Economie

Lambertushof Beeld: D66 Nederweert

Nederweert biedt vele kansen voor ondernemers. Gelegen nabij Brainport Eindhoven, met goede verbindingen naar de rest van de provincie, naar Noord-Brabant en ook internationaal. Met uitstekende voorzieningen en faciliteiten en ruimte voor de natuur en recreatie is onze gemeente aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. Op toekomstgerichte MKB-ondernemers, winkels, horeca, cultuurorganisaties, recreatiebedrijven en agrariërs zorgen voor blijvende werkgelegenheid en verdienvermogen. De kwaliteit en waarde die zij toevoegen aan de samenleving vormen de levensader van onze bloeiende gemeente Nederweert. Dit koesteren wij door blijvend te investeren. Zo willen wij de komende raadsperiode een opwaardering bereiken van de noordkant van het centrum. Maar ook door de dienstverlening van de gemeente verder te verbeteren, bijvoorbeeld door een betere bereikbaarheid, heldere communicatie, snellere procedures en betaalbare kosten voor bijvoorbeeld vergunningen en leges.

De noordkant van het centrum heeft ook een opwaardering nodig. We maken het Lambertushof aantrekkelijker, met ruimte voor kleinschalige evenementen, kunst en cultuur. De vernieuwde inrichting van de Kerkstraat trekken we door naar de Kerkstraat-Noord. Er wordt een volledig plan opgesteld voor de herontwikkeling van de Kapelaniestraat. 

De ondernemersvereniging Nederweert (OVN) is een actieve groep ondernemers in onze gemeente. Wij betrekken de OVN actief bij beleid dat ondernemers raakt. Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers faciliteren we de oprichting van een ondernemersfonds (bv. een reclamefonds).

We zorgen voor aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en ruiterpaden tussen de kernen en onze mooie natuurgebieden. In het buitengebied stimuleren we het omvormen van veehouderijen naar recreatieve bedrijvigheid. We breiden het leisure gebied rondom het hotel uit met bijvoorbeeld een bioscoop.

We vinden het belangrijk dat de gemeente startende en groeiende ondernemers faciliteert. Nieuwe ondernemers en groeiende bedrijven zijn de lokale economie van de toekomst. Samen met gemeente Weert zorgen we voor voldoende ruimte op de bedrijventerreinen voor de korte én lange termijn. Daarbij zetten we in op de kwaliteit die gevraagd wordt.

Wij gaan voor een duurzame en circulaire economie in 2050. De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en circulair in. Ook in de agrarische sector moet een flinke omslag worden gemaakt. Wij willen bevorderen dat agrarische bedrijven de omslag kunnen maken naar toekomstgerichte verdienmodellen als CO2-vastlegging in de landbouwbodem waarmee we tegelijkertijd de natuur, water- en bodemkwaliteit verbeteren.

Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Bedrijven die zorgen voor veel vervuiling moeten verduurzamen. De hoeveelheid fijnstof en geuroverlast moet terug naar een gezond niveau. Bij vergunningen voor bedrijven in milieucategorie 4 of hoger en voor intensieve veehouderij moet altijd het effect op milieu, omgeving en luchtkwaliteit in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld met een milieueffectrapportage.