Vrij om te ondernemen

Samenwerking

  • D66 wil zich als eerste Friese gemeente aansluiten bij de samenwerking Eems-Dollard Regio. Zo bereiken we een nieuw publiek en een ander netwerk.
  • D66 wil het Biocentrum door laten groeien tot het duurzaamheidscentrum van Noord Nederland. We vragen een groep bewoners een business case op te stellen. De gemeente moet betere randvoorwaarden scheppen (bereikbaarheid OV) en meer gewicht geven aan de rol van de gemeente als ondersteuner.

Regionale samenwerking

Ter bevordering van de economie in onze gemeente sluiten wij ons als eerste Friese gemeente aan bij de samenwerking Eems-Dollard Regio. Dit is een samenwerking van ongeveer 100 diverse overheden uit de Duitse deelstaat Niedersachsen en de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Onze indruk is dat aansluiting bij deze samenwerking bij kan dragen aan de zo gewenste doorontwikkeling van Appelscha 3.0, het vergroten van (internationale) netwerken, en het bereiken van een ander, nieuw publiek.

Biosintrum

Het Biosintrum is het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf. Of kan dat in elk geval worden. De aanloop, bouw en ingebruikname van het gebouw is met vallen en opstaan gegaan. Daarbij heeft de gemeente nooit een goede afweging gemaakt over de exploitatie van het Biosintrum en haar eigen rol daarin. Het Biosintrum mag geen veredeld zalencentrum worden, of kantine/horeca voor aanpalende bedrijven. Dan is de investering voor niets geweest.
D66 wil het Biosintrum door laten groeien naar het duurzaamheidscentrum van Noord Nederland. De potentie is er, met de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. D66 wil onderzoeken of een groep inwoners een business case wil opzetten voor dit centrum. De overheid moet dan ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen door goede randvoorwaarden te scheppen (o.a. betere bereikbaarheid via OV), maar ook faciliterend/ondersteunend te zijn in de ontwikkeling van de organisatie.

Vestigingsbeleid industrie

D66 wil de industrie verduurzamen en centraliseren. Dit was ook het uitgangspunt van de gemeente, maar D66 ziet weer meer bedrijven zich verspreid vestigen in de kernen. D66 wil mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten aan industrieterreinen. En een duidelijke keuze maken over waar bedrijven zich kunnen vestigen en waar niet.