetten.

Ik heb een droom. Een droom voor ons. Voor D66, voor Nederland, voor Europa. Voor de hele wereld eigenlijk. Alleen voor een kleine jongen uit een klein dorp in Brabant is de hele wereld misschien een maat te ambitieus. Voor ons dus.

Ik droom dat wij ons zelf verder ontwikkelen. Dat de partij die we nu zijn niet de A tot en met Z van D66 is. Dat wij ons zelf durven uitdagen, ons zelf opnieuw uitvinden. Dat wij de moed hebben onze oogkleppen verder open te zetten.

Laten we voorbij de hokjesgeest van de ismes durven denken. Onze samenleving is meer dan een categoraal palet aan ideologieën. Laten we niet vergeten dat het de meeste mensen niets kan schelen of ze nu gebeten worden door het kapitalisme of door het communisme. Als ze maar niet gebeten worden. En dat ze er ook niet om geven of ze nu door het socialisme of door het liberalisme in het leven verder kunnen komen. Als ze maar verder komen.

In het leven van alledag hebben we geen boodschap aan abstracte discussies over ideeënleren. We willen allemaal een goed leven leiden.
Wij hebben gemakkelijk praten. De meesten van ons redden zich toch wel. Zelfs in tijden van crisis blijven wij van onszelf blij en optimistisch. Maar niet iedereen in ons land is zo. Het zou ons sieren als we wat minder vanzelfsprekend vanuit onze eigen natuurlijke blik naar de wereld kijken. Dat we wat meer rekening houden met de blik van andere mensen.

Nou is dat niet zo simpel gedaan als gezegd. Wij hebben allemaal de onhebbelijke menselijke eigenschap met onze eigen morele ogen te kijken. Het valt niet mee om niet onmiddellijk een waardeoordeel te hebben. En als het niet de oogkleppen van goed en fout zijn, dan belemmeren de schellen van het eigen belang wel een onbevangen kijk. En toch is dat waartoe ik oproep. Een onbevangen kijk op een eerlijkere wereld.

Misschien is dat slechts een droom.
Voor die droom stel ik me kandidaat.

Ton Visser

 1. Ton Visser
 2. Oisterwijk
 3. 56 jaar

Bekijk de video van Ton

Ton Visser – Eigen beeld

Informatie uit CV

Intermenselijk onbegrip

Toen ik nog serieus probeerde carriére te maken, merkte ik hoeveel intermenselijk onbegrip er bestaat tussen mensen in het private bedrijfsleven en mensen in de publieke sector. Vooral tussen ondernemers in het MKB en ambtenaren bij de overheid lijkt wel een onoverkomelijk wantrouwen te bestaan. Voornamelijk gebaseerd op gechargeerde cliché vooroordelen: ondernemers zijn er alleen maar op uit zoveel mogelijk geld te verdienen, ambtenaren zijn inefficiënt en verspillen onnodig soms grote budgetten.

Hoewel ik in verschillende rollen voorbeelden van beide karikaturen heb gezien, durf ik toch te beweren dat het algemene beeld daar niet mee strookt. Ondernemers zowel als ambtenaren zijn in de eerste plaats mensen met hart voor de zaak waarvoor ze werken.

Het is maar een van de vele voorbeelden hoe mensen elkaar verkeerd kunnen verstaan, doordat ze verschillende rollen hebben.

Korfbal

Er zijn niet veel sporten waarin mannen en vrouwen in hetzelfde team spelen. Vanaf mijn tiende heeft korfbal voor een groot deel mijn kijk op de wereld beïnvloed.

De Luister-en-Vertel-Tournee

Vanaf 2005 zwerf ik over de wereld, vaak op de bonnefooi. Probeer met mensen in gesprek te raken, probeer naar die mensen te luisteren en vertel zelf ook. Van al die ontmoetingen schrijf ik verhalen en geef ik vertellingen. Het heet De Luister-en-Vertel-Tournee. En dat is wat ik doe.

Drie vragen aan Ton

Waar wil je met D66 naartoe?

In één woord: breder.

In iets meer woorden: in woord en daad meer oor en oog voor andere dan ons soort mensen. Een partij voor bijna iedereen.

In een paar zinnen: meer begrip voor mensen die niet zoals wij in het leven staan. Mensen die niet, zoals wij, optimistisch en positief gestemd zijn, en daar ook reden voor hebben. Ook meer begrip voor mensen die zonder reden niet zo optimistisch en positief van karakter zijn als wij. Beter begrip voor mensen, wiens ambitie het is gewoon een goed leven te leiden. Uiteindelijk zijn we dat allemaal.

Wat is jouw sterkste eigenschap?

Met de vraag naar mijn sterkste eigenschap kan ik niet zoveel. Ik kan wel vertellen waarin ik wel wat sterker worden mag. Ik mag wel wat bedachtzamer zijn, ben te vaak te snel te fel. Zou graag wat bescheidener willen zijn, ben te vaak te dominant aanwezig.

Nu ik dit zo opschrijf is er misschien toch een sterke eigenschap: ik ben me redelijk bewust van mijn tekortkomingen. Niet dat het helpt, maar het is een begin.

En er is één eigenschap, waarin ik best wel sterk ben: paviljardair. In al die jaren dat ik nu over de wereld zwerf heb ik maar weinig mensen ontmoet die beter een paviljard bouwen kunnen.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Sinds 2005 werk ik niet meer, heb dus alleen maar vrije tijd. Die vrije tijd vul ik in met over de wereld reizen, verhalen schrijven en vertellen, taxirijden, lesgeven, adviseren, lezen, politiek, korfbaltraining geven, quizzen. Voor sommige van die activiteiten krijg ik betaald, dat zou je werk kunnen noemen, voor de meeste niet.

Volg Ton online of neem contact op