Vrij door kansrijk onderwijs

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn.

D66 Ooststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Onderwijs.

  • Scholen waar je kan zijn wie je wil zijn.
  • Extra voor- en naschoolse activiteiten.
  • Groene schoolpleinen in de dorpen.
  • Betere verkeersveiligheid rond scholen: op de fiets, te voet of tút en d’r út!
  • Goede voorlichting over criminaliteit, drugs en seksualiteit. Het leven is leuk, maar leer kinderen hun grenzen aan te geven.

Gezonde toegankelijke scholen

D66 blijft inzetten op Kansrijke Start: Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Dat begint al vanaf het moment dat een vrouw zwanger is. Dat vergroot de kansen van een kind
in de ontwikkeling.

D66 wil vervoer naar scholen regelen vanuit de dorpen. Zodat ieder kind naar de school kan die bij hem of haar past. In een aantal kleine dorpen zijn scholen verdwenen. De scholen die we nog hebben in onze gemeente, moeten goed bereikbaar zijn. D66 wil niet dat ouders vanwege reisafstand moeten kiezen voor een school buiten de gemeente. Daarom zetten wij ons in voor een goede bereikbaarheid en beter openbaar vervoer. Ook naar onze scholen.

De scholen in de dorpen moeten gezond zijn. Een gezonde school betekent een school die goed onderwijs biedt, die veilig is en waar je mag zijn wie je bent. Het betekent ook dat je er kennismaakt met wat de maatschappij je te bieden heeft: sporten, muziek, kunst, debatteren. Kinderen begeleiden in burgerschap, bijdragen aan de maatschappij, goed voor jezelf zorgen en voor een ander.

We willen dat kinderen zelf ook gezond blijven en goede ideeën krijgen aangereikt voor een gezonde leefstijl. Via de inzet van buurtsportcoaches, ondersteuning bij bewegingsonderwijs, maar ook
cultuureducatie voor de mentale gezondheid en ontwikkeling.

Beeld: Beeldbank D66

Het onderwijs op niveau houden en kinderen zich maximaal laten ontwikkelen gebeurt ook door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en specifieke ondersteuning bij het
onderwijs.

Vanuit het Rijk komt tot de zomer 2023 tijdelijk extra geld beschikbaar, dat D66 graag wil inzetten voor extra ondersteuning in het onderwijs.
5% van de kinderen kan bij het verlaten van de basisschool niet lezen, schrijven en/of rekenen. Terwijl dit juist heel belangrijk is om in je verdere leven mee te kunnen doen. D66 is voor gelijke kansen. D66 wil de komende periode extra inzetten op scholen, en klassen en groepen, die dit hard nodig hebben. Dit doen we in de vorm van extra voor- en naschoolse activiteiten, die goed toegankelijk zijn en geen financiële drempel voor deelnemers kennen.

Ook wil D66 extra aandacht voor laaggeletterdheid, volwassenenonderwijs en taallessen voor nieuwkomers. Nederland is een heel talig land. Spreek, lees en schrijf je de taal goed, dan gaan vele deuren voor je open, die anders gesloten blijven. Gesloten deuren gunnen we niemand. Bovendien helpt het ook preventief: leer je mensen de taal beter spreken of schrijven, dan is de kans veel groter dat zij zichzelf goed weten te redden en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Jeugdraad en Kinderburgermeester

D66 wil kinderen betrekken bij burgerschap en democratie, zodat ze leren hoe ze een positieve invloed uit kunnen oefenen op hun eigen leefomgeving. Daarom wil D66 graag minstens eens per jaar een jeugdraad of kindergemeenteraad organiseren in het gemeentehuis, voor groep 7/8 scholieren.

D66 wil ook graag een kinderburgemeester! Een betrokken kind uit onze gemeente, dat zichtbaar is in de gemeente bij openingen, naast de burgemeester, en die signalen vanuit kinderen deelt met het college en met de raad. Zo betrekken we de toekomstige generatie bij ons beleid en onze plannen.

Beeld: Beeldbank D66

Scholen en de schoolomgeving moeten aantrekkelijk zijn, om kinderen in een goede omgeving kennis te laten opdoen en zich sociaal goed te laten ontwikkelen: duurzame gebouwen, groene
pleinen. D66 zet in op het vergroenen van de scholen/schoolpleinen in de eigen dorpen. Verkeersveiligheid bevorderen we via het stimuleren van de fiets en het wandelen. Is het toch nodig
met de auto, dan: ‘Tút en d’r út’ plekken.

D66 is ook blij met het speciaal onderwijs in de gemeente en het voortgezet onderwijs in Waskemeer en Oosterwolde. Hoewel de gemeente daar weinig invloed op heeft, vindt D66 het belangrijk
besturen optimaal te ondersteunen, zodat zij het onderwijsniveau hoog kunnen houden en de schoolomgeving aantrekkelijk, gezond en veilig voor zoveel mogelijk kinderen.

D66 ondersteunt het voortgezet onderwijs ook graag in het bieden van een veilige omgeving waar je kunt zijn wie je wilt, waar je leert hoe je om moet gaan met de uitdagingen die onze maatschappij nu
en in de toekomst biedt (sociale media, fakenews, sexting). Niet alleen door het waarschuwen met opgeheven vinger, maar juist door op een positieve en constructieve manier voorlichting te geven.
Over drugs, over criminaliteit, over sociale interactie (ook online), over seksualiteit. Alles waar jongeren nieuwsgierig naar zijn en mógen zijn, maar dan wel goed geïnformeerd en wetend waar ze
terecht kunnen als het niet goed gaat. Waar besturen op dit vlak faciliteiten kunnen gebruiken, staat D66 daarvoor open.