Alle standpunten onderwijs en zorg

Op deze pagina vind je al onze standpunten rondom onderwijs en zorg.

Iedereen gezond

Bovenal wensen we iedereen een gezond leven. Daar waar dat niet lukt investeren we stevig in zorg en welzijn. We werken daarbij vanuit het idee dat mensen vanuit eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie werken aan hun gezondheid en mogelijkheden. Wij zien gezondheid hierbij als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en hier zoveel mogelijk zelf regie in te hebben. We investeren in preventie, willen van nazorg naar voorzorg en staan voor een integrale gezondheidsaanpak om de slagvaardigheid van zorg en welzijn te vergroten.

 • Wij kiezen voor vertrouwen als uitgangspunt bij dienstverlening door de gemeente aan onze inwoners en zijn helder in wat we van elkaar verwachten. Daarom streven we naar kortere en duidelijke lijnen voor alle vormen van de zorg, van jeugdzorg tot z-zorg.
 • Gezien dit complexe werkterrein en de meervoudige problematiek investeren we in een vitaal, betrokken team nodig wat naast onze inwoners staat en wat makkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Voor een breed scala aan vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden, opgroeien, werk en inkomen zien we “team toegang” als eerste aanspreekpunt.
 • Inwoners voelen zich niet altijd goed gezien, gehoord of veilig als zij een klacht hebben binnen het sociaal domein. Daarom stellen we een onafhankelijk ombudspersoon aan waar zij terecht kunnen.
 • De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een goed orgaan maar moet versterkt en uitgebouwd worden. Bij de ASD zien we ook de gevraagde en ongevraagde advisering over gehandicaptenvoorzieningen en -beleid belegd. De ASD moet daartoe ambtelijk goed ondersteund en gefaciliteerd worden.
 • Zorg begint bij signaleren. Vroegtijdig signalering van zorgbehoeften en goede begeleiding bij de aanpak is in ieders belang. Daarom zetten we in op nog meer aandacht voor de preventieve aanpak van zorg stukken.
 • We streven ernaar dat in onze hele gemeente openbare en rolstoelvriendelijke toiletten te vinden zijn die toegankelijk en bruikbaar zijn.
 • Door goede voorlichting en veel openheid willen we het stigma op schulden – ook bij ZZP’ers – verminderen om er te voorkomen dat zo schulden ontstaan of escaleren. Dit begint al bij onze jongeren zodat ze een goede start in hun volwassen leven kunnen maken. Wij willen dat onze gemeente deelneemt aan NVVK Arrangement voor schuldhulpverlening waardoor schuldenrust ontstaat, schulden sneller afgehandeld worden en mensen de draad van hun leven weer op kunnen pakken.
 • Wij gaan voor een positieve en menselijke benadering van mensen en experimenteren daarom met alternatieve aanpakken voor het reguliere stelsel van de participatiewet die leiden tot meer maatschappelijk rendement. Een ruimere bijverdienregeling en meer maatwerk zijn hiervoor voor ons eerste stappen. We zetten ervaringsdeskundigen in als werkcoaches.
 • Wij zijn trots op onze intergemeentelijke werkvoorziening (uitbesteed bij INTOS) en zien dit als een belangrijk onderdeel voor de uitvoering van de participatiewet. We blijven hierin in investeren.

De jeugd en de toekomst

Om kinderen en jongeren kansrijk te laten opgroeien is een brede blik en integrale aanpak nodig. We willen de zorgen en verwachtingen van onze kinderen en jongeren serieus nemen en ze toekomstperspectief bieden. Onderwerpen als kansenongelijkheid, klimaatverandering, armoede en woningnood hebben grote invloed op de toekomst van onze kinderen. Wij zijn pas tevreden over de inzet van de gemeente als we de goede dingen doen en die dingen ook goed doen.

 • We zien graag dat de gemeente een sterke rol als regisseur op zich neemt en zorgt voor een krachtig netwerk van maatschappelijke partners rondom het leven van kinderen en jongeren om zo samen tot een breed gedragen jeugdbeleid te komen. Hierbij staat vertrouwen, samenwerken en eigen kracht centraal.
 • Door het neerzetten van een sterke eerste lijn hulpverlening (team toegang) binnen onze gemeente die makkelijk benaderbaar is en gericht op het tijdig ondervangen van hulpvragen houden we het beroep op specialistische hulp beperkt. Wij zien graag een sterke en makkelijk toegankelijke gemeente waar ouders voor hulp terecht kunnen.
 • Bij uithuisplaatsingen plaatsen we jeugdigen zoveel mogelijk in gezinshuizen en pleegzorg. Kinderen en jongeren moeten dicht bij huis kunnen blijven. Hiervoor zal ook ingezet moeten worden op de werving van deze plekken binnen de gemeente. We gaan samen met verenigingen en clubs in gesprek en investeren in hoe we hen kunnen ondersteunen in hun medeverantwoordelijkheid bij de aandacht voor kinderen en jongeren. Zo wordt er vroegtijdig gesignaleerd wanneer kinderen buiten de gemeenschap dreigen te vallen.
 • We overleggen met de tieners en jongeren in alle kernen (door middel van jongerenwerkers, dorpsraden, dorpsondersteuners of andere rollen). Op deze manier past de invulling van bijvoorbeeld speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen, ook echt bij de wensen van de jeugd.
 • We willen dat de jeugd toegang blijft krijgen tot activiteiten als sport, muziek, cultuur en welzijn.

Goed onderwijs voor iedereen

Iedereen, dus ook alle kinderen en jongeren in onze gemeente, hebben recht op gelijke kansen. Goed onderwijs is hiervoor een
eerste voorwaarde. Leerlingen moeten dezelfde mogelijkheden hebben om gebruik te maken van (onderwijs-)voorzieningen en deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij zetten in op het behoud van scholen in alle kernen en een divers onderwijsaanbod voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in onze gemeente zodat ouders en kinderen de beste keuze voor henzelf kunnen blijven maken.

 • In onze gemeente willen we in alle kernen het primaire onderwijs behouden en er dient een breed onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs zijn, van praktijkonderwijs tot en met VWO, te blijven.
 • Wij vragen meer aandacht voor samenwerking en ondersteuning in het speciaal onderwijs. We blijven nog steeds enthousiast over de oorspronkelijke gedachte van het KEC (Kind Educatie Centrum, alle kinderen onder één dak).
 • Samen met scholen blijven we zoeken naar mogelijkheden voor realisatie van deze gedachten.
 • In samenwerking met de scholen zorgen we voor goede, gezonde en duurzame gebouwen – nu en op de lange termijn die voldoen aan de kwaliteitsnormen en energieneutraal worden.
 • Wij willen dat alle scholen rond thema’s als vooroordelen, discriminatie, racisme, pesten, seksuele diversiteit en gender voorlichting geven om taboes te doorbreken, leerlingen dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor een veilige sfeer op school.
 • We initiëren en ondersteunen initiatieven waarbij ondernemers samen werken met scholen om hun kennis over natuur, milieu, gezonde voeding, techniek en de zorg te delen. Ook gaan we op zoek hoe we hen meer onderling kunnen verbinden.
 • We betrekken de jeugd actief bij de politiek en gaan met hen in gesprek over wat er speelt en hoe ze ondersteund willen worden. Het project jongeren & politiek bouwen we samen met de scholen verder uit om jongeren de kans te geven om al op jonge leeftijd actief mee te doen in de politiek.