Alle standpunten samenwerken en besturen

Op deze pagina vind je al onze standpunten rondom samenwerken en besturen.

Van inspraak naar samenspraak

Inwoners weten vaak het beste wat goed is voor hun kern en daarom moet de gemeente ze in een vroeg stadium betrekken bij de plannen. Niet alleen inspraak, maar samenspraak. Zo zorgen we samen voor leefbare kernen, meer draagvlak en uiteindelijk ook een soepelere realisatie. Samen met inwoners maken we afspraken over inclusiviteit, duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening van onze kernen.

  • We willen dat de gemeente een feedbacksysteem voor door haar verleende services instelt. Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening inzichtelijker. Daardoor wordt de beleving van de inwoners over het “van het kastje naar de muur sturen” of “het niet gehoord worden” door de gemeentelijke organisatie actief gemonitord en verholpen.
  • Wij willen dat er meer belang wordt gegeven aan een burgerinitiatief. Wij maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeenten een ‘burgeramendement’ kunnen indienen op elk voorstel in de raad. Een burgeramendement vereist een vervolg van het college van B&W en gemeenteraad.
  • We initiëren een burgerforum in onze gemeente waar ingelote inwoners van de gemeente Gennep mee kunnen praten. Zo kan de gemeenteraad een besluit met draagvlak nemen. Die ingelote inwoners van de gemeente Gennep krijgen tijd en ruimte om advies en informatie in te winnen van experts over het onderwerp. Tenslotte brengt het burgerforum een weloverwogen advies uit aan de gemeenteraad.

Participatie en burgerinitiatieven

D66 Gennep is een groot voorstander en stimulator van burgerinitiatieven en participatie van inwoners in hun gemeente. We
werken aan een lokale overheid die open is, mensen betrekt, naar ze luistert, ze serieus neemt. We bouwen aan een lokale overheid waar burgerinitiatieven meer dan welkom zijn en het ambtelijk apparaat daarin faciliteert.

  • Op alle gebieden, van cultuur tot zorg en van natuur tot economie, gaan we met de inwoners van onze gemeente om tafel om naar hun wensen en ideeën te luisteren. De gemeente heeft daar een grote faciliterende rol in.
  • We streven naar een lokale overheid die dorpsraden een belangrijke stem geeft bij gemeentelijke plannen en die de ASD (adviesraad sociaal domein) serieus neemt.
  • Niet alle kennis en kracht tot realisatie is binnen onze gemeente zomaar voor handen. Daarom bezinnen we ons op onze positie in de regio en onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking en fuseren. Daarnaast maken we zonder schroom gebruik van andere intergemeentelijke deskundigen.

Gemeenschapsgeld

D66 Gennep is een groot voorstander en stimulator van burgerinitiatieven en participatie van inwoners in hun gemeente. We
D66 Gennep kiest voor een financieel beleid dat zich richt op een sterke en solide gemeente voor nu en in de toekomst. Op basis van een juist beeld van de financiële middelen worden er zorgvuldig keuzes gemaakt voor diensten en investeringen waarbij geen schulden worden neergelegd bij toekomstige generaties. Activiteiten moeten kritisch tegen het licht worden gehouden om de gemeentelijke belastingen in toom te houden.

  • Inwoners geven we meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun kern door het toekennen van een wijkbudget. Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben.
  • We schaffen de hondenbelasting af omdat niet duidelijk kan worden gemaakt waar dit geld aan ten goede komt.
  • Door tal van voorstellen, initiatieven en voornemens uit dit verkiezingsprogramma te realiseren kan het gemeenschapsgeld beter en socialer worden ingezet.