Vrij om te wonen

Het is belangrijk dat het voor iedere inwoner in Weststellingwerf duidelijk is wat woongebied is en welk gebied bestemd is voor natuur of landbouw. Dit beleid dient gebaseerd te zijn op een langetermijnvisie. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn als ze ergens wonen.

Zelfbeheer, zelfverantwoordelijkheid, innovatie en duurzaamheid zijn de kernbegrippen in het D66 bouw- en woningbeleid. Het huidige woningaanbod en de woningbouwplannen dienen afgezet te worden tegen de vraag. Weststellingwerf leent zich volgens ons als plattelandsgemeente niet voor hoogbouw. Bebouwing moet zo goed mogelijk landschappelijk ingepast worden.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Wonen.

  • Meer mogelijkheden voor bouwen in kleine dorpen (bijvoorbeeld in Nijeholtpade, De Hoeve en Boijl)
  • Promoten van alternatieve woonvormen, zoals Tiny Houses en erfdelen
  • Voldoende betaalbare starterswoningen
  • Woonplicht instellen bij nieuwbouw om huisjesmelkers te weren
  • Permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan

Bouwen op maat

Wij vinden het belangrijk om bouwinitiatieven van inwoners te ondersteunen en hen handvatten te bieden. Alle kernen (groot en klein) zijn gebaat bij bouwen op maat. Vooral specifieke doelgroepen verdienen hierin bijzondere aandacht. De gemeente dient voor deze groepen een actieve rol te spelen en zelf initiatieven op te zetten. Doorstroming en flexibiliteit moeten gestimuleerd worden.

Bij bouwen op maat moet met name gedacht worden aan jongeren, maar ook aan ouderen, die gezamenlijk bouwprojecten willen opzetten. Wij streven naar betaalbare woningen voor met name de jongeren en ouderen. D66 streeft ernaar klimaatneutraal te bouwen.