Leefbaarheid, Sociaal- en Minimabeleid

Voor een leefbare samenleving

  • D66 ziet relatief veel armoede in Ooststellingwerf en wil voor deze mensen meer ondersteuning.
  • D66 wil onderzoeken of de kwijtscheldingsnorm voor gemeentelijke lasten van de minimale wettelijke ondergrens van 100% omhoog kan naar 110, 120 of 130%. Dit zou veel mensen in onze gemeente wat lucht geven.
  • D66 wil de voorzieningenwijzer beter inzetten, zodat beter bekend is welke regelingen er zijn als je een laag inkomen hebt. Via ondersteuning met een BAB-baan moet daar ook goed over gecommuniceerd worden.
  • D66 wil jongeren in Ooststellingwerf kennis laten maken met de democratie. Door het organiseren van een jaarlijkse kindergemeenteraad voor groep achters en ondersteuning van scholen indien gewenst ten aanzien van het thema burgerschap.
  • D66 wil een kinderburgemeester!
  • D66 ziet dat er behoefte is aan binding in de dorpen. Projecten als ‘Welzijn op dorpse schaal’ in Oldeberkoop willen we behouden. Het ondersteunen van vrijwilligers en hun bestuur, bijvoorbeeld in Elsloo en Ravenswoud, helpt om verenigingen op de been te houden en de levendigheid van dorpen te bewaren.

Duidelijke en toegankelijke regelingen

Veel huishoudens in Ooststellingwerf hebben te maken met armoede. Armoede overkomt je, daar kies je niet voor. D66 vindt het van belang dat regelingen duidelijk en toegankelijk zijn. We willen daarvoor een instrument als de voorzieningenwijzer inzetten. Aanvullend zetten wij een Bab-baan in (iemand die door een ziekte of beperking niet het minimumloon kan verdienen) die de gemeente gaat ondersteunen bij al haar communicatie.

De gemeente Ooststellingwerf hanteert voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten 100 % van de bijstandsnorm. Dit is de minimale (wettelijke) ondergrens. D66 wil onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om deze norm te verhogen. Juist ook als dat betekent dat de sterkere schouders de zwaardere lasten moeten dragen. Er is relatief veel armoede in Ooststellingwerf en de gemeentelijke begroting geeft ons de mogelijkheid om mensen die het financieel zwaar hebben structureel iets meer te ondersteunen en mee te laten doen.

Jongeren

Als het even niet zo goed gaat met jongeren, vanwege omstandigheden bij die jongere zelf, of binnen het gezin, dan is er Jeugdzorg om op terug te vallen. De Jeugdzorg is gericht op doen wat nodig is, zo lang als dat nodig is. We blijven daarbij niet eindeloos doorbehandelen zonder uitzicht op (enige) verbetering. Uitgangspunt is dat Jeugdzorg zoveel als mogelijk vanuit de gezinssituatie plaatsvindt. Als het echt niet anders kan dan komen andere oplossingen in beeld.

De uitgaven voor de WMO lopen al enige tijd niet meer in de pas bij de beschikbare rijksmiddelen. Als het Rijk maatregelen bedenkt zoals de invoering van het abonnementstarief (= vast tarief voor de eigen bijdrage aan de WMO), dan behoren gemeenten passend gecompenseerd te worden. Ook voor de WMO geldt voor ons als uitgangspunt dat we doen wat voor de WMO-cliënt nodig is, zo lang als dat nodig is. Dat betekent dat op het moment dat een cliënt voor een andere (zwaardere) regeling in aanmerking komt (bijv. Wlz), de cliënt doorstroomt naar die andere regeling.

Leefbaarheid dorpen

De uitgaven voor de WMO lopen al enige tijd niet meer in de pas bij de beschikbare rijksmiddelen. Als het Rijk maatregelen bedenkt zoals de invoering van het abonnementstarief (= vast tarief voor de eigen bijdrage aan de WMO), dan behoren gemeenten passend gecompenseerd te worden. Ook voor de WMO geldt voor ons als uitgangspunt dat we doen wat voor de WMO-cliënt nodig is, zo lang als dat nodig is. Dat betekent dat op het moment dat een cliënt voor een andere (zwaardere) regeling in aanmerking komt (bijv. Wlz), de cliënt doorstroomt naar die andere regeling.

Gedupeerden toeslagen-affaire

Helaas zijn ook een aantal inwoners uit onze gemeente geraakt door de toeslagenaffaire. De gemeente heeft deze groep mensen al in beeld. Waar nodig en gewenst kunnen zij rekenen op ondersteuning door de gemeente. D66 vindt dat Ooststellingwerf, net als een aantal andere gemeenten al hebben gedaan, bereid moet zijn om schulden over te nemen.