Raadpraat 49 – Begroting 2023: Investeren en lastenverlichting

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 8 november 2022. Tijdens deze vergadering is de begroting voor 2023 behandeld. We halen een aantal belangrijke onderwerpen aan.

Er liggen grote opgaven
voor de gemeente

Er zijn vele crisissen gaande. een wooncrisis, een klimaatcrisis, een energiecrisis, een stikstofcrisis en een asielcrisis om er een aantal te noemen. Al die crisissen gaan ook aan Nederweert en haar inwoners niet voorbij. De gevolgen van al die crisissen zijn ook in onze gemeenschap te voelen. De gemeente zelf staat er financieel heel goed voor. Dus we kunnen én investeren én iets doen aan de lastendruk voor alle inwoners.

Voor ons is woningbouw een topprioriteit. We zijn blij dat er wordt geïnvesteerd in het ambtelijk apparaat zodat we meer woningbouwprojecten kunnen doen. We hebben het college opgeroepen om snel door te pakken met het honderdwoningenplan, herontwikkeling van Staat en de oude brandweerkazerne en met bouwen in de kleinere kernen.

Veilige verkeersverbindingen, vooral voor fietsers en voetgangers, en goede bereikbaarheid zijn voor ons erg belangrijk. Daarom blijven we aandacht vragen voor fietsvoorzieningen en zorgen we dat alle projecten uit het mobiliteitsplan worden uitgevoerd.

Verder moet er werk gemaakt worden van natuurherstel en een schone lucht. De hoeveelheid stikstof, fijnstof en geur moet omlaag. Ook investeringen in onze economie zijn hard nodig. Maar dan moet er wel een duidelijke visie liggen. Bij investeringen in het centrum moet er altijd aandacht zijn voor het hele centrum. We willen geen ‘postzegelpolitiek’ meer. Bij het leisuregebied rond het hotel moet wat ons betreft meer gebeuren. Niet wachten tot de volgende fastfoodketen zich meldt, maar actief op zoek naar aanvullende recreatieve en sportieve functies. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een bioscoop of een klimhal.

Investeren in sport

We blijven ook hameren op het belang van investeren in sport. Sporten is goed voor de gezondheid en de sociale binding. Daarom moeten we blijven investeren in De Bengele. Het is tijd om stappen te zetten rondom de sporthal als het hart van het sportpark. Investeer ook in die gezamenlijke kantine voor alle clubs en de nieuwe ontsluiting aan de Randweg-West.

Bij de kadernota hebben we met andere partijen een motie ingediend om te zorgen voor een toekomstbestendige gymvoorziening in Ospel. We vinden het goed om te zien dat dit ook wordt opgepakt.

Al vaak hebben we opgeroepen om meer openbare sportvoorzieningen aan te leggen. Met een amendement hebben we hiervoor in 2019 ook structureel budget geregeld. Samen met het CDA hebben we nu opgeroepen om meer pannaveldjes aan te leggen.

Energiecrisis, inflatie
en lastendruk

Nederweert kent een goed sociaal beleid. Wel moet in deze periode van hoge inflatie en stijgende energieprijzen extra aandacht zijn voor groepen die dat nodig hebben. Kansengelijkheid vinden we erg belangrijk, zeker bij kinderen. Daarom hebben we samen met Nederweert Anders en Groenlinks twee voorstellen gedaan. Een om de bijdrage aan Stichting Leergeld te verhogen zodat alle kinderen kunnen blijven sporten en een zwemdiploma kunnen halen. De andere om onze bijdrage aan de voedselbank te verhogen. Helaas zijn beide voorstellen verworpen omdat de wethouder daar nu geen geld voor vrij wilde maken. We hopen toch dat de wethouder ermee aan de slag gaat en beide organisaties meer steun kunnen krijgen.

We zijn altijd kritisch op de lastendruk van de lokale belastingen. Juist nu is dat extra belangrijk. Samen met VVD, CDA en JAN hebben we gevraagd om de OZB komend jaar eenmalig te verlagen. Ook voor de afvalstoffenheffing hebben we aandacht gevraagd. In december worden de tarieven vastgesteld.

Al jaren zijn we erg kritisch op de hondenbelasting. Ondanks de verlaging in de vorige periode lukt het nog steeds niet om alle opbrengsten uit te geven aan hondenvoorzieningen. Daarmee blijft de hondenbelasting een melkkoe waarmee hondenbezitters extra mogen meebetalen aan allerlei voorzieningen. Naast onrechtvaardig is de hondenbelasting ook overbodig. Gezien het miljoenenoverschot in de begroting kunnen we dus stellen dat de €55.000,- die wordt opgehaald met de hondenbelasting linea recta wordt overgemaakt naar de spaarrekening van onze gemeente. We hebben voorgesteld om de hondenbelasting per 1 januari 2023 af te schaffen. Helaas was hiervoor geen meerderheid.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert