Goed bestuur en goede financiën

De gemeenteraad is de baas in de gemeente. Dat laat zij zien door regelmatig in overleg te gaan met het college over de voorgenomen plannen, de uitvoering daarvan, en de controle hierop. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. De Raad gaat daarbij werken met een lange termijn agenda.

Financiën

Ooststellingwerf heeft haar financiën op orde. Voor de komende bestuursperiode (2022-2026) is jaarlijks een vrij besteedbaar budget van tussen € 2 en € 3 miljoen beschikbaar. Ook is de spaarrekening van de gemeente goed gevuld met € 21 miljoen aan vrij besteedbare reserves (Bron: Gemeentebegroting 2022 na verwerking septembercirculaire 2021). Geld dat er niet ligt om maar opgepot te worden; dit moet ten goede komen aan de inwoners van Ooststellingwerf.
Er valt dus wat te kiezen!

Andere systematiek

Om de controletaak van de gemeente goed uit te kunnen voeren, en de besteding van het beschikbare geld goed te kunnen volgen, vindt D66 een andere indeling van de financiën van de gemeente noodzaak. Ooststellingwerf hanteert nu een zelf bedachte indeling. D66 wil toe naar een standaard indeling die een vergelijking met andere gemeenten eenvoudig mogelijk maakt. Deze indeling wordt de IV3-systematiek genoemd. IV3 staat voor InformatieVoorziening aan derden, een wijze van verantwoording die de gemeente al richting Provincie en CBS verplicht moet hanteren. Doe dat dan ook richting Raad en inwoners.
Dat vindt D66 wel zo open en transparant.