Vrij om jong te zijn

Onze toekomst

Onze jeugd is onze toekomst. Niet zo raar dat het belangrijk is om onze kinderen en jongeren goed op te leiden en gezond te houden. Ontplooiing kan echter niet zonder bescherming. De omgeving, met de ouders voorop, staat centraal bij het beschermen van kinderen. Bij problemen moet de overheid echter snel en adequaat kunnen handelen. Het belang en de ontwikkeling van het kind moeten hierbij altijd centraal staan.

Vrijwel elk beleidsterrein heeft te maken met jongeren. Dat is ook terug te zien in dit verkiezingsprogramma. D66 Weststellingwerf wil jongeren een platform bieden om hen te laten vertellen wat hen bezighoudt en hen niet alleen te vertellen hoe het moet. Dit willen wij doen door het installeren van een jeugdraad. Wij willen stimuleren dat jongeren zelf initiatieven opzetten en dat de gemeente deze ondersteunt en aanmoedigt.

D66 Weststellingwerf wil daarnaast op het gebied van alcohol- en drugsgebruik meer preventie op scholen, maar ook samenwerking met ouders, scholen en de gemeente. D66 wil initiatieven rondom drugs- en alcohol preventie stimuleren en actief ondersteunen.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Jeugd.

  • Creëren van ontmoetingsplekken voor onze jeugd.
  • Ruimte bieden aan jeugd in dorpscentra om hun talenten te ontdekken.
  • Installeren jeugdraad om jongeren te betrekken bij de gemeentepolitiek.
  • Stimuleren van initiatieven rondom (jeugd)evenementen.
  • Uitbreiden van jongerenwerk.
Jongeren hebben het niet makkelijk bij het vinden van een baan. Wij zullen de jongeren hierin moeten ondersteunen. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een wapen tegen jeugdwerkloosheid. D66 pleit voor een actieve rol van de gemeente in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het ondersteunen van werk-leertrajecten, het stimuleren van stageplekken en het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en scholen. Het integraal jeugdbeleid moet regelmatig getoetst worden op effectiviteit.

D66 vindt dat jongeren zich volop moeten kunnen ontplooien. Wij zullen actief belemmeringen wegnemen en waar dat passend is samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties, zodat kinderen gezond kunnen opgroeien en deel kunnen nemen aan onderwijs, sport en cultuur.