Klimaat, duurzaamheid en milieu

Iedereen krijgt te maken met de klimaatverandering, ook wij in Nederland. Nu al overstromen onze kelders op het ene moment, terwijl er op een volgend moment extreme droogte is.
 
Duurzaamheid is een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren en moet de basis zijn van al ons denken en handelen en bij alle beleidskeuzes geïntegreerd worden. Daarnaast is een schone omgeving onmisbaar voor onze gezondheid en welvaart. Grenzen aan de uitstoot zijn nodig als wij frisse lucht, schoon water, schone grond en een rustige nacht zonder lawaai willen.
 
Wij dienen milieuschade te voorkomen, in plaats van achteraf oplossen. Het toepassen van giftige stoffen die niet afbreken in de natuur moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Medicijnresten moeten worden afgevangen. Naast de zorgen over de CO2, stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen in ons milieu, raken ook vele grondstoffen op. Wij gebruiken veel meer dan de aarde te bieden heeft en dat kan niet eindeloos zo doorgaan. Onze voetafdruk moet omlaag en dat kan alleen als wij sneller naar een circulaire economie overgaan en minder gaan consumeren.

D66 Heiloo vindt:

Veel oplossingen moeten komen uit landelijk beleid. Maar we kunnen op gemeentelijk niveau zelf ook heel wat aan deze doelstelling bijdragen. Niet kijken naar wat niet kan, maar draagvlak zoeken voor oplossingen. We willen ons dorp zo inrichten dat ook bij zware regenval het water weg kan stromen. D66 wil inwoners stimuleren hun tuin klimaatbestendig in te richten. Beslissingen over woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn en een bijdrage leveren aan een schoner milieu.
 
Er zijn inmiddels al goede stappen gezet, maar er is meer nodig. D66 vindt dat het ambitieuzer kan en wil concrete stappen zetten om in Heiloo het landelijke doel van 60% minder CO2 uitstoot in 2030 te bereiken. D66 streeft naar een energieneutraal Heiloo in 2040.
 
We zullen ons een nieuwe manier van denken eigen moeten maken: Op volle kracht vooruit, maar dan gebaseerd op de uitgangspunten van een circulaire economie. Om de overgang naar die andere economie te versnellen, wil D66 dat de gemeente voortvarend verder gaat met het verminderen van restafval door in te zetten op een afvalinzamelingsysteem dat zo min mogelijk restafval en zo zuiver mogelijk gescheiden afvalstromen oplevert.

D66 Heiloo wil:

 • 60% minder uitstoot van CO2 in 2030 en een energieneutraal Heiloo in 2040;
 • Klimaatadaptatiebeleid uitbreiden om bijv. wateroverlast in de toekomst te kunnen opvangen door samen te werken met het waterschap, de buurgemeenten en de boeren;
 • Het groenbeheer in de gemeente inzetten voor klimaatadaptatie en ecologische beheren ten gunste van de biodiversiteit;
 • Dat in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) serieus gekeken wordt waar windmolens in de Boekelermeer wél geplaatst kunnen worden;
 • Op alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen plaatsen en dat op particuliere gebouwen stimuleren;
 • Plaatsing van zonnepanelen als geluidsschermen langs de A9;
 • Parkeerterreinen overdekken met zonnepanelen en voorzien van laadpalen voor elektrisch rijden voor fietsen en auto’s;
 • In de ruimtelijke ordening, ook in regioverband, mogelijkheden nagaan voor ruimte voor zonneweides;
 • Dat alle gemeentelijke gebouwen thermisch geïsoleerd wordt;
 • Dat burgerinitiatieven zoals Heiloo Energie actieve steun krijgen;
 • Dat de gemeente, als stakeholder in woningcorporatie Kennemer Wonen, isolatie van sociale huurwoningen actief stimuleert;
 • Dat de gemeente gebruik van elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleert en het eigen wagenpark daarop aanpast;
 • Stimuleren dat inwoners zich zoveel mogelijk per trein, fiets of lopend verplaatsen;
 • Dat de gemeente zoveel mogelijk circulair gaat inkopen;
 • Dat op al deze terreinen ieder jaar oplopende doelstellingen worden geformuleerd om de haalbaarheid te bevorderen;
 • Dat, vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet, een duurzaamheidsparagraaf in de omgevingsplannen wordt opgenomen.

       

Beeld: D66