Verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid


Wanneer je, zoals D66 Heiloo voorstaat, de bebouwing wil verdichten en groen wil behouden, zal je het ook moeten hebben over de auto. Het gebruik zal dan omlaag moeten, ook om het volgelopen wegennet in Heiloo niet te verslechteren. Denk daarbij aan het invoeren van lagere parkeernormen bij inbreidingslocaties.
 
Een goede bereikbaarheid van Heiloo en de doorstroming van het verkeer is belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp.
Veel inwoners waarderen Heiloo juist vanwege de fraaie ligging, het groene karakter, de ruimte en de rust. De komende jaren staan enkele grote infrastructurele projecten in Heiloo op de rol. In de Zandzoom staan 1300 woningen gepland en in Zuiderloo nog rond 200.
 
Heiloo heeft inmiddels een probleem: Meer woningen, meer inwoners, meer verkeer, maar geen aanpassingen van het wegennet. In het verkeersbeleidsplan 2018-2030 ontbreken, behalve kleinschalige wegaanpassingen, maatregelen voor het autoverkeer.
 
D66 Heiloo is bereid mee te denken over onorthodoxe maatregelen waardoor Heiloo ontlast wordt van doorgaand verkeer en goed bereikbaar is voor bestemmingsverkeer. Als sociaalliberale partij staat ons voor ogen dat eenieder kansen krijgt zich te ontplooien binnen Heiloo. Dat begint met een goede plek om te wonen. Wanneer een, tot nu toe vanzelfsprekend, bezit van vaak meerdere auto’s per huishouden deze kansen beperken voor anderen, zullen wij hierover een goed en eerlijk gesprek moeten voeren.

D66 vindt:

D66 Heiloo wil in samenwerking met de inwoners en belanghebbenden een verkeersplan voor de lange termijn ontwikkelen waar ook scenario’s in voorkomen om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk om Heiloo heen te leiden in plaats van er doorheen. Ook door de verwachte toekomstige aanleg van de afslag van de A9 zullen op termijn onorthodoxe maatregelen nodig kunnen zijn.
 
De trein moet het belangrijkste vervoermiddel zijn voor de langere afstand. Daarom is het belangrijk dat Heiloo een intercitystation blijft en goede verbindingen houdt met de grote steden.
 
Elektrisch rijden is de toekomst, zowel op de fiets als met de auto, en is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Door elektrisch te rijden zorg je voor minder CO₂-uitstoot, minder vervuiling en schonere lucht. En onze gemeente leent zich uitstekend voor elektrisch vervoer. Door een eigen laadpaal voor de deur te stimuleren, zorgen we ervoor dat inwoners op 100% groene energie kunnen rijden. Een ander idee is het inrichten van collectieve accuwisselpunten.
 
In onze regio is de fiets vaak het geschiktste vervoermiddel. Er moet dan ook meer werk gemaakt worden van fietsenstallingen en fietsparkeerplekken eventueel ten koste van auto-parkeerplekken. Ook zijn aparte fietspaden voor de snelle fietsers nodig.
 
In samenspraak met de gemeente Castricum en Bergen wil D66 Heiloo werken aan goede OV oplossingen voor het kusttoerisme met oog voor de beperkte parkeerruimte bij het stations centrum in Heiloo.

D66 wil:

 • Meer openbare slimme laadpalen op de parkeerplaatsen en in de wijken;
 • Een snelle uitvoering van het besluit om meer laadpalen te plaatsen;
 • Het groen in Heiloo te verkiezen boven parkeerruimte bij aanleg nieuwe woningen op inbrei-locaties; dat betekent het loslaten van de parkeernorm;
 • Gemeentelijke voertuigen vervangen door elektrische;
 • Een elektrisch deelauto plan gekoppeld aan de trein en bus; de pool auto’s van de gemeente ook beschikbaar stellen aan bewoners;
 • Fietsers en voetgangers alle ruimte geven;
 • De buurtbus Heiloo in stand houden;
 • (Elektrisch) fietsen stimuleren door obstakelvrije fietspaden met doorlopende routes, ook naar de buurgemeenten; vaart maken met de aanleg van ‘doorfietsroutes’ van de provincie;
 • Onorthodoxe oplossingen onderzoeken op haalbaarheid en daarbij kennis, ervaring en ideeën van inwoners benutten;
 • Overal 30 km/u behalve (nog) op de Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Malevoort, de Omloop en de Zeeweg;
 • Verbeteren oversteekbaarheid Kennemerstraatweg door vluchtheuvels en opstelstroken voor fietsers en voetgangers aan te brengen;
 • Blijven waken over een goede treinverbinding;
 • Samen met de gemeenten Bergen (Egmond) en Castricum openbaar vervoer voor kusttoerisme ontwikkelen;
 • Met gemeente Bergen samenwerken aan de parkeer- en transferiaplannen voor de strandgangers om te voorkomen dat het Hoekstuk en het stationscentrum parkeerverzamelplaats worden in de zomer.
 • Van de Schuine Hondsbosschelaan een fietsstraat maken waar de auto te gast is, en laten onderzoeken of het mogelijk is om een fietstunnel onder het spoor aan te leggen.

Beeld: D66