Robin Kerssens

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

D66 betekent voor mij vrijheid voor het individu zonder het belang van de gemeenschap uit het oog te verliezen. Een duurzame gemeenschap en een sterke natuur vormen de basis om Iedereen gelijke kansen te bieden om zich te ontplooien.

  • 50 jaar
  • Heemskerk
  • Heiloo
  • Hij/hem

Als architect heb ik de afgelopen jaren de verhouding tussen burgers, ondernemers, de overheid en het kapitaal zien veranderen. Waar 20 jaar geleden vaak gewerkt werd vanuit vertrouwen, zie ik nu meer wantrouwen tussen opdrachtgevers, overheid en bouwers.

Verder zie ik een verschuiving van bouwen voor de maatschappij naar bouwen voor economisch kapitaal. Dat is niet de wereld waarin ik wil leven. Laten we er naar streven het kapitaal-liberalisme weer terug te buigen naar een sociaal-liberalisme met onderling vertrouwen en waarin de maatschappij voorop staat.

Veel vraagstukken waar een gemeente mee worstelt zijn niet oplosbaar zonder dat het landelijk beleid veranderd en wordt versterkt. Mijn vraag is hoe wij als gemeente kunnen opereren binnen dit krachtenveld, zonder de burger of ondernemer te veel te moeten teleurstellen met loze beloften omdat vaak onze invloed beperkt is.

In Heiloo wil ik streven naar meer divers woonlandschap en meer diversiteit in type woningen. Met betere vestigingsmogelijkheden voor groep 20- tot 30-jarigen, groen dat meer is dan ‘beleefgroen’, maar versterkt wordt in ecologische structuren.

Talentontwikkeling behouden en versterken door goede gemeenschapsvoorzieningen. Heiloo sterker plaatsen in regionaal verband, een gezondere woonomgeving maken door in te zetten op sterke afname van luchtverontreiniging, ook als dit betekent dat bezit van eigen auto niet vanzelfsprekend is.

En bovenal om bovenstaande zaken niet te benaderen als losstaande entiteiten, maar deze op basis van een (holistische) benadering / visie gelijktijdig aan te pakken!

De overgang tussen de bossen, dorp en de Egmonder Polders. Zeer waardevol, zeer behoudenswaardig en belangrijk om open te houden. Dit geldt eveneens voor het nu nog open stuk tussen Heiloo en Limmen. Mijn oproep is om bij woningbouw in te zetten op verdichting in de huidige woonkernen, in plaats van uitbreiding in het open landschap.

Wanneer je, zoals D66 Heiloo voorstaat, wil verdichten en groen wil behouden, zal je het ook moeten hebben over het autobezit. Denk daarbij aan het invoeren van lagere parkeernormen bij inbreidingslocaties of het invoeren van een vergunningsstelsel voor auto’s. Als sociaal-liberaal staat mij voor ogen dat iedereen kansen krijgt zich te ontplooien binnen Heiloo. Dat begint met een goede plek om te wonen. Wanneer een vanzelfsprekend bezit van vaak meerdere auto’s per huishouden deze kansen beperken, zullen wij hierover een goed en eerlijk gesprek voeren.
Verder wil ik zorgen voor een geluidscherm langs de A9 om lucht- en geluidsverontreiniging aan de oostzijde van Heiloo drastisch omlaag te brengen. Meer schooltuinen direct naast de scholen om de jeugd een meer vanzelfsprekende relatie met natuur te laten opbouwen.

Een lievelingsboek bestaat voor mij niet. Momenteel lees ik Homo Deus van Yuval Noah Harari. Ik vind het soms een verontrustend boek, dat duidelijk laat zien hoe de ontwikkeling van de mens zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de maatschappij en politiek. Goed om je bewust te zijn dat de verhoudingen tussen mens, maatschappij en politiek niet een vaststaand gegeven is. Wat gaan wij als mensheid doen en hoe liberaal zal onze maatschappij nog blijven?